ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Farklı Pekiştirme Aygıtları Kullanan Hastalarda Pekiştirme Dönemindeki Diş Renk Değişiminin İncelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 23-27 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.35651

Farklı Pekiştirme Aygıtları Kullanan Hastalarda Pekiştirme Dönemindeki Diş Renk Değişiminin İncelenmesi

Erdal Tekin1, Musa Bulut2
1Özel klinik, Sakarya
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ortodontik tedavi sonrası nüksü önlemek için kullanılan farklı pekiştirme aygıtlarının, dişlerin renk değişimi üzerindeki etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sabit ortodontik tedavi gören 60 hasta 3 eşit gruba ayrıldı. Her bir gruba farklı bir pekiştirme aygıtı uygulandı (Grup 1: sabit retainer + vakumla şekillenen plak, Grup 2: sadece vakumla şekillenen plak ve Grup 3: Hawley apareyi). Üst kesici dişlerin labial yüzeylerinden braketler çıkartıldığında, pekiştirmenin birinci, üçüncü ve altıncı aylarında dijital bir spektrofotometre kullanılarak renk değerleri (CIE L*a*b*) ölçüldü. Zamanlar arası renk değişiklikleri (ΔE) hesaplandı.
BULGULAR: Yapılan ölçümlere göre pekiştirme döneminde Hawley grubundaki hastalarda L* ve b* değeri azalmış, Essix ve Hawley grubundaki hastalarda ise a* değeri azalmıştır. Üç grubun ΔE değerleri incelendiğinde klinik olarak kabul edilebilir görünür renk değişiminin meydana geldiği belirlenmiştir fakat gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üç farklı pekiştirme aygıtı kullanan bireyler altı aylık pekiştirme dönemi boyunca klinik olarak kabul edilebilir renk değişikliği meydana gelmiştir. Kullanılan pekiştirme apareyleri arasında estetik açıdan klinik uygulamada bir fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: Pekiştirme dönemi, renk değişimi, Hawley retainer, Essix retainer, lingual retainer

Evaluation of Tooth Color Changes During The Retention Period in Patients Using Different Retention Appliances

Erdal Tekin1, Musa Bulut2
1Private Practice, Sakarya
2Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics, Bolu

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the effects of different retainers which are used to prevent relapse after orthodontic treatment on tooth discoloration.
METHODS: A total of 60 people who were undergoing fixed orthodontic treatment were divided into 3 equal groups. Each group had different type of retainer (Group 1: fixed retainer + vacuum formed retainer, Group 2: only vacuum formed retainer and Group 3: Hawley appliance) during retention period. Color values (CIE L*a*b*) of the labial surface of upper anterior teeth were measured when the brackets are removed and at the first, third and the sixth months of retention using a digital spectrophotometer. Color changes (ΔE) between measurement times were calculated.
RESULTS: In the retention period, L* and b* values of the Hawley group and a* values of Essix and Hawley group were decreased. In all groups, there were visible but clinically acceptable color changes. However, this result was not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the six-months retention period, there were clinically acceptable color changes in all groups. Therefore, there is no difference in clinical practice in terms of aesthetics between the used retention appliances.

Keywords: Retention period, color change, Hawley retainer, Essix retainer, lingual retainer

Erdal Tekin, Musa Bulut. Evaluation of Tooth Color Changes During The Retention Period in Patients Using Different Retention Appliances. Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 23-27

Sorumlu Yazar: Musa Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale