ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2019
1.
2019-1 Cilt Tüm Dergi
2019-1 Vol Full Printed Journal

Sayfa 
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kapak
Cover

Sayfa I

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Diş hekimliği lisans öğrencilerinin hareketli bölümlü protez planlama becerilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of removable partial denture design skills of predoctoral dental students
Burcu Batak, Fehmi Gönültaş, Gamze Güven, Funda Akaltan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.50023  Sayfalar 1 - 7

5.
Agresif periodontitisli hastalarda periodontal tedavinin oksidan ve antioksidan seviyeleri üzerine etkisi
The effects of periodontal therapy on oxidant and antioxidant status in patients with aggressive periodontitis
Aysun Akpınar, Hülya Toker, Vildan Bostancı, Ömer Poyraz, Hüseyin Aydın
doi: 10.5505/yeditepe.2019.63634  Sayfalar 8 - 13

6.
Farklı protetik restorasyon materyalleri üzerinde başlangıç bakteriyel plak oluşumunun nitel ve nicel olarak değerlendirilmesi
Qualitative and quantitative assesment of initial bacterial plaque formation on different prosthetic restorative materials
Ali Murat Kökat, Nesrin Anıl
doi: 10.5505/yeditepe.2019.41275  Sayfalar 14 - 20

7.
Çene cerrahisi hastaları i̇lk muayenede ne kadar süre konuşuyorlar?
How long do oral and maxillofacial surgery patients talk in first examination?
Gamze Şenol, İlker Burgaz, Şükran Tüfekçioğlu, Sina Uçkan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.17362  Sayfalar 21 - 23

8.
Metal ortodontik braketlerde üniversal adezivlerin makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerine etkisi
Effect of a universal adhesive on shear bond strengths of metal orthodontic brackets
Aslıhan Zeynep Öz, Kadir Kolcuoğlu, Abdullah Alper Öz, Emel Karaman
doi: 10.5505/yeditepe.2019.57966  Sayfalar 24 - 27

9.
Essix retansiyon apareylerinin hasta anketleri ile hijyen değerlendirmesi
Hygiene assessment of essix retainers via a patient questionnaire
Delal Dara Kılınç, Gülşilay Sayar
doi: 10.5505/yeditepe.2019.86580  Sayfalar 28 - 33

10.
Mandibular dişsiz molar bölgenin kesitsel morfolojisinin konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of cross-sectional morphology of the edentulous molar region in the posterior mandible
Zühre Akarslan, Fatma Nur Yıldız, Zeynep Fatma Zor, Songül Yapıcı, İlkay Peker
doi: 10.5505/yeditepe.2019.52297  Sayfalar 34 - 38

11.
İki farklı döner eğe sistemi ile şekillendirilmiş dişlerin farklı irrigasyon solüsyonları kullanıldığında kırılma dirençlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effects of two different rotary systems and various irrigants on the fracture resistance of teeth
Esra Yaman, Berna Aslan, Funda Yılmaz
doi: 10.5505/yeditepe.2019.46338  Sayfalar 39 - 46

12.
Pediatrik oral patolojik lezyonların retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective review of pediatric pathological oral lesions
Zeynep Işık, Zeynep Aslı Güçlü, Ahmet Emin Demirbaş, Kemal Deniz
doi: 10.5505/yeditepe.2019.78941  Sayfalar 47 - 56

13.
Erişkin hastalarda ağrı ile başa çıkma yöntemi tercihinin demografik faktörler, ağrı düzeyi ve dental anksiyete ile ilişkilerin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationships among demographic factors, pain levels, dental anxiety and coping methods in adult dental patients
Kaan Hamurcu, Sercan Küçükkurt, Mehmet Barış Şimşek
doi: 10.5505/yeditepe.2019.21939  Sayfalar 57 - 63

14.
Ağız, diş ve çene cerrahisinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi i̇stek nedenleri
Reasons of cone-beam computed tomography requests in oral and maxillofacial surgery
Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık, Arif Yiğit Güler
doi: 10.5505/yeditepe.2019.41736  Sayfalar 64 - 69

