ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Nadir Bir Komplikasyon: Anterior İliak Krestte Avülsiyon Kırığı [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 65-68 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.20981

Nadir Bir Komplikasyon: Anterior İliak Krestte Avülsiyon Kırığı

Erol Cansız1, Merve Öztürk2, Osman Küçükçakır2, Sabahat Zeynep Yey2
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

İliak krest ileri düzeyde atrofi gözlenen olgularda ekstraoral donör saha olarak en sık kullanılan anatomik alandır. Nitelik ve nicelik bakımından yeterli greft materyali elde edilebilmesi ve cerrahi erişimi kolay bir bölge olmasının yanı sıra bu cerrahi prosedürün birçok komplikasyonu bulunmaktadır. Bu vaka raporunda nadir komplikasyonlardan biri olan iliak kemikte meydana gelen postoperatif avülsiyon kırığı anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: avülsiyon kırığı, iliak kemik, rekonstrüksiyon

A Rare Complication: Avulsion Fracture Of Anterior Iliac Crest

Erol Cansız1, Merve Öztürk2, Osman Küçükçakır2, Sabahat Zeynep Yey2
1İstanbul University, Faculty Of Medicine, Oral And Maxillofacial Surgery Department, İstanbul
2İstanbul University, Dentistry Faculty, Oral And Maxillofacial Surgery Department, İstanbul

Iliac crest is the most frequently used anatomical area as extra- oral donor site in cases with severe atrophy. Although obtaining sufficient graft material in terms of quality and quantity, and easy to access area for surgery, this surgical procedure has many complications. This case report describes postoperative avulsion fracture in the iliac bone, which is one of the rare complications.

Keywords: avulsion fracture, iliac crest, reconstruction

Erol Cansız, Merve Öztürk, Osman Küçükçakır, Sabahat Zeynep Yey. A Rare Complication: Avulsion Fracture Of Anterior Iliac Crest. Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 65-68

Sorumlu Yazar: Merve Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale