ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
İmplantüstü protezlerde oklüzyon [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 68-74 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.03360

İmplantüstü protezlerde oklüzyon

Akanay Çopuroğlu, Büşra Betül Öztürk, Ufuk Ağca, Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D. İstanbul

Fizyolojik anomali oluşturmadan etkili fonksiyon, çiğneme ve estetik sağlayan oklüzyon birçok çalışmada üzerinde durulan ve araştırılan bir konudur. Yapılan çalışmalarda; önceden ortaya konulmuş olan balanslı, grup fonksiyonlu, kanin koruyuculu, lingualize ve monoplane oklüzyon konseptleri ele alınmış ve implantların önem kazanmasıyla birlikte “implant koruyuculu oklüzyon” üzerinde durulmuştur. Bu oklüzyon konseptinde diş ve implant arasındaki farklılıklar da göz önünde bulundurularak implantların sağkalım süresini uzatmak ve protezlerde oluşan teknik komplikasyonları minimuma indirgemek amaçlanmıştır. Bu derleme makalesinde, farklı protetik restorasyonlardaki oklüzal planlamalar, implant üzerine gelen oklüzal yükler, bu yüklerin implantlar üzerindeki etkileri ve allon- 4 protezlerdeki oklüzal düzenlemeler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Protez, oklüzyon, implant koruyuculu oklüzyon, oklüzal düzenleme

Occlusion in implant prosthodontics

Akanay Çopuroğlu, Büşra Betül Öztürk, Ufuk Ağca, Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu
Department of Prosthetic Dentistry, Yeditepe University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey

Occlusion, which provides effective function, chewing and aesthetics without creating phsiological anomalies, is a subject that has been emphasized and researched in many studies. In the studies; balanced, group-functional, canine-guided, lingualized and monoplane occlusion concepts were discussed and with the increasing importance and more frequent use of implants, “implant-protected occlusion” concept was emphasized. This occlusal concept, considers the differences between natural teeth and implants. Furthermore, it aims to prolong the survival of implants and to minimize the technical complications related to the prosthetic restorations. In this review, occlusal arrangements in different prosthetic restorations, occlusal loads on implants, the effects of these loads on implants, and occlusal arrangements in all-on-4 prosthesis are examined.

Keywords: Prosthodontics, occlusion, implant protected occlusion, occlusal arrangement

Akanay Çopuroğlu, Büşra Betül Öztürk, Ufuk Ağca, Zeynep Özkurt Kayahan, Ender Kazazoğlu. Occlusion in implant prosthodontics. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 68-74

Sorumlu Yazar: Akanay Çopuroğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale