ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2022
1.
2022-3 Cilt Tüm Dergi
2022-3 Vol Full Printed Journal

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfa II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Temporomandibular rahatsızlık bulgu ve belirtilerine sahip hastaların diş hekimi ve tıp doktorları tarafından özel bir hastanenin orofasiyal ağrı kliniğine yönlendirilme oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of referral rates of patients with temporomandibular disorder signs and symptoms to the orofacial pain clinic of a private hospital by dentists and medical doctors
Burcu Bal, İrem Aksu, Koray Oral
doi: 10.5505/yeditepe.2022.09475  Sayfalar 4 - 8
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, diş hekimi ve tıp doktorlarının, tedavi veya danışma amacıyla kendilerine başvuran temporomandibular rahatsızlık bulgu ve belirtilerine sahip hastaları orofasiyal ağrı ve çene eklem rahatsızlıkları kliniğine yönlendirme oranlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak Ocak 2017- Ocak 2021 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Orofasiyal Ağrı ve Çene Eklem Rahatsızlıkları Kliniği’ne başvuran hastaların muayenesinde rutin olarak istenen demografik bilgileri ve kliniğe başvurma şekillerini içeren veriler incelenmiştir. Kliniğe başvurma şekilleri; bir hekim yönlendirmesi ile başvurup başvurmadıkları, bir hekim yönlendirmesi ile başvurdular ise hekimin mesleği (diş hekimi veya tıp doktoru) ve yönlendiren hekimin varsa uzmanlık alanı şeklinde sınıflandırılıp değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 826 hastanın 309'u (%37,4) pratisyen diş hekimleri, 386'i (%46,7) uzman diş hekimleri ve 131'sı (%15,9) çeşitli branşlardaki tıp doktorları tarafından yönlendirilmiştir. Ortodontistlerin kliniğe hasta yönlendirme oranları (%19,3), diş hekimleri hariç diğer tüm branşlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Kulak burun boğaz uzmanlarının kliniğe hasta yönlendirme oranları (%55,7) diğer branşlardaki tıp doktorlarından anlamlı şekilde yüksektir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TMR tanı ve tedavisi için hastalar, uzman diş hekimleri arasında en çok ortodontistler ve uzman tıp doktorları arasında ise en çok kulak burun boğaz doktorları tarafından orofasiyal ağrı ve çene eklem rahatsızlıkları kliniğine yönlendirilmektedir.
INTRODUCTION: The aim of the study was to determine the referral rate of patients with signs and symptoms of temporoandibular disorders (TMD) to the orofacial pain and temporomandibular disorde clinic by dentists and medical doctors.
METHODS: Data, including demographic information, routinely queried during examination of patients presenting to the Orofacial Pain and TMD Clinic of Yeditepe University Faculty of Dentistry Hospital between January 2017 and January 2021 were retrospectively analysed. Methods of applying to the clinic; whether or not they registered with a referral from a doctor, if they registered with a referral from a doctor, the doctor’s profession (dentist or medical doctor) and the referring doctor's specialty, if any, were indicated.
RESULTS: Of 826 patients, 309 (37.4%) were referred by general dentists, 386 (46.7%) by specialist dentists, and 131 (15.9%) by medical doctors from various specialities. The rate of orthodontists referring patients to the clinic (19.3%) was statistically significantly higher than all other specialties except dentists (p < 0.05). The rate of referral of patients to the clinic by otolaryngologists (55.7%) was significantly higher than medical doctors in other specialties (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the diagnosis and treatment of TMDs, patients are referred to the clinic for, mostly by orthodontists and otolaryngologists.

5.
Farklı kanal şekillendirme sistemlerinin kök dentin kırılma dayanımı üzerine etkileri
Effects of different canal shaping systems on root dentin fracture strength
Recai Zan, Eda Gürsu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.61482  Sayfalar 9 - 14
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kök kanal şekillendirilmesi sırasında kullanılan ProTaper Next, WaveOne Gold ve One Shape New Generation döner alet sistemlerinin kök dentin kırılma direnci üzerindeki etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Seksen adet çekilmiş insan alt premolar dişi rastgele 4 gruba ayrıldı (n=20). Kök kanalları el aletleri, OSNG, PTN ve WOG rotary sistemleri ile enstrümante edildi. Elements Free Obturasyon sistemi ile doldurulan kök kanallarına üniversal test cihazı ile 1 mm/dk kuvvet uygulandı. Kırık oluşumuna uygulanan maksimum kuvvet Newton cinsinden ayrı ayrı kaydedilmiştir.
BULGULAR: WOG ile OSNG grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P>.05). PTN grubu, OSNG ve WOG gruplarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha düşük kök dentin kırılma direnci değerleri gösterdi (P<.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kök dentin direnci ile ilgili olarak, WOG sistemi kök kanal tedavileri sırasında kök dentin kırılma direnci açısından daha güvenli bir sistem olarak tercih edilebilir.
INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the effects of ProTaper Next, WaveOne Gold, and One Shape New Generation rotary instrument systems used on root dentin fracture resistance during root canal preparation.
METHODS: Eighty extracted human lower premolar teeth were randomly divided into 4 groups (n=20). The root canals were instrumented with hand instruments, OSNG, PTN and WOG rotary systems. The root canals that were filled with Elements Free Obturation System were subjected to force (1 mm/min) with a universal tester. The maximum force applied to fracture formation was recorded in Newtons separately.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the WOG and the OSNG groups (P>.05). The PTN group showed statistically lower root dentin fracture resistance values comparing the OSNG and the WOG groups (P<.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regarding the root dentin resistance, the WOG system may be preferred as safer system in terms of root dentin fracture resistance during root canal treatments. For the diagnosis and treatment of TMDs, patients are referred to the clinic for, mostly by orthodontists and otolaryngologists.

6.
Farklı sonik aktivasyon tekniklerinin sodyum hipoklorit yıkama solüsyonunun organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkisi: EndoActivator / Eddy
Effect of two different sonic activation techniques on organic tissue dissolution efficacy of sodium hypochlorite irrigation solution: EndoActivator / Eddystrength
Orkun Uslu, Gülsüm Kutlu Basmacı, Güher Barut, Faruk Haznedaroglu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.57805  Sayfalar 15 - 19
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, iki farklı sonik aktivasyon sisteminin sodyum hipokloritin organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkinliğini karşılaştırmak ve değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğinin değerlendirilebilmesi için sığır kas dokusu örnekleri kullanıldı. Her bir doku örneğinin ağırlığı 50±2 mg olarak standardize edildi. Toplamda 25 adet doku örneği kullanıldı. Çalışmadaki doku örnekleri üzerine uygulanan %5.25’lik Na- OCl’ nin aktivasyon yöntemine göre 2 grup oluşturuldu. Grup 1’de EndoActivator (n=10) (Dentsply-Maillefer, Baillagues, İsviçre); Grup 2’de Eddy sistemi (n=10) (VDW GmbH, Münih, Almanya) kullanıldı. Aktivasyon yöntemi kullanılmayan %5.25 NaOCl ise kontrol grubu (n=5) olarak kullanıldı. Her bir doku örneği işlem sonrası tartılarak değerler kayıt edildi. Çalışmada elde edilen veriler post hoc Tukey ve post hoc Tamhane testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Grup 1 ve Grup 2’ de organik doku çözme değerlerinin, kontrol grubunun organik doku çözme değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu görülmektedir (p=0,00). Eddy grubunun organik doku çözme değeri, Endo- Activor grubundan fazla olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın limitleri dahilinde sonik aktivasyon tekniklerinin kullanımı, sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğini arttırmıştır.
INTRODUCTION: The aim of this study to compare and evaluate the effect of two different sonic activation systems on the organic tissue dissolution efficacy of sodium hypochlorite.
METHODS: Bovine muscle tissue samples were used to evaluate the tissue dissolution efficiency of sodium hypochlorite. The weight of each tissue sample was standardized as 50±2 mg. A total of 25 tissue samples were used. Two groups were designed according to the activation method of 5.25% NaOCl applied on the tissue samples in the study. In Group 1, EndoActivator (n=10) (Dentsply-Maillefer, Baillagues, Switzerland); in Group 2, Eddy system (n=10) (VDW GmbH, Munich, Germany) was used. 5.25% NaOCl without activation method was used as the control group (n=5). Each tissue sample was weighed after the procedure and the values were recorded. The data obtained in the study were evaluated using post hoc Tukey and post hoc Tamhane tests.
RESULTS: It is seen that the organic tissue dissolution values of Group 1 and Group 2 are statistically significantly higher than the organic tissue dissolution value of the control group (p=0.00). Although the organic tissue dissolution value of the Eddy group was higher than the EndoActivor group, there was no statistically significant difference between the groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limits of this study, the use of sonic activation techniques increased the tissue dissolving efficiency of sodium hypochlorite.

7.
Farklı ışık kaynaklarının kütlesel yerleştirilebilen kompozit rezinlerin konversiyon derecelerine etkileri
The effects of degree of conversion of various bulk fill composite resins with different light sources
Aynur Yıldız, Alper Kaptan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.47450  Sayfalar 20 - 26
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı; farklı ışık kaynaklarının ve farklı ışık uygulama sürelerinin, bulk fill kompozit rezinler ve tabakalı yerleştirilen geleneksel kompozit rezinin polimerizasyon derecelerine etkilerini FTIR-ATR ölçümü ile incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kütlesel yerleştirilebilen 4 farklı bulk fill kompozit (Filtek Bulk fill (3M ESPE), SDR (Dentsply), Tetric Evo Ceram Bulk fill (Vivadent), Venus Bulk fill (Heraeus)) ve bir adet kondanse edilebilen kompozit (Filtek Z250 (3M ESPE)) kullanıldı. 5 mm çapında ve 4 mm yüksekliğinde kompozit örnekler hazırlandı. Kompozit materyallerin polimerize edilmesinde üç farklı LED ışık kaynağı (Elipar S10, Elipar Deepcure-S ve Valo Cordless) üç farklı uygulama süresi (20s, 30s, 40s) ile kullanıldı. Kompozit örneklerinin konversiyon derecelerinin ölçümleri FTIR spektroskopi (Perkin Elmer Spectrum One, MA, ABD) ile yapıldı.
BULGULAR: İstatistiksel değerlendirmede kontrol grubu olan Filtek Z250’ye ait örneklerin konversiyon derecesi değerleri, diğer 4 gruba kıyasla anlamlı olarak yüksek bulundu (P=0.018). Işık cihazlarının konversiyon dereceleri sıra ortalamaları Valo> Elipar Deepcure-S> Elipar S10 olarak bulunurken aralarında anlamlı bir farklılık bulunmadı (P=0.465). Işık uygulama sürelerine göre konversiyon dereceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geleneksel kompozit grubunun en yüksek değerleri göstermesiyle beraber tüm bulk fill kompozit grupları her uygulama süresinde yeterli konversiyon derecesi değerleri göstermiştir. Yeni nesil LED ışık cihazları kısaltılmış uygulama süreleri ile de yeterli konversiyon derecesi değerleri sağladığı için avantajlıdır.
INTRODUCTION: This study aims to evaluate the effects of different light sources and curing times on the degree of conversion of bulk fill composite resins and a conventional composite resin.
METHODS: Four different bulk fill composites (Filtek Bulk fill (3M ESPE), SDR (Dentsply), Tetric Evo Ceram Bulk fill (Vivadent), Venus Bulk fill (Heraeus) and one condensable composite (Filtek Z250 (3MESPE)) resin were used. Composite samples were prepared 5 mm in diameter and 4 mm in height. The prepared composite materials are polymerized with three different LED light sources (Elipar S10, Elipar Deepcure- S and Valo Cordless) with three different application periods (20s, 30s, 40s). Measurement of degree of conversion of composite samples were performed with FTIR spectroscopy (Perkin Elmer Spectrum One, MA, ABD).
RESULTS: According to the statistical results, values of the control group Filtek Z250 were significantly higher than the other groups (P=0.018). There was no significant difference between the degree of conversion ratings of light devices in the order of Valo> Elipar Deepcure-S> Elipar S10 (P=0.465). There was no significant difference between the conversion ratios of the light application periods.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the conventional layered composite group showed the highest values, all bulk fill composite groups showed adequate degree of conversion values in each application durations. The new generation LED light sources are also advantageous because they provide adequate degree of conversion values with abbreviated application times.

8.
Diş hekimliği öğrencilerinin COVID-19 salgını ile ilgili bilgilerinin, kaygı düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge, anxiety levels and attitudes of dental students about the COVID-19 outbreak different light sources
Ayşe Ege Selman, Başak Doğan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.49092  Sayfalar 27 - 35
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili bilgilerini, kaygı düzeylerini, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için COVID-19 ile ilgili 5 farklı çalışmadan elde edilen 26 soruluk yeni bir anket kullanıldı. Hazırlanan çevrimiçi anket 18 Mart 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde hasta bakan son sınıf öğrencilerine gönderildi. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5. sınıfta eğitim gören öğrenciler dahil edildi ve öğrencilerin %92,9’u çalışmaya katıldı. Öğrencilerin %80’inden fazlası COVID-19’un hava ve temas yoluyla bulaştığını belirtti. Kliniklerde çapraz enfeksiyon sebepleri ve hastalığın klinikte yayılmasının önlenmesi için uygulanması gereken ek koruyucu önlemler öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından bilinmekteydi. Öğrencilerin COVID-19 ile ilgili bilgileri ve tutumları genel olarak cinsiyete göre farklılık göstermemekteydi (p>0.05). Katılımcıların %77.8’inin COVID-19 ile ilgili bilgilerini haberler aracılığı ile elde ettiği görüldü. Öğrencilerin çoğunluğunun COVID-19 ile ilgili kaygılarının orta düzeyde olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliği son sınıf öğrencilerinin az da olsa bir kısmının COVID-19 hakkındaki bilgilerinin ve uygulamalarının yetersiz olması risk oluşturan bir durumdur. Öğrencilerin bilgilerinin sürekli güncellenmesi ve kaygı durumlarının kontrol altına alınması gerekmektedir.
INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the knowledge, anxiety levels, attitudes and behaviors about COVID-19 of 5th grade students of Marmara University Faculty of Dentistry.
METHODS: A new questionnaire with 26 questions obtained from 5 different studies on COVID-19 was used for the study. The prepared online questionnaire was sent on March 18, 2021, to the senior year students who had been seeing patients in Marmara University Faculty of Dentistry. SPSS 23.0 program was used for the analysis of the obtained data.
RESULTS: Fifth grade students at Marmara University Faculty of Dentistry were included and 92.9% of the students participated in the study. More than 80% of students stated that COVID-19 is transmitted through air and contact. The causes of cross infection and additional preventive measures to be applied to prevent the spread of the disease in the clinics were known by the majority of students. Generally, knowledge and attitudes of the students about COVID-19 did not differ by gender (p>0.05). It was observed that 77.8% of the participants obtained information about COVID-19 through news. The majority of students were found to have a moderate level of anxiety about COVID-19.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is a risky situation that even a small part of dental students have insufficient knowledge and practices about COVID-19. It is necessary to constantly update the knowledge of the students and to control their anxiety.

9.
Ortognatik cerrahi hastalarında farklı hareket miktarlarının profil estetiği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of different amounts of movement on profile aesthetics in orthognathic surgery patients
Serpil Çokakoğlu, Ufuk Taşdemir, Burcu Gürsoytrak, Hasan Onur Şimşek, Umut Demetoglu, Canan Aksu Kızıldağ
doi: 10.5505/yeditepe.2022.34735  Sayfalar 36 - 42
GİRİŞ ve AMAÇ: Ortognatik cerrahi uygulanan hastalarda farklı hareket miktarları sonucunda öngörülen profilin, estetik açıdan değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı ortognatik cerrahi teknikler kullanılarak tedavileri tamamlanan 7 hastaya ait preoperatif ve postoperatif latarel sefalometrik radyografilerden iki boyutlu siyah profil silüet görüntüleri hazırlanmıştır. Ayrıca planlanan çene hareketlerinden sagittal yönde 2 mm daha az veya 2 mm daha fazla olacak şekilde preoperatif radyograflardan yeni profil silüet görüntüleri oluşturulmuştur. Ortodontist, çene cerrahı, diş hekimi ve hasta yakınlarından oluşan farklı grup katılımcılardan çenelerin farklı hareket miktarları neticesinde elde edilen profil silüet görüntülerini estetik açıdan skorlamaları istenmiştir. Her bir grupta 25 birey olacak şekilde hazırlanan anket 100 katılımcı tarafından doldurulmuştur.
BULGULAR: Tüm gruplarda en az estetik bulunan profil her bir hasta için ameliyat öncesi olmuştur. En estetik bulunan profil tek çene operasyon uygulanan hastalarda post-operatif, çift çene operasyon uygulanan hastalarda ise daha az maksiller ilerletme ile birlikte daha fazla mandibular geriletme sonucunda öngörülen olmuştur. Mandibula kaynaklı hafif prognati varlığında uygulanan tek çene mandibular fazla geriletme, diş hekimleri tarafından çene cerrahları ve hasta yakınlarına göre daha estetik bulunmuştur. Mandibular retrognati gözlenen artmış alt yüz yüksekliğine sahip vakada daha fazla mandibular ilerletme ortodontistler tarafından anlamlı derecede daha yüksek oranda en az estetik şeklinde skorlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortodontist, çene cerrahı ve hasta yakınları estetik açıdan birbirleriyle büyük oranda uyumlu görüş bildirmişlerdir. Prognati gözlenen vakalarda daha fazla mandibuler geri itimin bir alternatif olabileceği düşünülebilir.
INTRODUCTION: The aim of this study was to esthetically evaluate the predicted profile of patients undergoing orthognathic surgery as a result of different amounts of jaw movement.
METHODS: Two-dimensional black profile silhouettes were prepared from preoperative and postoperative latarel cephalometric radiographs of 7 patients whose treatments were completed using different surgical techniques. Additionally, new profile silhouettes were created from preoperative radiographs with 2 mm less or 2 mm more in the sagittal than the planned movements. The different participants including orthodontist, maxillofacial surgeon, dentist and laypersons were asked to score the profile silhouettes in terms of aesthetics. The prepared questionnaire was filled by 100 participants, with 25 individuals in each group.
RESULTS: The least aesthetic profile in all groups was preoperative for each patient. The most aesthetic profile was the postoperative in patients who underwent a single chin operation, while the predicted profile as a result of more mandibular set-back with less maxillary advancement in patients with double chin operation. Single-jaw mandibular over-setback in the presence of mild prognathia originating from the mandible has been found to be more aesthetic by dentists compared to maxillofacial surgeons and laypersons. More mandibular advancement was scored by orthodontists significantly higher as the least aesthetics in the patient with increased lower face height with mandibular retrognathia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Orthodontists, maxillofacial surgeons and laypersons reported a highly compatible opinion with each other in terms of aesthetics. It is thought that mandibular more setback may be an alternative in prognathia cases.

10.
Ameloblastoma ve odontojenik keratokistlerin radyolojik özelliklerinin karşılaştırılması: Retrospektif bir çalışma
Comparison of radiological features of ameloblastoma and odontogenic keratocyst: A Retrospective Study
Berkay Tokuç, Enver Alper Sinanoğlu, Fatih Mehmet Coşkunses
doi: 10.5505/yeditepe.2022.89421  Sayfalar 43 - 49
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ameloblastoma (AB) ve odontojenik keratokist (OKK) olgularının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi eşliğinde radyolojik özelliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2020 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvurmuş, histopatolojik olarak ameloblastoma veya keratokist tanısı almış olguların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Lezyonların lokalizasyonu, radyolojik görünümü, komşu dişlerde kök rezorpsiyonu ve deplasman varlığı, gömülü diş ile ilişkisi, kortikal kemikte ekspansiyon ve perforasyon varlığı, tedavi biçimi ve rekürrens oranları kayıt ve analiz edilmiştir.
BULGULAR: 10 AB ve 13 OKK olgusu değerlendirilmiştir. AB grubundaki hastaların yaş ortalaması 39,5 (16-64 arasında) iken, OKK grubundaki hastaların yaş ortalaması 42,3 (21-68 arasında) olarak tespit edilmiştir. AB olgularının %90’ının, OKK olgularının ise %84’ünün mandibula posterior bölgede lokalize olduğu gözlenmiştir. AB’nin istatistiksel anlamlı olacak şekilde OKK’ye göre daha fazla kök rezorpsiyonuna, diş deplasmanına ve kortikal kemik ekspansiyonuna ve perforasyonuna sebep olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla; p=0,002, p=0,006, p=0,005, p=0,007). Ancak, lezyonların radyolojik görünümü, gömülü diş ile ilişkisi ve rekürrens oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birbirine benzer radyolojik özellikler gösteren bu iki patolojik oluşumun ön tanı sürecinde ayrımının yapılması zor olabilmektedir. AB ve OKK’nin çevre kemik ve dentisyonda meydana getirdiği değişiklerin bilinmesi; yaklaşım ve tedavi sürecinin yönlendirilmesi açısından klinisyene yardımcı olacaktır.
INTRODUCTION: The aim of the presented study was to compare the radiological feautures of ameloblastoma (AB) and odontogenic keratocyst (OKC) cases by using cone-beam computed tomography.
METHODS: The data of patients with a histopathological diagnosis of ameloblastoma and keratocyst between 2014 and 2020 were retrieved from the archives of Kocaeli University Faculty of Dentistry, and investigated retrospectively. The localization, radiological appearance, presence of root resorption and tooth displacement, association with impacted tooth, presence of cortical bone expansion and perforation, treatment method and recurrence rates were recorded and analyzed.
RESULTS: 10 ABs and 13 OKCs were retrieved. The mean age of the patients in AB group was 39.5 (ranging from 16 to 64), while the mean age of the patients in the OKC group was 42.3 (ranging from 21 to 68). 90% and 84% of all AB and OKC cases were localized in the posterior region of the mandible, respectively. Root resorption, tooth displacement, bone expansion and perforation were significantly greater in ABs compared to OKCs (p = 0.002, p = 0.006, p = 0.005, p = 0.007, respectively). However, no statistically significant difference was found between lesions in terms of radiological appearance, association with impacted tooth and recurrence rate (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Differentiation of these lesions which exhibit similar radiological characteristics can be challenging. A thorough knowledge of AB and OKC with respect their effects on the surrounding bone and dentition will help the clinician for management and planning of the treatment procedure.

11.
Youtube™ inferior alveolar sinir blok anestezisi için yararlı bir eğitim kaynağı mıdır?
Is the Youtube™ a useful educational source for inferior alveolar nerve block anesthesia
Esra Demir, Ümmügülsüm Coşkun
doi: 10.5505/yeditepe.2022.09581  Sayfalar 50 - 54
GİRİŞ ve AMAÇ: Youtube™ klinik uygulamalar yapmadan önce sıklıkla ziyaret edilen popüler bir sosyal medya platformudur. Bu çalışma, inferior alveolar sinir blok anestezisi ile ilgili Youtube™ video içeriklerinin kalitesi ve izleyenlerin verdiği etkileşimi değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Youtube™ uygulamasında “inferior alveolar nerve block anesthesia” ve “mandibular nerve anesthesia” anahtar kelimeleri aratıldı. İlişkili videolarda her iki anahtar kelime için ilk 60 video değerlendirildi. Her video için yüklenme tarihinden sonra geçen süre, görüntülenme sayısı, videonun süresi, beğeni sayısı, beğenilmeme sayısı kaydedildi. Video popülerliğinin değerlendirilmesi için etkileşim indeksi ve video güç indeksleri hesaplandı. Video yararlılığının değerlendirilmesi için inferior alveolar blok anestezisi ilişkili bilgiler tablosu oluşturuldu. Videolar aldıkları skorlara göre 0 = yararsız, 1-5 = çok az yararlı, 6-10 = orta derecede yararlı, 11-15 = çok yararlı, 16-20 = maksimum yararlı olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Videoların %17’si çok az yararlı (Grup 2, n= 5), %46’sı orta derecede yararlı (Grup 3; n=14), %37’si çok yararlı (Grup 4; n=11) bulundu. Yararsız (Grup 1) ve maksimum yararlı (Grup 5) gruplara ait video bulunmadı. Yararlılık skor grupları ve video süresi, görüntülenme, beğeni ve beğenilmeme sayısı, video güç ve etkileşim indeksleri ve görüntülenme oranı değişkenliklerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnferior alveolar sinir blok anestezisi ile ilgili Youtube™ videolarının içerik olarak yarar sağladığı fakat maksimum yararlılık için daha hassas ve detaylı bilgi içeren videolara ihtiyaç olduğu görülmüştür.
INTRODUCTION: YouTube™ is a popular social media platform used to prepare for clinical practice. There are no published studies evaluating the quality of videos describing mandibular anesthesia on the YouTubeTM platform. The aim of this study was to evaluate the quality of YouTube™ video content and the interaction of the viewers regarding inferior alveolar nerve block anesthesia.
METHODS: Two researchers conducted a systematic search on YouTube by using the keywords of “inferior alveolar nerve block anesthesia” and “mandibular nerve anesthesia”. The time elapsed after the upload date, the number of views, and the numbers of like and dislike were recorded for each video. The interaction index and video power index were calculated to assess the popularity of each video. A usefulness scoring table was formed to decide the quality of information that the video given. The videos were evaluated as not useful, slightly useful, moderate useful, very useful, maximal useful.
RESULTS: A total of 17% of the videos were found to be slightly useful (Group 2, n= 5), 46% of videos were belonged moderately beneficial group (Group 3; n=14) and 37% of them were found to be very useful (Group 4, n= 11). When the duration of videos, number of views, likes, and dislikes, video power index, viewing rate, and interaction index variables were compared, no statistically significant difference was found between usefulness score groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: YouTube™ videos on inferior alveolar nerve block anesthesia were beneficial in terms of contents, but more precise and detailed videos were needed to obtain maximum benefit.

12.
Farklı yöntemlerle üretilen ve yüzey işlemleri uygulanan metal alt yapıların dental seramikler ile bağlantı dayanımlarının değerlendirilmesi: Deneysel çalışma
Evaluation of the bond strength with dental ceramics of metal substructures produced by different methods and applied with surface treatments: In-Vitro study
Faik Tugut, Ayşegül Göze Saygın, Didem Durukan
doi: 10.5505/yeditepe.2022.61587  Sayfalar 55 - 61
GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı yöntemlerle pürüzlendirilen krom-kobalt (Cr-Co) alt yapı malzemesi ile üst yapı porseleninin bağlanma dayanımının( PBD) değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Disk şekilli Cr-Co alaşım üç farklı teknikle (Döküm, CAD/CAM, Lazer sinterleme) elde edildi. Örnekler, uygulanacak yüzey işlemine göre rastgele alt gruplara ayrıldı (n=10); GrupK: Al2O3 Kumlama (Kontrol grubu olarak), GrupE: Er-YAG lazer(1,5W), GrupN: Nd-YAG lazer (1,5W), GrupY: Ytterebirium lazer (10W). Örneklere yüzey şartlandırma sonrası veneer porseleni uygulandı. 24 saat süreyle 37˚C suda bekletilen örnekler, universal test cihazında kırıldı (0,5 mm/dk). Her bir gruptan alınan örneklerin yüzeylerinde olan değişiklikler taramalı elektron mikroskobunda (SEM) incelendi. İstatistiksel değelendirme için Kruskall-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.
BULGULAR: Farklı yüzey şartlandırma işlemleri ve üretim yöntemlerinin PBD değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0,05). Döküm ve CAD/CAM ile üretilen materyallerin farklı yüzey işlemleri sonrası PBD değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı fakat lazer işlemlerin kumlamaya benzer bağlanma dayanımı gösterdiği görüldü. En yüksek dayanım değerinin lazer sinter alt yapı üzerine uygulanan Nd-YAG lazer ile pürüzlendirme işleminde olup ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Er-YAG ve Nd-YAG lazer uygulamalarının tüm alt yapı materyalleri arasında bağlanım dayanımı açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) ve en yüksek CAD/CAM alt yapısında olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PBD farklı üretim yöntemlerine ve yüzey şartlandırma işlemlerine göre değişebilir. Er-YAG ve Nd-YAG lazer uygulaması kumlamaya alternatif olarak gösterilebilir.
INTRODUCTION: It was aimed to evaluate the shear bond strength (SBS) of chromium-cobalt (Cr-Co) infrastructure material and superstructure porcelain, which is roughened by different methods.
METHODS: Disc-shaped Cr-Co alloy was obtained by three different methods (Casting,CAD/CAM,Laser sintering). The samples were randomly divided intosubgroups according to the surface treatment to be applied (n=10); GroupK: Al2O3 Sandblasting (as Control group), GroupE: Er- YAG laser (1,5W), GroupN: Nd-YAG laser (1.5W), GroupY: Ytterebirium laser (10W). After surface treatments, veneer porcelain was applied to the samples. The samples, which were kept in water at 37˚C for 24 hours, were broken in a universal test machine (0,5 mm/min). The changes in the surfaces of the samples taken from each group were examined under scanning electron microscopy (SEM). Kruskall-Wallis and Mann-Whitney U tests were used for statistically analysis.
RESULTS: The difference between SBS values of different surface treatments and production methods was found to be statistically significant(p<0,05). It was observed that the SBS values of the materials produced by casting and CAD/CAM after different surface treatments were not statistically significant, but the bond strength of the laser treatments was similar to sandblasting. The highest strength value was found laser sinter infrastructure in the treated with the Nd-YAG laser and it was found to be statistically significant. It was seen that Er-YAG and Nd-YAG laser applications were statistically significant (p<0,05) among all infrastructure materials in terms of bond strength and the highest was in the CAD/CAM infrastructure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The SBS may vary according to different production methods and surface conditioning processes. Er-YAG and Nd-YAG laser application can be shown as an alternative to sandblasting.

13.
Ağız İçi Tarayıcıların Ağız Dışı Yumuşak Dokuları Taramadaki Geçerliliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Accuracy of Intraoral Scanners in Extraoral Soft Tissue Scanning
Ebru Demet Çifter
doi: 10.5505/yeditepe.2022.50455  Sayfalar 62 - 67
GİRİŞ ve AMAÇ: Trios3 ve iTero ağız içi tarayıcılarının yüz protezi ölçülerinde kullanılmak üzere ağız dışı yumuşak dokuları taramadaki geçerliliğinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Cosmesil M511 silikon elastomer kullanılarak hazırlanan 10 farklı kulak modeli iTero (Align Technology) ve Trios3 (3Shape) ağız içi tarayıcılarla taranmıştır. Referans tarayıcı olarak Solution X C500 tarayıcı kullanılmıştır. STL formatında elde edilen verilerin Geomagic Control X (3D Systems) yazılımda üç boyutlu yüzey analizleri tamamlanmıştır. 20 μm tolerans sınırı içerisinde kalan toplam yüzey alanı, ortalama sapma, en yüksek sapma alanlarının istatistiksel analizlerde Shapiro – Wilk normallik testi ile değişkenlerin dağılımına bakılmış, normal dağılım gösteren değişkenlerin ölçüm karşılaştırmalarında eşlendirilmiş t testi, ölçümlerin güvenliğini belirlemede sınıf içi korelasyon katsayısı %95 GA kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir
BULGULAR: iTero grubunun en yüksek sapma değerleri Trios3 grubu en yüksek sapma değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,002). iTero grubunun ortalama sapma değerleri Trios3 grubu ortalama sapma değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,049). iTero grubunun 20 μm tolerans içinde kalan alan yüzdesi Trios3 grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,0001). iTero grubunun 20 μm tolerans aralığı dışında kalan alan yüzdesi Trios3 grubu ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölçümlerin iç tutarlılıklarının değerlendirilmesi sonucunda Trios3 ve iTero tarayıcılarının kesinlik değerlendirmeleri ağız dışı yumuşak dokuları taramada yeterli bulunmuştur. Referans cihazla karşılaştırıldığında Trios3 tarayıcısı ile yapılan ölçümlerin doğruluk oranı iTero tarayıcısının doğruluk değerlerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.
INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the accuracy of Trios3 and iTero intraoral scanners for scanning extraoral soft tissues for use in facial prosthesis impressions.
METHODS: 10 different ear models prepared using Cosmesil M511 silicone elastomer were scanned with intraoral scanners iTero and Trios3. Solution X C500 scanner was used as the reference scanner. Three-dimensional surface analysis of the data obtained was completed in Geomagic Control X software. Ratio of area deviating less than 20 µm, average deviation, and the highest deviation points were evaluated statistically. The distribution of the variables was examined using the Shapiro-Wilk normality test. Paired t-test was used for measurement comparisons of normally distributed variables. In-class correlation coefficient 95% CI was used to determine the safety of the measurements. The results were evaluated at the significance level of p<0.05.
RESULTS: The highest deviation values of the iTero group were statistically significantly higher than the highest deviation values of the Trios3 group (p=0.002). The mean deviation values of the iTero group were found to be statistically significantly higher than the mean deviation values of the Trios3 group (p=0.049). The percentage of area within 20 μm tolerance of the iTero group was statistically significantly lower than Trios3 group (p=0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The precision evaluations of the Trios3 and iTero scanners were found to be sufficient for scanning extraoral soft tissues. Compared to the reference device, the accuracy of the measurements made with the Trios3 scanner was found to be significantly higher than the accuracy of the iTero scanner.

DERLEME
14.
İmplantüstü protezlerde oklüzyon
Occlusion in implant prosthodontics
Akanay Çopuroğlu, Büşra Betül Öztürk, Ufuk Ağca, Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.03360  Sayfalar 68 - 74
Fizyolojik anomali oluşturmadan etkili fonksiyon, çiğneme ve estetik sağlayan oklüzyon birçok çalışmada üzerinde durulan ve araştırılan bir konudur. Yapılan çalışmalarda; önceden ortaya konulmuş olan balanslı, grup fonksiyonlu, kanin koruyuculu, lingualize ve monoplane oklüzyon konseptleri ele alınmış ve implantların önem kazanmasıyla birlikte “implant koruyuculu oklüzyon” üzerinde durulmuştur. Bu oklüzyon konseptinde diş ve implant arasındaki farklılıklar da göz önünde bulundurularak implantların sağkalım süresini uzatmak ve protezlerde oluşan teknik komplikasyonları minimuma indirgemek amaçlanmıştır. Bu derleme makalesinde, farklı protetik restorasyonlardaki oklüzal planlamalar, implant üzerine gelen oklüzal yükler, bu yüklerin implantlar üzerindeki etkileri ve allon- 4 protezlerdeki oklüzal düzenlemeler incelenmiştir.
Occlusion, which provides effective function, chewing and aesthetics without creating phsiological anomalies, is a subject that has been emphasized and researched in many studies. In the studies; balanced, group-functional, canine-guided, lingualized and monoplane occlusion concepts were discussed and with the increasing importance and more frequent use of implants, “implant-protected occlusion” concept was emphasized. This occlusal concept, considers the differences between natural teeth and implants. Furthermore, it aims to prolong the survival of implants and to minimize the technical complications related to the prosthetic restorations. In this review, occlusal arrangements in different prosthetic restorations, occlusal loads on implants, the effects of these loads on implants, and occlusal arrangements in all-on-4 prosthesis are examined.

15.
Devital beyazlatma uygulamalarını bağlantı ve mikrosızıntıya etkisi
Effect of devital bleaching applications on the bond strength and microleakage
İdil Özden, Hesna Sazak Öveçoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2022.63625  Sayfalar 75 - 81
Kanal tedavisini takiben yapılan restorasyon, kanal tedavisinin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Kalan diş dokusunu desteklemeleri, koronal sızıntıyı önleyerek kök kanal sisteminin kontamine olmasını engellemeleri ve dişin fonksiyon görmesini sağlamaları gibi özellikler bu restorasyonlarda olması gereken kriterler olarak listelenebilir. Devital dişlerin beyazlatılması da estetik bir gereksinimdir. Devital dişlerin beyazlatılmasında hidrojen peroksit, karbamid peroksit ve sodyum perborat gibi peroksit salan maddeler kullanılmaktadır. Bu bileşiklerin oksidasyon sonucu açığa çıkardığı serbest radikallerin dentin yapısında ve fiziksel özelliklerinde değişikliklere neden olarak bağlantı kuvvetini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Serbest radikallerin bağlantı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için beyazlatma işleminden sonra antioksidan uygulanması veya daimi restorasyonun yapımının beyazlatma işleminden 1-2 hafta sonrasına ertelenmesi literatürde önerilen yöntemlerdendir. Devital dişlerde yapılan beyazlatma uygulamalarından sonra görülebilecek bir diğer komplikasyon ise “kök rezorpsiyonu”dur. Kök rezorpsiyonunun önlenmesi için işlem öncesi mine sement sınırına bariyer uygulaması veya kalsiyum hidroksit ile ortam pH’ının dengelenmesi önerilmiştir. Bu derlemede; kök kanal tedavisinin başarısı üzerinde etkili olabileceği düşünülen devital dişlerde beyazlatma uygulamalarının, kanalüstü bariyerden kanal içine mikrosızıntıya ve restorasyon-dentin bağı dayanımına olan etkisi anlatılmaktadır.
Restoration on a tooth with root canal treatment is an important factor affecting the success of the endodontic treatment. Their properties such as supporting the remaining tooth tissue, preventing contamination of the root canal system by preventing coronal leakage and ensuring the function of the tooth can be listed as the criteria that should be in these restorations. Bleaching devital teeth is also an aesthetic requirement. Peroxide releasing substances such as hydrogen peroxide, carbamide peroxide and sodium perborate are used in bleaching applications of devital teeth. It is known that the free radicals released by these compounds as a result of oxidation cause changes in the dentin structure and physical properties and adversely affect the bond strength. In order to reduce the negative effects of free radicals on the connection, applying antioxidants after the bleaching process or postponing the construction of the permanent restoration for 1-2 weeks after the bleaching process are the methods recommended in the literature. Another complication that can be seen after bleaching applications on devital teeth is "root resorption". In order to prevent root resorption, it has been suggested to apply a barrier to the enamel-cement border before the procedure or to balance the pH of the environment with calcium hydroxide. In this review; the effect of bleaching applications on devital teeth, which is thought to be effective on the success of root canal treatment, on microleakage from the supra- canal barrier into the canal and on the strength of the restoration-dentin bond is described.

LookUs & Online Makale