ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Farklı Teknolojiler Kullanılarak Üretilmiş Güncel Nikel-Titanyum Esaslı Döner Alet Sistemlerinin Şekillendirme Etkinliklerinin İncelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 4-11 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.64507

Farklı Teknolojiler Kullanılarak Üretilmiş Güncel Nikel-Titanyum Esaslı Döner Alet Sistemlerinin Şekillendirme Etkinliklerinin İncelenmesi

Vasfiye Işık1, Handan Ersev2
1İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı farklı termomekanik teknolojiler kullanılarak üretilmiş 4 adet Nikel-titanyum esaslı döner alet sisteminin; ProTaper NEXT (Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre), BT-RaCe (FKG, La Chaux-de-Fonds, İsviçre), K3XF (SybronEndo, West Collins, Kaliforniya, ABD) ve HyFlex CM (Coltène-Whaledent, Altstatten, İsviçre), şekillendirme etkinliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: S-şekilli kanal içeren reçine bloklardan (n=20) işlem öncesi ve sonrası dijital fotoğraflar; ileri derecede eğimli kanala sahip çekilmiş dişlerden (n=20) şekillendirme öncesi ve sonrası standart yöntemle dijital radyografiler alınmıştır. Alınan fotoğraf ve radyografiler bilgisayar yazılım programı yardımı ile çakıştırılarak ölçümler yapılmış ve transportasyon miktarı ile merkezde kalma oranları hesaplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede varyans analizi ve Kruskal Wallis testi ve post-hoc Tukey ve Dunn’s çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Sonuçlar anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Reçine bloklarda, kuronal eğimde K3XF merkezde kalma ve transportasyon miktarı açısından en başarılı sonuçları vermiştir (p<0,05). K3XF sistemini sırasıyla HyFlex CM ve ProTaper NEXT sistemleri izlemiştir ancak bu iki sistem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). BT-RaCe sistemi her iki eğimde de en fazla transportasyon oluşturan (p<0,05) sistem olmuştur. Çekilmiş dişlerde, en az transportasyonu K3XF ve HyFlex CM sistemleri oluşturmuştur (p<0,05). Çalışma uzunluğunda en fazla transportasyona BT-RaCe sistemi neden olmuştur. ProTaper NEXT sisteminin kanal düzleşmesi meydana getirdiği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri derecede eğimli ve birden fazla eğime sahip kök kanalların şekillendirilmesinde K3XF en uygun sistem gibi görünmektedir. HyFlex CM sisteminin de güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Esnekliği arttırılmış alaşımlardan üretilen aletlerin zorlu vakaların şekillendirilmesinde daha başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: NiTi döner alet, ileri derecede eğimli kök kanalı, s-şekilli yapay kanal, şekillendirme etkinliği, transportasyon

Shaping Ability of Novel Nickel-Titanium Rotary Instruments Manufactured With Different Thermal Treatments

Vasfiye Işık1, Handan Ersev2
1Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, İstanbul Health and Technology University, İstanbul, Turkey
2Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, İstanbul University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare the shaping efficacy of 4 rotary instrumentation systems (ProTaper NEXT (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), BT-RaCe (FKG, La Chaux-de-Fonds, Switzerland), K3XF (SybronEndo, West Collins, CA, USA) ve HyFlex CM (Coltène-Whaledent, Altstatten, Switzerland) manufactured with different processing technologies of nickel-titanium wire.
METHODS: Superimposed pre- and postoperative images of simulated S-shaped canals (n=20) and digital radiographs of severely curved root canals (n=20) were used to determine amount of transportation and centering ratio. The data were analyzed using analysis of variance and Kruskal Wallis test and post-hoc Tukey and Dunn’s multiple comparison tests and significance was set at P<0.05.
RESULTS: In simulated S-shaped canals, K3XF gave the best results with respect to amount of transportation and centering ratio at the coronal curvature (P<0.05) followed by HyFlex CM and ProTaper NEXT with no significant differences between them. At the apical curvature, K3XF and HyFlex CM presented significantly better centering ratio results than ProTaper NEXT (P<0.05). BT-RaCe showed significantly higher transportation values than the other systems in both curvatures (P<0.05) In extracted teeth, K3XF and HyFlex CM resulted in the least mean canal transportation (P<0.05) BT-RaCe produced the highest amount of transportation at the apical end point of instrumentation. ProTaper NEXT exhibited pronounced canal straightening.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Under the conditions of this study, K3XF appears to be more suitable to shape multi-curved and severely curved root canals. HyFlex CM showed adequate canal preparation and was also safe. Alloy types with greater flexibility seem to result in better shaping outcome in complex canals.

Keywords: NiTi rotary instruments, severely curved root canal, simulated S-shaped canal, shaping ability, transportation

Vasfiye Işık, Handan Ersev. Shaping Ability of Novel Nickel-Titanium Rotary Instruments Manufactured With Different Thermal Treatments. Yeditepe J Dent. 2024; 20(2): 4-11

Sorumlu Yazar: Vasfiye Işık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale