ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586

Etik İlkeler | 7tepe Klinik

Etik İlkeler

7tepe Klinik Dergisi yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlerle bağlıdır.
Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkeleri ile YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslara uygun şekilde yayın hayatını sürdürmektedir. Mevzu bahis kılavuzlar ve temel yöntemler için:
https://publicationethics.org/guidance/Guidelines
https://publicationethics.org/core-practices
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx.

EDİTÖRLERİN/EDİTÖR YARDIMCILARININ ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Editörler/Editör yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundururlar.
 • Editörler/Editör yardımcıları, cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmelidir.

 • Editörler/Editör yardımcıları, olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almalı ve varsa mevcut beyanları değerlendirmelidir.
 • Editörler/Editör yardımcıları, etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamalıdır.
 • Editörler/Editör yardımcıları, yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermeli, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamalıdır.
 • Editörler/Editör yardımcıları, derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmelidir.

HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

 • Hakemler, editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemeli ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Hakemler, değerlendirmelerini objektif bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır.
 • Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmelidir.
 • Hakemler, yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmalı, çalışmayı titizlikle incelemeli ve yorumlarını yapıcı bir ifade ile yazara iletmelidir.
 • Hakemler, editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumalı, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmeli ve çalışmayı değerlendirmemelidir.
 • Hakemler, potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmalı ve gerekirse bu yazı için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmalıdır.

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI

 • Sunulan metinler/çalışmalar intihal içermemeli ve özgün olmalıdır. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
 • Yazarlar, çalışmalarındaki verilerin doğruluğundan emin olmalı, çalışmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmalı ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmelidir.
 • Yazarlar, gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmalıdır.
 • Yazarlar, sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmeli ve alıntı yapmalı, gerektiğinde editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmalı, başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almalı ve atıf göstermelidir.
 • Yazarlar, insan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamalı, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Politika, Hayvanların Kullanımına İlişkin AB Direktifi) gerekli onayların alındığını onaylamalı ve denek mahremiyete saygı göstermelidir.
 • Yazarlar, çalışmaları ile ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Gereç ve Yöntem” kısmında belirtmelidir.
 • Yazarlar, hakemlerin ve Editörler/Editör yardımcılarının düzeltme önerilerini yerine getirmekten sorumludur. Hakemlerin ya da Editörler/Editör yardımcılarının önerilerine katılmaması halinde, yazar, gerekçesi ile birlikte bu durumu dergi editörlüğüne bildirmek hakkına sahiptir.
 • Yazarlar, hakem değerlendirme önerilerine yaptıkları işlemleri, dergi editörlüğünce gönderilen rapora işleyerek dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
 • Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile paylaşmalı, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamalı veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmelidir.
 • Bir yazar, yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık farkedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber vermelidir. Bu durumda yazar, makalesini geri çekme veya makaleye dair bir düzeltme yayınlamada dergi editörlüğü ile işbirliği yapmakla sorumludur.

İNTİHAL POLİTİKASI
İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez.

LookUs & Online Makale