ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2024
1.
2024-2 Vol Full Printed Journal
2024-2 Cilt Tüm Dergi

Sayfa I

2.
Cover
Kapak

Sayfa II

3.
Contents
İçindekiler

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Farklı Teknolojiler Kullanılarak Üretilmiş Güncel Nikel-Titanyum Esaslı Döner Alet Sistemlerinin Şekillendirme Etkinliklerinin İncelenmesi
Shaping Ability of Novel Nickel-Titanium Rotary Instruments Manufactured With Different Thermal Treatments
Vasfiye Işık, Handan Ersev
doi: 10.5505/yeditepe.2024.64507  Sayfalar 4 - 11
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı farklı termomekanik teknolojiler kullanılarak üretilmiş 4 adet Nikel-titanyum esaslı döner alet sisteminin; ProTaper NEXT (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre), BT-RaCe (FKG, La Chaux-de-Fonds, İsviçre), K3XF (SybronEndo, West Collins, Kaliforniya, ABD) ve HyFlex CM (Coltène-Whaledent, Altstatten, İsviçre), şekillendirme etkinliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: S-şekilli kanal içeren reçine bloklardan (n=20) işlem öncesi ve sonrası dijital fotoğraflar; ileri derecede eğimli kanala sahip çekilmiş dişlerden (n=20) şekillendirme öncesi ve sonrası standart yöntemle dijital radyografiler alınmıştır. Alınan fotoğraf ve radyografiler bilgisayar yazılım programı yardımı ile çakıştırılarak ölçümler yapılmış ve transportasyon miktarı ile merkezde kalma oranları hesaplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede varyans analizi ve Kruskal Wallis testi ve post-hoc Tukey ve Dunn’s çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Sonuçlar anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Reçine bloklarda, kuronal eğimde K3XF merkezde kalma ve transportasyon miktarı açısından en başarılı sonuçları vermiştir (p<0,05). K3XF sistemini sırasıyla HyFlex CM ve ProTaper NEXT sistemleri izlemiştir ancak bu iki sistem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). BT-RaCe sistemi her iki eğimde de en fazla transportasyon oluşturan (p<0,05) sistem olmuştur. Çekilmiş dişlerde, en az transportasyonu K3XF ve HyFlex CM sistemleri oluşturmuştur (p<0,05). Çalışma uzunluğunda en fazla transportasyona BT-RaCe sistemi neden olmuştur. ProTaper NEXT sisteminin kanal düzleşmesi meydana getirdiği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri derecede eğimli ve birden fazla eğime sahip kök kanalların şekillendirilmesinde K3XF en uygun sistem gibi görünmektedir. HyFlex CM sisteminin de güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Esnekliği arttırılmış alaşımlardan üretilen aletlerin zorlu vakaların şekillendirilmesinde daha başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
INTRODUCTION: To compare the shaping efficacy of 4 rotary instrumentation systems (ProTaper NEXT (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), BT-RaCe (FKG, La Chaux-de-Fonds, Switzerland), K3XF (SybronEndo, West Collins, CA, USA) ve HyFlex CM (Coltène-Whaledent, Altstatten, Switzerland) manufactured with different processing technologies of nickel-titanium wire.
METHODS: Superimposed pre- and postoperative images of simulated S-shaped canals (n=20) and digital radiographs of severely curved root canals (n=20) were used to determine amount of transportation and centering ratio. The data were analyzed using analysis of variance and Kruskal Wallis test and post-hoc Tukey and Dunn’s multiple comparison tests and significance was set at P<0.05.
RESULTS: In simulated S-shaped canals, K3XF gave the best results with respect to amount of transportation and centering ratio at the coronal curvature (P<0.05) followed by HyFlex CM and ProTaper NEXT with no significant differences between them. At the apical curvature, K3XF and HyFlex CM presented significantly better centering ratio results than ProTaper NEXT (P<0.05). BT-RaCe showed significantly higher transportation values than the other systems in both curvatures (P<0.05) In extracted teeth, K3XF and HyFlex CM resulted in the least mean canal transportation (P<0.05) BT-RaCe produced the highest amount of transportation at the apical end point of instrumentation. ProTaper NEXT exhibited pronounced canal straightening.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Under the conditions of this study, K3XF appears to be more suitable to shape multi-curved and severely curved root canals. HyFlex CM showed adequate canal preparation and was also safe. Alloy types with greater flexibility seem to result in better shaping outcome in complex canals.

5.
Tekirdağ Bölgesindeki Bireylerde Dişlerin Gömülü Kalma Sıklığının Belirlenmesi
Determination of the Frequency of Impacted Teeth in Individuals in Tekirdag Region
Volkan Kaplan, Gonca Duygu, Hande Erener
doi: 10.5505/yeditepe.2024.29964  Sayfalar 12 - 16
GİRİŞ ve AMAÇ: Dişler, süremediklerinde veya gelişmediklerinde farklı şekillerde gömülü kalabilirler. Bu çalışmada, gömülü dişlerin pozisyonlarının ve görülme sıklığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ilk defa başvuran 18 yaş ve üzeri 400 hastanın panoramik radyografları incelenmiştir. Hastaların gömülü diş lokalizasyonları ve pozisyonları belirlenmiştir. Cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre çalışmadan elde edilen veriler görülme sıklığı açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaşları 18-80 yaş arasında değişen (ortalama: 40,15±15,42) 400 hastanın, 175’i kadın (%43,75), 225’i erkekti (%56,25). Gömülü diş oranı %38 olarak tespit edilmiştir. Gömülü dişlerin cinsiyetlere göre dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Hastalar yaşa göre 4 gruba (18-30, 31-40, 41-50 ve 51 yaş ve üzeri olmak üzere) ayrılmıştır. Gömülü dişlerin yaşlara göre dağılımı incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Gömülü dişlerin görülme sıklığı sırasıyla mandibular üçüncü molar, maksillar üçüncü molar ve maksillar kanin dişler olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda literatürdeki oranların ortalamasına uygun olarak gömülü diş insidansı %38 olarak tespit edilmiştir. Bu oran bölgedeki bireylerde gömülü diş varlığının azımsanmayacak oranda yüksek olması sebebiyle yetişkin bireylerin ağız ve diş sağlığı tedavi/kontrollerinde gömülü diş varlığı açısından da değerlendirilmeleri gerektiğini göstermektedir.
INTRODUCTION: Teeth can remain impacted in different forms when they failed to erupt or develop. In this study, it was aimed to evaluate the position and incidence of impacted teeth.
METHODS: Panoramic radiographs of 400 patients aged 18 and over, who applied to Tekirdağ Namık Kemal University Oral and Dental Health Application and Research Center for the first time were examined. The localizations and positions of the impacted teeth were determined. The data obtained from the study according to gender and age variables were evaluated in terms of incidence.
RESULTS: 175 of 400 patients aged between 18-80 years (mean: 40.15±15.42) were female (43.75%), and 225 were male (56.25%). The rate of impacted teeth was determined as 38%. There was no statistically significant difference distribution of impacted teeth according to gender. The patients were divided into 4 groups according to age (18-30, 31- 40, 41-50 and 51 years and older). When the distribution of impacted teeth according to age was examined, a statistically significant difference was found between the groups (p<0.001). The incidence of impacted teeth were determined as mandibular third molar, maxillary third molar and maxillary canine teeth, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of impacted teeth was determined as 38%, in accordance with the average of the rates in the literature. This rate shows that, since the presence of impacted teeth in the individuals in the region is considerably high, adult patients should also be evaluated in terms of the presence of impacted teeth during oral and dental health treatment/controls.

6.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Korku ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Fear and Anxiety Levels of Dentist Faculty Undergraduate Students During the COVID-19 Pandemic Process
Zeynep Yeşil Duymuş, Nihan Kaya
doi: 10.5505/yeditepe.2024.23590  Sayfalar 17 - 22
GİRİŞ ve AMAÇ: Salgınların insanlar üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribatın değerlendirilmesi fiziksel etkilerin incelenmesi kadar önemlidir. Bu çalışma COVID-19 pandemisi sürecinde diş hekimliği fakültesinde eğitim- öğretim gören lisans öğrencilerinin korku ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anket, “Google drive” uygulaması üzerinden oluşturan link bağlantısının iki ayrı bölge ve fakültede lisans eğitimi gören öğrencilere iletilmesi ile gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların korku düzeyleri cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre pandemi sürecinde daha çok korku yaşadığı, korona virüsü düşündüğünde rahatsız olduğu, ellerinin terlediği, korona virüsten dolayı hayatını kaybetmekten korktuğu, sosyal medyada korona virüs ile ilgili haberleri ve hikâyeleri izlerken gerildiği ve endişe duyduğu, kalp atışının hızlandığı ve çarpıntısının olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin anksiyete düzeylerinin erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı şekilde fazla olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 pandemisi, sadece fiziksel sağlığı değil ruhsal sağlığı da etkilemekte olup lisans öğrencilerinin korku ve anksiyete seviyelerini arttırmaktadır.
INTRODUCTION: Evaluating the psychological damage caused by epidemics on people is as important as examining the physical effects. This study was conducted to evaluate the fear and anxiety levels of undergraduate students studying at the faculty of dentistry during the COVID-19 pandemic.
METHODS: The survey was carried out by sending the link created through the "Google drive" application to undergraduate students in two different regions and faculties.
RESULTS: When the fear levels of the participants were evaluated according to their gender; It has been determined that female students experience more fear during the pandemic process than male students, feel uncomfortable when they think about the corona virus, sweaty hands, afraid of losing their life due to the corona virus, feel tense and worried while watching the news and stories about the corona virus on social media, their heart rate accelerates and they have palpitations.. It was determined that the anxiety levels of female students were statistically significantly higher than males.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The COVID-19 pandemic affects not only physical health but also mental health and increases the fear and anxiety levels of undergraduate students.

7.
Farklı Pekiştirme Aygıtları Kullanan Hastalarda Pekiştirme Dönemindeki Diş Renk Değişiminin İncelenmesi
Evaluation of Tooth Color Changes During The Retention Period in Patients Using Different Retention Appliances
Erdal Tekin, Musa Bulut
doi: 10.5505/yeditepe.2024.35651  Sayfalar 23 - 27
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ortodontik tedavi sonrası nüksü önlemek için kullanılan farklı pekiştirme aygıtlarının, dişlerin renk değişimi üzerindeki etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sabit ortodontik tedavi gören 60 hasta 3 eşit gruba ayrıldı. Her bir gruba farklı bir pekiştirme aygıtı uygulandı (Grup 1: sabit retainer + vakumla şekillenen plak, Grup 2: sadece vakumla şekillenen plak ve Grup 3: Hawley apareyi). Üst kesici dişlerin labial yüzeylerinden braketler çıkartıldığında, pekiştirmenin birinci, üçüncü ve altıncı aylarında dijital bir spektrofotometre kullanılarak renk değerleri (CIE L*a*b*) ölçüldü. Zamanlar arası renk değişiklikleri (ΔE) hesaplandı.
BULGULAR: Yapılan ölçümlere göre pekiştirme döneminde Hawley grubundaki hastalarda L* ve b* değeri azalmış, Essix ve Hawley grubundaki hastalarda ise a* değeri azalmıştır. Üç grubun ΔE değerleri incelendiğinde klinik olarak kabul edilebilir görünür renk değişiminin meydana geldiği belirlenmiştir fakat gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üç farklı pekiştirme aygıtı kullanan bireyler altı aylık pekiştirme dönemi boyunca klinik olarak kabul edilebilir renk değişikliği meydana gelmiştir. Kullanılan pekiştirme apareyleri arasında estetik açıdan klinik uygulamada bir fark yoktur.
INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the effects of different retainers which are used to prevent relapse after orthodontic treatment on tooth discoloration.
METHODS: A total of 60 people who were undergoing fixed orthodontic treatment were divided into 3 equal groups. Each group had different type of retainer (Group 1: fixed retainer + vacuum formed retainer, Group 2: only vacuum formed retainer and Group 3: Hawley appliance) during retention period. Color values (CIE L*a*b*) of the labial surface of upper anterior teeth were measured when the brackets are removed and at the first, third and the sixth months of retention using a digital spectrophotometer. Color changes (ΔE) between measurement times were calculated.
RESULTS: In the retention period, L* and b* values of the Hawley group and a* values of Essix and Hawley group were decreased. In all groups, there were visible but clinically acceptable color changes. However, this result was not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the six-months retention period, there were clinically acceptable color changes in all groups. Therefore, there is no difference in clinical practice in terms of aesthetics between the used retention appliances.

8.
Dört Farklı Restorasyon Materyali ile Üretilmiş Onley ve Oklüzal Veneer Restorasyonların Kırılma Dayanımının İncelenmesi
Examination of the Fracture Resistance of Onlay and Occlusal Veneer Restorations Fabricated with Four Different Restoration Materials
Şükrü Can Akmansoy, Erkut Kahramanoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.48295  Sayfalar 28 - 34
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, farklı restorasyon materyalleri olan cam seramik, hibrit seramik, hibrit kompozit ve kompozit rezin materyalleri kullanarak iki farklı preparasyon şekli ile hazırlanmış restorasyonlarının kırılma dayanıklılığı değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 80 adet çekilmiş homojen boyutlarda alt birinci molar diş kullanılarak ve dişler 10’ar dişten oluşan 8 ana gruba ayrıldı. Molar dişler üzerinde preperasyon dizaynı iki farklı alt grup şeklinde, ilk grup oklüzal veneer, ikinci grup ise mezio-oklüzal-distal onley kavitesi şeklinde hazırlandı. Restorasyonlar 4 ayrı materyal (IPS e.max CAD, Vita Enamic, SR Nexco Paste, Grandio Blocs) kullanılarak CEREC InEos Blue (Sirona, Bensheim, Germany) sistemi ile üretildi ve Variolink N siman (Ivoclar Vivadent AG) kullanılarak simante edildi. Kırma testi Shimadzu Universal Testing Kırma Cihazı ile yapılarak uygulanan kuvvet bilgisayar ortamına aktarıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi için Oneway Anova testi ve farklılığa neden olan grupların tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı.
BULGULAR: Kırılma dayanıklılığı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p>0.05). Nexco Paste ve Vita Enamic materyallerinden üretilen onley restorasyonlarının kırılma dayanıklılığı değerleri diğer gruplara oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda, farklı iki kavite dizaynı ve dört restoratif materyalin posterior bölge vakalarında klinik olarak kullanıma uygun olduğu saptanmıştır.
INTRODUCTION: The purpose of this study is to evaluate the fracture resistance of onlay restorations prepared with two different preparations using glass ceramic, hybrid ceramic, hybrid composite and composite resin materials.
METHODS: 80 extracted homogeneously sized lower molars were used and categorized into eight main categories of ten teeth each. The preparation design on the molar teeth was made in two different subgroups, the first group was prepared as an occlusal veneer and the second group was prepared as a mesio-occlusal-distal onlay. Restorations were produced with the CEREC InEos Blue (Sirona, Bensheim, Germany) system using 4 different restoration materials (IPS e.max CAD, Vita Enamic, SR Nexco Paste, Grandio Blocs). The restorations were cemented using Variolink N cement (Ivoclar Vivadent AG). The fracture test was performed with the Shimadzu Universal Testing Device and the applied force was transferred to the computer for numerical analysis. The Oneway Anova test and Tukey HDS test were used to identify the groups that caused the difference.
RESULTS: There was a statistically significant difference between the groups in terms of fracture resistance (p>0.05). The fracture resistance values of onlay restorations produced by Nexco Paste and Vita Enamic materials were found statistically significantly lower than the other groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study concluded that two alternative preparation designs and four restorative materials are appropriate for clinical use in posterior area.

9.
Seramik Braketler İle İlgili YouTube™ Videolarının Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluating The Quality of YouTube™ Videos On Ceramic Brackets
Can Arslan, Başak Baş Yamaç, Rojda Akcar, ipek Eryılmaz Şarkan, Emre Cesur
doi: 10.5505/yeditepe.2024.56514  Sayfalar 35 - 40
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı YouTube™ video platformunda bulunan ve seramik braketlerle ilgili bilgi veren içeriklerin doğruluğunu değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Google Trends uygulaması (Google, ABD) Eylül 2023'te “seramik braketler” ile ilgili en sık kullanılan arama terimlerini belirlemek için kullanılmıştır. Karşılaştırmalı arama sonuçlarına göre, “clear braces” terimi en sık kullanılan arama terimi olarak bulunmuştur. YouTube ™’daki toplam 509 videodan 67'si bu çalışma için uygun bulunmuştur. Videoların kalitesini değerlendirmek için VIQI (Video Information and Quality Index) indeksi kullanılmıştır. Seçilen 67 videonun içeriğinin faydalı olup olmadığını belirlemek için 10 parametreden oluşan bir 'toplam içerik kullanışlılık puanı’ oluşturulmuştur. İstatistiksel analiz için Spearman rank korelasyon analizi, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk ve Mann-Whitney U-testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Toplam içerik kullanışlılık puanına göre 5 video yüksek içerikli ve 15 video düşük içerikli olarak sınıflandırılmıştır. Düşük içerikli grupla karşılaştırıldığında, yüksek içerikli video grubunun ortalama görüntüleme sayısı (146768.80 vs 12400, p= 0.061), like sayısı (2178.60 vs 530.75, p= 0.205), yorum sayısı (241.75 vs 141.50, p= 0.199), kalite puanı (4.00 vs 2.40; p= 0.011), VIQI değeri (17.40 vs 11.33, p= 0.005) daha yüksekti. VIQI değerleri ile güvenilirlik puanı, akış, bilgi doğruluğu, kalite puanı, tutarlılık ve toplam içerik kullanışlılığı arasında anlamlı bir pozitif korelasyon gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortodontistler tarafından paylaşılan seramik braketler ile ilgili YouTube™ videolarının kalitesi çok düşük bulunmuştur. Uzmanlar hastaları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirmelidir.
INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the accuracy of content on the YouTube™ video platform that provides information about ceramic braces.
METHODS: In this study, the Google Trends application (Google, USA) was used to identify the most frequently used search terms related to "ceramic braces" in September 2023. Based on the comparative search results, the term "clear braces" was found to be the most frequently used search term. Out of a total of 509 videos on YouTube™, 67 were eligible for this study. The VIQI (Video Information and Quality Index) index was used to assess the quality of the videos. A 'total content usefulness score' consisting of 10 parameters was created to determine whether the content of the 67 selected videos was useful or not. Spearman rank correlation analysis, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk and Mann-Whitney U-tests were used for statistical analysis.
RESULTS: According to the total content usefulness score, 5 videos were classified as high content and 15 videos were classified as low content. Compared to the low-content group, the average number of views (146768.80 vs 12400, p= 0.061), likes (2178.60 vs 530.75, p= 0.205), comments (241.75 vs 141.50, p= 0.199), quality score (4.00 vs 2.40; p= 0.011), VIQI value (17.40 vs 11.33, p= 0.005) were higher in the high-content video group. A significant positive correlation was observed between VIQI values and reliability score, flow, information accuracy, quality score, consistency and total content usefulness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The quality of YouTube™ videos on ceramic braces shared by orthodontists was found to be very low. Specialists should refer patients to reliable sources of information.

10.
Diş Hekimliği Öğrencileri, Uzmanlık Öğrencileri, Diş Hekimleri ve Uzman Diş Hekimlerinin Panoramik Radyografideki Anatomik Landmark ve Yumuşak Doku Kalsifikasyon Bilgi Seviyesinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
Evaluation of the Level of Knowledge of Anatomical Landmarks and Soft Tissue Calcification in Panoramic Radiography of Dental Students, Speciality Students, Dentists and Specialist Dentists: A Questionnaire Study
Mesude Çitir, Hazal Karslıoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.27870  Sayfalar 41 - 46
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı diş hekimliği öğrencileri, uzmanlık öğrencileri, diş hekimleri ve uzman diş hekimlerinin panoramik radyografide izlenen anatomik yapılar ve yumuşak doku kalsifikasyonları ile ilgili bilgi düzeyini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 248 kişinin katıldığı anket çalışmasında, eğitim durumları birbirinden farklı katılımcılara panoramik radyografilerde 31 anatomik landmark ve 5 yumuşak doku kalsifikasyonu soruldu. Doğru yanıt sayısının cinsiyete göre karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; yaş grubu, öğrenim durumu, çalışılan kurum ve mesleki tecrübe yılına göre karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis testi kullanıldı.
BULGULAR: 248 katılımcının 182’si kadın, 66’sı erkekti. Katılımcıların anatomik landmark sorularına doğru yanıt oranı 0.68±0.15, yumuşak doku kalsifikasyonlarıyla ilgili sorulara doğru yanıt oranı ise 0.48±0.24’dü. 5. sınıf diş hekimliği öğrencileri ortalama olarak en fazla sayıda doğru yanıt verirken, diş hekimleri en az sayıda doğru yanıt verdi ve gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardı (p<000,1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yumuşak doku kalsifikasyonu bilinme oranı anatomik landmarklara göre daha düşüktü. Panoramik radyografi değerlendirilirken sadece dental şikayete odaklanılmayıp, görüntüleme alanına giren tüm yapıları değerlendirmek bu sayede olası patolojileri kaçırmamak önemlidir.
INTRODUCTION: The aim of the study to evaluate the knowledge level of undergraduate students, postgraduate students, dentists and specialist dentists about anatomical landmarks and soft tissue calcifications observed on panoramic radiographs.
METHODS: Participants with different educational statuses were asked about 31 anatomical landmarks and 5 soft tissue calcifications on panoramic radiographs, in a questionnaire study. The Mann-Whitney U test was used to compare the number of correct answers between gender, and the Kruskal Wallis test was used to compare according to age group, education status, institution and years of professional experience.
RESULTS: 248 of the participants, 182 were female and 66 were male. The correct answer rate to the anatomical landmark questions was 0.68±0.15, and the correct answer rate to the questions about soft tissue calcifications was 0.48±0.24. The mean number of correct answers was highest in senior dentistry students and least in dentists, and there was a statistically significant difference between the groups (p<000.1).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Soft tissue calcification recognition rate was lower than anatomical landmarks. When evaluating panoramic radiography, it is important not to focus only on the dental complaint, but to evaluate all structures that fall into the imaging field, so that possible pathologies are not missed.

11.
Maksiller Molar Distalizasyonunda Minivida Destekli Pendulum ve Beneslider Apareylerinin Dental ve İskeletsel Etkilerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma
Comparison of Dental and Skeletal Effects Of Miniscrew Supported Pendulum and Beneslider Appliances in Maxillary Molar Distalization: A Pilot Study
Poyraz Bulut, Zeynep Öztuna Özkan, Nilüfer İrem Tunçer
doi: 10.5505/yeditepe.2024.36693  Sayfalar 47 - 52
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sert damağa yerleştirilen minividalardan destek alan iki maksiller molar distalizasyon sisteminin dentoalveoler ve iskeletsel etkilerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya bilateral sınıf II molar ilişkiye sahip 24 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların yarısına minivida destekli pendulum (Grup 1; n=12), diğer yarısına Beneslider apareyi (Grup 2; n=12) uygulanmıştır. Hastaların distalizasyon başı (T0) ve sonunda (T1) alınan lateral sefalometrik filmleri incelenerek gruplar arası farklar değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Birinci molarlardaki distal yönlü devrilme Grup 1’de (12,9o) Grup 2’ye (3,9o) göre anlamlı düzeyde daha fazladır. Gruplar distalizasyon miktarı bakımından karşılaştırıldığında kron seviyesindeki hareket (Grup 1, 3 mm; Grup 2, 3.2 mm) benzer bulunmuştur. Buna karşın kök hareketi gerek trifurka gerekse de kök ucu seviyesinde Grup 2’de (U6trifurka-VRP, 1,7 mm; U6kök ucu-VRP, 1,1 mm) Grup 1’e göre (U6trifurka-VRP, 1,1 mm; U6kök ucu-VRP, 0 mm) daha fazladır. Distalizasyon hızı Grup 1’de 0,43 mm/ay, Grup 2’de ise 0,34 mm/ay ile benzerdir. İskeletsel parametreler sadece Grup 1’de anlamlı değişimler sergilemiş; SNB azalmış, ANB ve GoGnSN açıları artmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Minivida destekli pendulum apareyi, molarlarda anlamlı düzeyde daha fazla distal devrilmeye neden olmakta ve kök ucu seviyesinde hareket oluşturamamaktadır. Beneslider apareyi ise molarlarda daha az devrilme, kök seviyesinde daha fazla distalizasyon ve iskeletsel parametrelerde minimal değişikliklerle birlikte minivida destekli pendulum apareyine göre daha etkindir.
INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the dentoalveolar and skeletal effects of two maxillary molar distalization systems supported by miniscrews.
METHODS: Twenty-four patients with bilateral class II molar relationship were included in this study. Half of the patients were treated with the miniscrew-supported pendulum (Group 1) while the other half with the Beneslider (Group 2). Lateral cephalometric films taken at the beginning of the treatment and at end of distalization were examined to study the differences between the groups.
RESULTS: The most significant difference was the distal tipping of maxillary first molars which was significantly higher in Group 1 (12.9o) than in Group 2 (3.9o). When the groups were compared in terms of the amount of distalization, crowns moved similarly (Group 1, 3 mm; Group 2, 3.2 mm); however, the amount of root distalization both at trifurcation and apical levels were higher in Group 2 (U6trifurcation-VRP, 1.7 mm; U6apex-VRP, 1.1 mm) when compared to Group 1 (U6trifurcation-VRP, 1.1 mm; U6apex-VRP, 0 mm). Distalization rate was 0.43 mm/month in Group 1 and 0.34 mm/ month in Group 2, presenting similar values. Skeletal parameters showed significant changes only in Group 1 in which SNB angle was decreased, ANB and GoGnSN angles were increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The miniscrew-supported pendulum appliance led to more distal tipping of the molars and failed to produce movement at the apical level. The Beneslider, on the other hand, was found to be more effective with less tipping, more distalization at the apical level, and minimal changes in the skeletal parameters.

DERLEME
12.
Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonlara Tek Fazlı ve İki Fazlı Tedavi Yaklaşımları
Single Phase and Two Phase Approaches To Class II Division 1 Malocclusion
Elif Coşkuner, Pelin Acar Ulutaş
doi: 10.5505/yeditepe.2024.61687  Sayfalar 53 - 59
Ortodontide erken teşhis ve tedavinin önemi büyüktür. Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonların görülme sıklığının fazla olmasından dolayı farklı tedavi seçenekleri farklı dönemlerde tercih edilebilmektedir. Erken tedavinin sonraki sabit tedavinin süresini ve kompleksitesini, çekim ve hastaların cerrahi ihtiyacını azaltması literatürde tartışma konusu olmaktadır. Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonların tek veya iki fazlı tedavilerinde tercih edilen yöntemin zamanlaması; hastanın tedaviye hazır hissetmesi, zaman, maliyet, hastanın ebeveynlerinin beklentileri gibi bazı faktörlere göre şekillenmektedir. Bu faktörler her hastaya özel belirlenmeli ve hastanın lehine olmalıdır. Literatürde hasta kooperasyonu düşükse tek fazlı tedavi sonuçlarının tatmin edici olmayacağı ve bu yüzden tedaviye erken dönemde başlanmasının daha makul olacağını savunanlar ile beraber; tek fazlı Sınıf II maloklüzyon tedavisinin iki fazlı tedaviden daha iyi sonuçlar elde ettiğini savunan görüşler de mevcuttur. Bu çalışmanın amacı literatürde Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonun iki fazlı ve tek fazlı tedavilerinin etkinliğini ve tedavi yöntemlerin zamanlamasını değerlendirmektir.
Early diagnosis and treatment have an important role in orthodontics. Due to the high incidence of Class II division 1 malocclusions, different treatment options may be preferred at different times. The fact that early treatment reduces the duration and complexity of the later fixed treatment, and the need for extraction and surgery of the patients is a matter of discussion in the literature. The timing of the preferred method in the single or two phase treatment of Class II division 1 malocclusions depends on some factors such as the patient's readiness for treatment, time, cost, and the expectations of the patient's parents. These factors should be determined individually for each patient and should be in favor of the patient. There are also opinions argue that the results of single-phase treatment will not be satisfactory if patient cooperation is low, and therefore, it would be more reasonable to start the treatment in the early period, that is, two-phase treatment would be more reasonable and that single-phase achieves better results than two-phase. The aim of this study is to evaluate the efficacy of twophase and single-phase treatments of Class II division 1 malocclusion and the timing of treatment methods in the literature.

13.
Genel Anestezi Altındaki Dental Tedaviler
Dental Treatments Under General Anesthesia
Büşra Karaduran, Sezen Kumaş Solak, Mine Koruyucu
doi: 10.5505/yeditepe.2024.90377  Sayfalar 60 - 64
Diş hekimliğinde genel anestezi koopere olmayan çocuklar, fiziksel-zihinsel-medikal olarak engelli ve sağlık açısından riskli hastaların dental tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi için başvurulabilen bir uygulamadır. Genel anestezi işleminin riskli olduğu ve çeşitli komplikasyonlara sebep olabileceği durumlar mevcuttur. Olası tüm alternatif tedavi yolları değerlendirildikten ve doğru endikasyon konulduktan sonra karar verilmelidir. Hastaların medikal durumu genel anestezi işlemi öncesinde detaylı olarak değerlendirilmeli, genel anestezinin hastaya olan yararları ve olası zararları hesaplanmalıdır. Genel anestezi altında yapılan tedavilerin türü ve tedavinin toplam süresi de operasyon sonrasında görülebilecek komplikasyonlar ile ilişkili olabilmektedir. Genel anestezi altındaki tedavinin toplam süresinin 120-150 dakika ile sınırlı olması önerilmektedir. Bazı hastaların daha çok tedavi gereksinimi olması nedeniyle bazen üç ay aralıklarla ikinci bir genel anestezi uygulaması planlanabilmektedir. Tercih edilen tedavi protokolü, restorasyon materyalleri yapılan işlemin uzun dönem başarısında etkili olabilmektedir. Ayrıca genel anestezi uygulaması sonrasında hastaların ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, koruyucu uygulamaların yapılması; hastanın ilerleyen dönemde dişlerinde ve yapılan tedavilerinde oluşabilecek sorunların ve tekrarlayan genel anestezi ihtiyaçlarının önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.
General anesthesia in dentistry is an application that can be applied to perform dental treatments of uncooperative children and physically-mentally-medically disabled and health- risk patients. There are situations where general anesthesia is risky and can cause various complications. The decision should be made after all possible alternative treatment options have been evaluated and the correct indication has been established. The medical condition of the patients should be evaluated in detail before the general anesthesia procedure, the benefits and possible harms of general anesthesia should be calculated. The type of treatments performed under general anesthesia and the total duration of the treatment may also be related to complications that may occur after the operation. It is recommended that the total duration of the treatment under general anesthesia be limited to 120-150 minutes. If some patients require more treatment, a second general anesthesia application may be planned at three-month intervals. The preferred treatment protocol and the restoration materials can be effective in the long-term success. In addition raising the awareness of the patients and parents, making protective applications after the general anesthesia application are very important to prevent problems that may occur in the patient's teeth and treatments in the future and to prevent recurrent general anesthesia needs.

OLGU RAPORU
14.
Nadir Bir Komplikasyon: Anterior İliak Krestte Avülsiyon Kırığı
A Rare Complication: Avulsion Fracture Of Anterior Iliac Crest
Erol Cansız, Merve Öztürk, Osman Küçükçakır, Sabahat Zeynep Yey
doi: 10.5505/yeditepe.2024.20981  Sayfalar 65 - 68
İliak krest ileri düzeyde atrofi gözlenen olgularda ekstraoral donör saha olarak en sık kullanılan anatomik alandır. Nitelik ve nicelik bakımından yeterli greft materyali elde edilebilmesi ve cerrahi erişimi kolay bir bölge olmasının yanı sıra bu cerrahi prosedürün birçok komplikasyonu bulunmaktadır. Bu vaka raporunda nadir komplikasyonlardan biri olan iliak kemikte meydana gelen postoperatif avülsiyon kırığı anlatılmaktadır.
Iliac crest is the most frequently used anatomical area as extra- oral donor site in cases with severe atrophy. Although obtaining sufficient graft material in terms of quality and quantity, and easy to access area for surgery, this surgical procedure has many complications. This case report describes postoperative avulsion fracture in the iliac bone, which is one of the rare complications.

LookUs & Online Makale