ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586

Yazım Kuralları | 7tepe Klinik

Yazım Kuralları

7tepe Klinik dergisinde (Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi) yayımlanmak üzere hazırlanan makaleler “https://jag.journalagent.com/yeditepe/” ye online olarak gönderilmelidir.

 Bu dergide yayımlanmak için gönderilen makaleler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması şartı ile kabul edilir.
Bu dergide yayımlanmak için gönderilen makaleler, benzerlik programlarından (Ithenticate, Turnitin vb.) taranmalıdır. Makalelerin benzerlik oranı en fazla %25 olmalıdır. Sorumlu yazar benzerlik oranlarını gösteren raporu sisteme yüklemelidir.

Derginin yazım dili Türkçe’dir. Tüm yazılar önce editör ve yardımcı editörler tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra değerlendirilmesi için derginin bilimsel danışma kurulu üyelerine gönderilir. Yayımlanmak üzere dergiye iletilen tüm makalelerde hakem değerlendirmesi ve düzeltmeye başvurulur; gerektiğinde, yazarlardan bazı soruları yanıtlaması ve eksikleri tamamlaması istenebilir. Dergide yayımlanmasına karar verilen yazılar, tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayım öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler en az 2 hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya 3. bir hakemin görüşü alınarak karar verilir. Hakem değerlendirme sonuçları editör tarafından incelenerek yazara makale ile ilgili karar bildirilir. Yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de yazarların adlarını göremez. Yeterli görülmeyen yazıların hakem önerileri doğrultusunda geliştirilmesi genel esastır. Amaçlanan düzeye varamayan yazılar, bilimsel açıdan yeterli görülmeyen çalışmalar gerekçesi açıklanmadan editör tarafından reddedilir.

ETİK SORUMLULUK

 • Etik kurallara uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir.
 • Özellikle hastanın adı, adının kısaltılması, hasta ve kayıt numarası kullanılmamalıdır.
 • Hasta onayı ve/veya gözlere ilişkin özel bir bulgu olmadıkça fotoğraflarda gözler bantlanmalı/ulaştırılmalıdır.
 • “İnsan” öğesini içeren tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30 publications/10policies/b3/index.html) ilkesi kabul edilir. Bu çalışmalarda yazarların, makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde çalışmanın yukarıdaki prensiplere uygun olarak yapıldığını, etik kuruldan onay ve çalışmaya katılmış bireylerden/ebeveynlerinden “Bilgilendirilmiş Onam” alındığını bildirmeleri gereklidir.
 • “Hayvan” öğesi ile ilgili çalışmalarda ise yazarların, makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını ve etik kuruldan onay aldıklarını bildirmeleri gereklidir.
 • Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir..

YAYIN HAKKI 

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bilimsel yayın organı olan 7tepe Klinik dergisinde yayımlanan yazıların telif hakkı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne aittir, başka yerde yayımlanamaz. Dergi, editörden yazılı izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez, fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz. Yayımlanan makale ve reklamlardaki fikir, görüş ve sonuçlar yazar(lar)a veya firmaya ait olup, Yayın Kurulunun düşüncelerini yansıtmaz.

Telif hakkı devir formu

The copyright transfer form

BİLİMSEL MAKALE ÇEŞİTLERİ

Özgün Araştırma

Klinik, laboratuvar, epidemiyolojik ve her türlü deneysel çalışmalar yayımlanabilir. Araştırma makaleleri aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

 • Özet ve Abstract
 • Giriş
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuçlar
 • Teşekkür
 • Kaynaklar

Derleme 

Diş hekimliği alanındaki güncel konulardan oluşan derlemeler doğrudan ya da davet edilen yazarlar tarafından yazılabilir. Derleme makaleleri aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

 • Özet ve Abstract
 • Metin
 • Kaynaklar

Olgu Sunumu

Diş hekimliği alanında nadir görülen, tanı ve tedavisinde yenilik ve farklılıklar gösteren, tedavisi tamamlanmış ve takibi yapılmış olgulara yer verilir. Olgu sunumları aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

 • Özet ve Abstract
 • Giriş
 • Olgu
 • Tartışma
 • Kaynaklar

YAZIM KURALLARI

Araştırma ve derlemeler 15, olgu sunumları 5 sayfayı (özet, referanslar, tablo ve şekiller hariç) geçmemelidir. Gerektiğinde hakem değerlendirmesi öncesi yazar(lar)dan metinde kısaltma ve düzeltmeler istenebilir. Tüm yazılı metinler 12 punto büyüklükte “Times New Roman” yazı karakterinde iki satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Sayfada her iki tarafta uygun miktarda boşluk bırakılmalı ve ana metindeki sayfalar numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesinde yer almalı ve kapak sayfasına numara yazılmamalıdır.

KAPAK SAYFASI: Bu sayfada makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, yazar(lar)ın akademik unvan(lar)ı ve ad(lar)ı, görev(ler)i ve kurum(lar)ı belirtilmelidir. Yazışmaların yapılacağı yazarın adres, telefon ve faks numarası ve e-mail adresi de bu sayfada yer almalıdır. Başlık sayfasına beş sözcüğü geçmeyecek şekilde kısa bir başlık (running title) da yazılmalıdır. Gönderilecek olan iki kopyada başlık sayfasında sadece makalenin adı olmalı ve metin içerisinde yer alan yazar ve kurum adlan silinmelidir. Örnek kapak sayfası için tıklayınız

Metin içerisinde yer alan yazar ve kurum adlan silinmelidir.

ÖZET: Ayrı sayfada olmak üzere hazırlanmalı, 250 sözcükten fazla olmamalıdır. Özetin altına en az üç anahtar sözcük yazılmalıdır.

ABSTRACT: Özetin İngilizcesi yazılmalı, 250 sözcükten fazla olmamalıdır. Özetin altına en az üç anahtar sözcük yazılmalıdır.

GİRİŞ: Bu bölümde araştırmanın neden yapıldığı sorularına yanıt verilmeli, konu ile ilgili geçmiş literatür değerlendirilmelidir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu bölümde çalışmada kullanılan materyal tanımlanmalı ve uygulanan yöntem detaylı biçimde anlatılmalıdır.

BULGULAR: Bu bölümde, elde edilen bulgular açık ve kısa bir şekilde sunulmalıdır. Bu amaçla tablo, grafik ve fotoğraflar kullanılabilir.

TARTIŞMA: Bu bölümde, giriş bölümünün tekrarı yapılmadan, bulguların önemi belirtilmelidir.

SONUÇ(LAR): Bu bölümde çalışmanın sonuçlan verilmelidir.

TEŞEKKÜR YAZISI: Gerekli görüldüğü durumlarda çalışmaya katkıda bulunanlara yazılır.

KAYNAKLAR:  Kaynaklar makalede geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve metin içerisinde aldığı numaraya göre kaynak listesinde gösterilmelidir. Kaynak listesi ayrı bir sayfada olmalıdır. Metin içerisinde kaynak numarası üst simge olarak verilmelidir (Örnek: “.....olmalıdır.1 veya ...John ve ark.1”) Kaynak yazar ad sayısı beş veya daha az ise tüm adlar yazılmalı, fakat beş taneden fazla ise ilk beş yazarın adı yazıldıktan sonra “ve ark.” ya da “et.al.” kısaltması kullanılmalıdır.
 
Kaynak bildirme “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (http://www.icmje.org) adlı kılavuzun en son güncellenmiş şekline uymalıdır. 

Dergiler: Yazar ad(lar)ı, makale adı, dergi adı (“lndexMedicus” ta verilen listeye göre kısaltılmalıdır), yılı, cilt numarası, ilk ve son sayfa numarası. 

Ör: Shannon KR, Nanda RS. Changes in the curve of Spee with treatment and at 2 years posttreatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 125: 589-596. 

Kitaplar: Bölümün yazarlarının ad(lar)ı, kitabın adı, kaçıncı baskı olduğu, yayımlandığı yer, yayınevi, yıl. 

Ör: Graber TM, Rakosi T, Petrovic AG. Dentofacial orthopedics with functional appliances. 2nd ed., St. Louis, Mosby; 1997. 

Kitap bölümü: İlgili bölüm yazar ad(lar)ı, ilgili bölüm adı, editör(ler), kitabın adı, yayımlandığı yer, yayınevi, yıl, ilk ve son sayfa numarası. 

Ör: Marsh PD, Nyvad B. The oral microflora and biofilms on teeth. In: Fejerskov O, Kidd E, editors. Dental caries the disease and its clinical management. 2nd ed. Blackwell Munksgaard; 2004. p. 29-48.

TABLOLAR: Makale içindeki geçiş sıralarına göre arabik rakam ile numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde de yerleri belirtilmelidir. Her tablo ayrı bir sayfaya yazılmalı, her biri ayrı bir başlık taşımalıdır. Tablolar tek başlarına anlamlı olmalı ve metni tekrarlamamalıdır. Daha önce yayımlanmış olan bilgi veya tabloların kaynağı, ilgili tablonun altına iliştirilen bir dip not ile belirtilmelidir. Ör: “Tablo 1: Hastaların dağılımı.” Örnek tablo formatı için tıklayınız.

KISALTMALAR: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca aynı kısaltma kullanılır.

RESİM VE ŞEKİL ALT YAZILARI: Resim ve şekiller jpeg ya da tiff formatında, piksel boyutu yaklaşık 500×400 ve 300 dpi çözünürlükte kaydedilmeli ve on-line olarak gönderilmelidir. Histolojik kesit fotoğraflarında büyütme ve boyama tekniği belirtilmelidir.

Resim ve şekiller metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde de yerleri belirtilmelidir. Resim ve şekil alt yazıları makalenin sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir. Resim ve şekil altyazıları kısa olmalı, metni tekrar etmemeli ve açıklayıcı olmalıdır. Resim veya şekillerde kullanılan sayı, sembol ve harflerin anlamı açık bir şekilde belirtilmelidir. Ör: “Resim 1: Hastaların dağılımı.” “Şekil 1. Hastaların dağılımı.” “Grafik 1. Hastaların dağılımı.” gibi.

BAŞVURU YAZISI: Bu mektupta yazının tüm yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı ve orijinal bir çalışma ürünü olduğu ifade edilmeli ve yazar isimlerinin yanında imzaları bulunmalıdır. Herhangi bir yazar, kurum ya da kuruluş ile çıkar çatışması olmadığı belirtilmeli ve bunun için “International College of Medical Journal Editors Form for the Disclosure of Conflict of Interest”e göre hazırlanmış olan “Çıkar Çatışması Formu” doldurulmalı ve gönderilmelidir.

YAZARLAR İÇİN SON KONTROL LİSTESİ: 

Makalenizi 7tepe Klinik dergisine göndermeden önce lütfen bu bölümdeki maddelerle karşılaştırarak eksik olmadığından emin olunuz.

 • Editöre başvuru mektubu
 • Çıkar çatışması formu
 • Benzerlik formu
 • Etik kurul onay belgesi (özgün araştırmalar için gerekli ise)
 • Kapak sayfası (yazar adları bulunan ve bulunmayan)
 • Makalenin metni
 • Özet (Türkçe)
 • Abstract (İngilizce)
 • Kaynaklar (Ayrı sayfada)
 • Tablolar ve grafikler (örnek tablo formatına uygun olmalı)
 • Resimler ve şekiller

İLETİŞİM 
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7tepe Klinik Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı 
Adres: Bağdat Cad. No:238 34728 Göztepe/Kadıköy/İstanbul/Türkiye 
Tel: +90 216 363 60 44 / 6412, 6418, 6427, 6440
Faks: +90 216 363 62 11
E-posta: [email protected]