15.
Osteoporotik sıçanlarda tek yüksek doz D-vitamini enjeksiyonunun kondil kırığı iyileşmesine etkisi
The effects of a single high-dose injection of vitamin-D on healing of condylar fractures in osteoporotic rats
Uğur Mercan, Yonca Betil Kabak, Akif Turer, Osman Kelahmetoglu, Deniz Gökce Meral
doi: 10.5505/yeditepe.2019.83792  Sayfalar 70 - 76

16.
Bir dentin hassasiyet gidericinin kök dentininde makaslama bağlanma dayanımına etkisi
Effect of a dentin desensitizer on shear bond strength of composite to root dentin
Zümrüt Ceren Özduman, Begüm Berkmen, Duygu Tuncer, Neslihan Arhun
doi: 10.5505/yeditepe.2019.06977  Sayfalar 77 - 81

17.
Türkiye’deki ortodontistlerin klinik yaklaşımları ve tercihlerini etkileyen faktörler: Anket çalışması
Clinical approach of turkish orthodontists and influencing factors of preferences: Survey study
Kübra Gülnur Topsakal, Nisa Gül Amuk, Yasemin Nur Korkmaz
doi: 10.5505/yeditepe.2019.08860  Sayfalar 82 - 91

18.
OSC-19 hücre hattı kullanımı ile ksenograft oral yassı hücreli karsinoma fare modelinin geliştirilmesi
Development of xenograft oral squamous cell carcinoma mouse model
Feyza Nur Tuncer, Betül Sümeyra Akça, Yeliz Ekici, Elçin Bedeloğlu, Umut Can Küçüksezer
doi: 10.5505/yeditepe.2019.36854  Sayfalar 92 - 96

DERLEME
19.
Temporomandibular eklem (TME) hastalıklarında kan ve kan ürünlerinin kullanımı: Sistematik derleme
Use of blood and blood products in the management of temporomandibular joint (TMJ) disorders: A systematic review
Muazzez Süzen, Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı
doi: 10.5505/yeditepe.2019.82905  Sayfalar 97 - 102

20.
Dental İhmal
Dental Neglect
Ayça Kurt, Özgül Baygın, Tamer Tüzüner
doi: 10.5505/yeditepe.2019.18894  Sayfalar 103 - 109

21.
İltihabi periodontal hastalıkların tedavisinde minimal invaziv teknikler
Minimal invasive techniques in the treatment of inflammatory periodontal diseases
H. Gencay Keçeli, Hava Zakin, Esma Çevrük
doi: 10.5505/yeditepe.2019.30592  Sayfalar 110 - 119

22.
Diş hekimliğinde günübirlik genel anestezi uygulamalarına genel bakış
Overview of general anesthesia application for dental procedures at the outpatient operating room
Adnan Noyan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.97769  Sayfalar 120 - 130

OLGU RAPORU
23.
Bilateral koronoidotomi prosedürü sonrası artrosentez'in maksimum ağız açılmasına etkisi: Bir koronoid hiperplazi olgusu
The effect of arthrocentesis on maximum mouth opening after bilateral coronoidotomy procedure: A case of coronoid hyperplasia
Nazife Begüm Karan, Neziha Keçecioğlu, Hüseyin Ozan Akıncı
doi: 10.5505/yeditepe.2019.69672  Sayfalar 131 - 135

24.
Şiddetli obstrüktif uyku apnesinde oral apareyin tedavi etkinliği: Olgu sunumu
Treatment efficacy of oral appliance on severe obstructive sleep apnea: Case report
Ahmet Taylan Çebi
doi: 10.5505/yeditepe.2019.95866  Sayfalar 136 - 139

25.
Agresif periodontitisin mikrobiyal ı̇çeriği ve cerrahi olmayan periodontal tedavisi: İki olgu sunumu
Microbial composition and non-surgical periodontal treatment of aggressive periodontitis: Two case report
Dilek Mamaklıoğlu, Bahar Eren Kuru, Maribasappa Karched, Başak Doğan
doi: 10.5505/yeditepe.2019.60251  Sayfalar 140 - 145

LookUs & Online Makale