ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Seramik Braketler İle İlgili YouTube™ Videolarının Kalitesinin Değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 35-40 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.56514

Seramik Braketler İle İlgili YouTube™ Videolarının Kalitesinin Değerlendirilmesi

Can Arslan1, Başak Baş Yamaç2, Rojda Akcar2, ipek Eryılmaz Şarkan2, Emre Cesur3
1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul
3Özel Klinik, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı YouTube™ video platformunda bulunan ve seramik braketlerle ilgili bilgi veren içeriklerin doğruluğunu değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Google Trends uygulaması (Google, ABD) Eylül 2023'te “seramik braketler” ile ilgili en sık kullanılan arama terimlerini belirlemek için kullanılmıştır. Karşılaştırmalı arama sonuçlarına göre, “clear braces” terimi en sık kullanılan arama terimi olarak bulunmuştur. YouTube ™’daki toplam 509 videodan 67'si bu çalışma için uygun bulunmuştur. Videoların kalitesini değerlendirmek için VIQI (Video Information and Quality Index) indeksi kullanılmıştır. Seçilen 67 videonun içeriğinin faydalı olup olmadığını belirlemek için 10 parametreden oluşan bir 'toplam içerik kullanışlılık puanı’ oluşturulmuştur. İstatistiksel analiz için Spearman rank korelasyon analizi, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk ve Mann-Whitney U-testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Toplam içerik kullanışlılık puanına göre 5 video yüksek içerikli ve 15 video düşük içerikli olarak sınıflandırılmıştır. Düşük içerikli grupla karşılaştırıldığında, yüksek içerikli video grubunun ortalama görüntüleme sayısı (146768.80 vs 12400, p= 0.061), like sayısı (2178.60 vs 530.75, p= 0.205), yorum sayısı (241.75 vs 141.50, p= 0.199), kalite puanı (4.00 vs 2.40; p= 0.011), VIQI değeri (17.40 vs 11.33, p= 0.005) daha yüksekti. VIQI değerleri ile güvenilirlik puanı, akış, bilgi doğruluğu, kalite puanı, tutarlılık ve toplam içerik kullanışlılığı arasında anlamlı bir pozitif korelasyon gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortodontistler tarafından paylaşılan seramik braketler ile ilgili YouTube™ videolarının kalitesi çok düşük bulunmuştur. Uzmanlar hastaları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Porselen Braketler, Seramik Braketler, YouTube™

Evaluating The Quality of YouTube™ Videos On Ceramic Brackets

Can Arslan1, Başak Baş Yamaç2, Rojda Akcar2, ipek Eryılmaz Şarkan2, Emre Cesur3
1Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics, İstanbul, Türkiye
3Private Practice, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the accuracy of content on the YouTube™ video platform that provides information about ceramic braces.
METHODS: In this study, the Google Trends application (Google, USA) was used to identify the most frequently used search terms related to "ceramic braces" in September 2023. Based on the comparative search results, the term "clear braces" was found to be the most frequently used search term. Out of a total of 509 videos on YouTube™, 67 were eligible for this study. The VIQI (Video Information and Quality Index) index was used to assess the quality of the videos. A 'total content usefulness score' consisting of 10 parameters was created to determine whether the content of the 67 selected videos was useful or not. Spearman rank correlation analysis, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk and Mann-Whitney U-tests were used for statistical analysis.
RESULTS: According to the total content usefulness score, 5 videos were classified as high content and 15 videos were classified as low content. Compared to the low-content group, the average number of views (146768.80 vs 12400, p= 0.061), likes (2178.60 vs 530.75, p= 0.205), comments (241.75 vs 141.50, p= 0.199), quality score (4.00 vs 2.40; p= 0.011), VIQI value (17.40 vs 11.33, p= 0.005) were higher in the high-content video group. A significant positive correlation was observed between VIQI values and reliability score, flow, information accuracy, quality score, consistency and total content usefulness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The quality of YouTube™ videos on ceramic braces shared by orthodontists was found to be very low. Specialists should refer patients to reliable sources of information.

Keywords: Porcelain Braces, Ceramic Braces, YouTube™

Can Arslan, Başak Baş Yamaç, Rojda Akcar, ipek Eryılmaz Şarkan, Emre Cesur. Evaluating The Quality of YouTube™ Videos On Ceramic Brackets. Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 35-40

Sorumlu Yazar: Can Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale