ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Mandibular foramenin oklüzal düzlemle ilişkisi: Konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 43-49 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.79847

Mandibular foramenin oklüzal düzlemle ilişkisi: Konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması

Deniz Yanık1, Ahmet Mert Nalbantoğlu2
1Antalya Bilim Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., Antalya
2Antalya Bilim Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, Türk alt popülasyonundaki erişkinlerde mandibular foramenin (MF) oklüzal düzlemle olan mesafesinin konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanarak incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için 203 adet KIBT görüntüsünde, MF’nin oklüzal düzlemle olan mesafesi sağ ve sol tarafta ölçüldü. MF lokasyonları; oklüzal düzlemin altında (Grup A), oklüzal düzlemin hizasında (Grup H) ve oklüzal düzlemin üzerinde (Grup Ü) olarak üç gruba ayrıldı. Sağ-sol simetrisi, yaş ve cinsiyetin etkisi incelendi. İstatistiksel analiz için; Pearson ki-kare, Mann Whitney U ve Student’s t-testi yapıldı. Anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: MF’nin en fazla görülen lokasyonu (%51,23) oklüzal düzlemin altındaydı (p<0,05). MF, %20,44 oranında oklüzal düzlemin hizasında ve %28,32 oranında üzerinde bulundu. Grup ܒnün ortalama değeri 4,08 mm, Grup A’nın ortalama değeri 4,19 mm olarak bulundu. Yaş grupları ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). MF’nin konumu sağ-sol tarafta simetrikti (p>0,05). Simetri oranı %98,04 olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MF %51,23 oranında oklüzal düzlemin altındaydı. MF’nin lokasyonu 4,08 mm üzeri ve 4,19 mm altı arasındaki alanda konumlandı. MF’nin oklüzal düzleme göre konumu hakkındaki anotomik veriler klinisyene inferior alveolar blok anestezisi sırasında yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Mandibular foramen, KIBT, Oklüzal düzlem, Mandibular molar

The relative location of mandibular foramen to occlusal plane: A cone-beam computed tomography study

Deniz Yanık1, Ahmet Mert Nalbantoğlu2
1Department of Endodontics, Antalya Bilim University, Antalya, Türkiye
2Department of Periodontology, Antalya Bilim University, Antalya, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of the study was to analyze the location of MF related to the occlusal plane using cone-beam computed tomography.
METHODS: For the study, 203 KIBT images were analyzed and the location of MF to the occlusal plane was measured. Location of MF was grouped; Group A; below, Group H; at level, and Group Ü; above the occlusal plane. The location was analyzed according to age groups and gender. The symmetry of the MF between the left and right was analyzed. Pearson chi-square, Mann Whitney U, and Student's t-test were performed for statistical analysis. Statistical significance was set at p<0.05.
RESULTS: MF was located below the occlusal plane, with a rate of 51.23 % (p<0.05). MF was at the level and above the occlusal plane, with rates of 20.44 % and 28.32 %, respectively. The mean values of Groups Ü and A were 4.08 mm and 4.19 mm, respectively. No statistical difference was detected between the age groups or genders (p>0.05). The location of MF was symmetrical on two sides (p>0.05). The symmetry of the MF location was 98.04%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MF was located mostly below the occlusal plane (51.23 %). The location of MF was in the area between 4.08 mm above and 4.19 mm below the occlusal plane. Anatomical data on the position of the MF relative to the occlusal plane may be helpful for clinicians during inferior alveolar block anesthesia.

Keywords: Anatomy, Mandibular foramen, CBCT, Occlusal plane, Mandibular molar

Deniz Yanık, Ahmet Mert Nalbantoğlu. The relative location of mandibular foramen to occlusal plane: A cone-beam computed tomography study. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 43-49

Sorumlu Yazar: Deniz Yanık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale