ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimliği öğrencilerinin COVID-19 salgını ile ilgili bilgilerinin, kaygı düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 27-35 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.49092

Diş hekimliği öğrencilerinin COVID-19 salgını ile ilgili bilgilerinin, kaygı düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi

Ayşe Ege Selman, Başak Doğan
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili bilgilerini, kaygı düzeylerini, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için COVID-19 ile ilgili 5 farklı çalışmadan elde edilen 26 soruluk yeni bir anket kullanıldı. Hazırlanan çevrimiçi anket 18 Mart 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde hasta bakan son sınıf öğrencilerine gönderildi. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5. sınıfta eğitim gören öğrenciler dahil edildi ve öğrencilerin %92,9’u çalışmaya katıldı. Öğrencilerin %80’inden fazlası COVID-19’un hava ve temas yoluyla bulaştığını belirtti. Kliniklerde çapraz enfeksiyon sebepleri ve hastalığın klinikte yayılmasının önlenmesi için uygulanması gereken ek koruyucu önlemler öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından bilinmekteydi. Öğrencilerin COVID-19 ile ilgili bilgileri ve tutumları genel olarak cinsiyete göre farklılık göstermemekteydi (p>0.05). Katılımcıların %77.8’inin COVID-19 ile ilgili bilgilerini haberler aracılığı ile elde ettiği görüldü. Öğrencilerin çoğunluğunun COVID-19 ile ilgili kaygılarının orta düzeyde olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliği son sınıf öğrencilerinin az da olsa bir kısmının COVID-19 hakkındaki bilgilerinin ve uygulamalarının yetersiz olması risk oluşturan bir durumdur. Öğrencilerin bilgilerinin sürekli güncellenmesi ve kaygı durumlarının kontrol altına alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Diş Hekimliği, bilgi, tutum, kaygı, öğrenci

Evaluation of knowledge, anxiety levels and attitudes of dental students about the COVID-19 outbreak different light sources

Ayşe Ege Selman, Başak Doğan
Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Marmara University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the knowledge, anxiety levels, attitudes and behaviors about COVID-19 of 5th grade students of Marmara University Faculty of Dentistry.
METHODS: A new questionnaire with 26 questions obtained from 5 different studies on COVID-19 was used for the study. The prepared online questionnaire was sent on March 18, 2021, to the senior year students who had been seeing patients in Marmara University Faculty of Dentistry. SPSS 23.0 program was used for the analysis of the obtained data.
RESULTS: Fifth grade students at Marmara University Faculty of Dentistry were included and 92.9% of the students participated in the study. More than 80% of students stated that COVID-19 is transmitted through air and contact. The causes of cross infection and additional preventive measures to be applied to prevent the spread of the disease in the clinics were known by the majority of students. Generally, knowledge and attitudes of the students about COVID-19 did not differ by gender (p>0.05). It was observed that 77.8% of the participants obtained information about COVID-19 through news. The majority of students were found to have a moderate level of anxiety about COVID-19.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is a risky situation that even a small part of dental students have insufficient knowledge and practices about COVID-19. It is necessary to constantly update the knowledge of the students and to control their anxiety.

Keywords: COVID-19, dentistry, knowledge, attitude, anxiety, student

Ayşe Ege Selman, Başak Doğan. Evaluation of knowledge, anxiety levels and attitudes of dental students about the COVID-19 outbreak different light sources. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 27-35

Sorumlu Yazar: Ayşe Ege Selman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale