ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Erişkin Bireylerde Çürük Prevalansının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 50-55 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.02703

Erişkin Bireylerde Çürük Prevalansının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi

Musa Acartürk1, Şeyhmus Bakır2, Elif Pınar Bakır2
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Çankırı
2Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş çürüğü toplumda her yaşta görülebilen, genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunudur. Çalışmada, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran 16 yaş ve üzeri erişkin bireylerin, çürük prevalansının karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada sekonder çürük, diş kaybı ve restorasyonlu diş sayıları; rastgele örnekleme yöntemi ve panoramik radyografiler yardımıyla belirlenerek DMFT indeksine işaretlenmiştir. Ayrıca, cinsiyet, yaş grubu, mevcut restorasyon tipi, bulunduğu çene ve hangi diş grubuna ait olduğu hususunda sınıflandırılmış, 20 yaş dişleri değerlendirme dışı tutulmuştur. Sonuçlar Pearson ki-kare testiyle analiz edilmiştir.
BULGULAR: Sekonder çürük sıklığı; cinsiyet, yaş grubu ve restorasyon tipinden etkilenmemiştir. Diş kaybı; cinsiyet farklılığından etkilenmezken, yaş grubu ve bulunduğu çene açısından istatistiksel farklılıklar sergilemiştir. Restorasyonlu diş sayısı; cinsiyetler arasında farklılık göstermezken, yaş grupları ve diş grupları arasında anlamlı farklılıklar sergilemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda hastaların yaşının artmasıyla birlikte; diş kaybı miktarlarının arttığı ve restorasyonlu diş sayılarının azaldığı görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle, başta yaşlı bireyler olmak üzere toplumun genelini kapsayacak nitelikte koruyucu tedbirler alınmalıdır. Diş çürükleri meydana gelmeden alınacak olan tedbirler ile toplum ağız-diş sağlığının daha iyi seviyelere geleceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Diş çürükleri, Diş kaybı, Diş restorasyonu, Diş sağlığı araştırmaları

Comparative Evaluation of the Prevalence of Caries in Adult Individuals

Musa Acartürk1, Şeyhmus Bakır2, Elif Pınar Bakır2
1Department of Restorative Dentistry, Çankırı Karatekin University, Çankırı, Türkiye
2Department of Restorative Dentistry, Dicle University, Diyarbakır, Türkiye

INTRODUCTION: Tooth decay is a health problem that can be seen at any age in the society and negatively affects the general health status. In the study, it was aimed to evaluate the caries prevalence of adults aged 16 and over who applied to the Faculty of Dentistry of the Dicle University.
METHODS: In the study, secondary caries, tooth loss and the number of teeth with restoration; determined with the help of random sampling method and panoramic radiographs and marked in the DMFT index. In addition, it was classified according to gender, age group, existing restoration type, jaw and tooth group it belonged to, and wisdom teeth were excluded from the evaluation. Results were analyzed with the Pearson chi-square test.
RESULTS: Frequency of secondary caries; it was not affected by gender, age group and restoration type. Tooth loss; while it was not affected by gender difference, it showed statistical differences in terms of age group and jaw. Number of teeth with restoration; while it did not differ between genders, it showed significant differences between age groups and dental groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, with the increasing age of the patients, it was observed that the amount of tooth loss increased and the number of teeth with restoration decreased. Based on this result, protective measures should be taken to cover the general population, especially the elderly. We believe that the oral-dental health of the community will reach better levels with the measures to be taken before dental caries occur.

Keywords: Dental caries, Tooth loss, Dental restoration, Dental health surveys

Musa Acartürk, Şeyhmus Bakır, Elif Pınar Bakır. Comparative Evaluation of the Prevalence of Caries in Adult Individuals. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 50-55

Sorumlu Yazar: Musa Acartürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale