ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Maksiller Molar Distalizasyonunda Minivida Destekli Pendulum ve Beneslider Apareylerinin Dental ve İskeletsel Etkilerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 47-52 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.36693

Maksiller Molar Distalizasyonunda Minivida Destekli Pendulum ve Beneslider Apareylerinin Dental ve İskeletsel Etkilerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma

Poyraz Bulut, Zeynep Öztuna Özkan, Nilüfer İrem Tunçer
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sert damağa yerleştirilen minividalardan destek alan iki maksiller molar distalizasyon sisteminin dentoalveoler ve iskeletsel etkilerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya bilateral sınıf II molar ilişkiye sahip 24 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların yarısına minivida destekli pendulum (Grup 1; n=12), diğer yarısına Beneslider apareyi (Grup 2; n=12) uygulanmıştır. Hastaların distalizasyon başı (T0) ve sonunda (T1) alınan lateral sefalometrik filmleri incelenerek gruplar arası farklar değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Birinci molarlardaki distal yönlü devrilme Grup 1’de (12,9o) Grup 2’ye (3,9o) göre anlamlı düzeyde daha fazladır. Gruplar distalizasyon miktarı bakımından karşılaştırıldığında kron seviyesindeki hareket (Grup 1, 3 mm; Grup 2, 3.2 mm) benzer bulunmuştur. Buna karşın kök hareketi gerek trifurka gerekse de kök ucu seviyesinde Grup 2’de (U6trifurka-VRP, 1,7 mm; U6kök ucu-VRP, 1,1 mm) Grup 1’e göre (U6trifurka-VRP, 1,1 mm; U6kök ucu-VRP, 0 mm) daha fazladır. Distalizasyon hızı Grup 1’de 0,43 mm/ay, Grup 2’de ise 0,34 mm/ay ile benzerdir. İskeletsel parametreler sadece Grup 1’de anlamlı değişimler sergilemiş; SNB azalmış, ANB ve GoGnSN açıları artmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Minivida destekli pendulum apareyi, molarlarda anlamlı düzeyde daha fazla distal devrilmeye neden olmakta ve kök ucu seviyesinde hareket oluşturamamaktadır. Beneslider apareyi ise molarlarda daha az devrilme, kök seviyesinde daha fazla distalizasyon ve iskeletsel parametrelerde minimal değişikliklerle birlikte minivida destekli pendulum apareyine göre daha etkindir.

Anahtar Kelimeler: Maksiller molar distalizasyonu, sınıf II maloklüzyon, minivida, beneslider, pendulum

Comparison of Dental and Skeletal Effects Of Miniscrew Supported Pendulum and Beneslider Appliances in Maxillary Molar Distalization: A Pilot Study

Poyraz Bulut, Zeynep Öztuna Özkan, Nilüfer İrem Tunçer
Department Of Orthodontics, Baskent University, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the dentoalveolar and skeletal effects of two maxillary molar distalization systems supported by miniscrews.
METHODS: Twenty-four patients with bilateral class II molar relationship were included in this study. Half of the patients were treated with the miniscrew-supported pendulum (Group 1) while the other half with the Beneslider (Group 2). Lateral cephalometric films taken at the beginning of the treatment and at end of distalization were examined to study the differences between the groups.
RESULTS: The most significant difference was the distal tipping of maxillary first molars which was significantly higher in Group 1 (12.9o) than in Group 2 (3.9o). When the groups were compared in terms of the amount of distalization, crowns moved similarly (Group 1, 3 mm; Group 2, 3.2 mm); however, the amount of root distalization both at trifurcation and apical levels were higher in Group 2 (U6trifurcation-VRP, 1.7 mm; U6apex-VRP, 1.1 mm) when compared to Group 1 (U6trifurcation-VRP, 1.1 mm; U6apex-VRP, 0 mm). Distalization rate was 0.43 mm/month in Group 1 and 0.34 mm/ month in Group 2, presenting similar values. Skeletal parameters showed significant changes only in Group 1 in which SNB angle was decreased, ANB and GoGnSN angles were increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The miniscrew-supported pendulum appliance led to more distal tipping of the molars and failed to produce movement at the apical level. The Beneslider, on the other hand, was found to be more effective with less tipping, more distalization at the apical level, and minimal changes in the skeletal parameters.

Keywords: Maxillary molar distalization, class II malocclusion, miniscrew, beneslider, pendulum

Poyraz Bulut, Zeynep Öztuna Özkan, Nilüfer İrem Tunçer. Comparison of Dental and Skeletal Effects Of Miniscrew Supported Pendulum and Beneslider Appliances in Maxillary Molar Distalization: A Pilot Study. Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 47-52

Sorumlu Yazar: Poyraz Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale