ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Farklı sonik aktivasyon tekniklerinin sodyum hipoklorit yıkama solüsyonunun organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkisi: EndoActivator / Eddy [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 15-19 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.57805

Farklı sonik aktivasyon tekniklerinin sodyum hipoklorit yıkama solüsyonunun organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkisi: EndoActivator / Eddy

Orkun Uslu1, Gülsüm Kutlu Basmacı1, Güher Barut2, Faruk Haznedaroglu3
1İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, iki farklı sonik aktivasyon sisteminin sodyum hipokloritin organik doku çözme kapasitesi üzerindeki etkinliğini karşılaştırmak ve değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğinin değerlendirilebilmesi için sığır kas dokusu örnekleri kullanıldı. Her bir doku örneğinin ağırlığı 50±2 mg olarak standardize edildi. Toplamda 25 adet doku örneği kullanıldı. Çalışmadaki doku örnekleri üzerine uygulanan %5.25’lik Na- OCl’ nin aktivasyon yöntemine göre 2 grup oluşturuldu. Grup 1’de EndoActivator (n=10) (Dentsply-Maillefer, Baillagues, İsviçre); Grup 2’de Eddy sistemi (n=10) (VDW GmbH, Münih, Almanya) kullanıldı. Aktivasyon yöntemi kullanılmayan %5.25 NaOCl ise kontrol grubu (n=5) olarak kullanıldı. Her bir doku örneği işlem sonrası tartılarak değerler kayıt edildi. Çalışmada elde edilen veriler post hoc Tukey ve post hoc Tamhane testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Grup 1 ve Grup 2’ de organik doku çözme değerlerinin, kontrol grubunun organik doku çözme değerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu görülmektedir (p=0,00). Eddy grubunun organik doku çözme değeri, Endo- Activor grubundan fazla olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın limitleri dahilinde sonik aktivasyon tekniklerinin kullanımı, sodyum hipokloritin doku çözme etkinliğini arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doku çözme, EndoActivator, Eddy, sodyum hipoklorit, sonik

Effect of two different sonic activation techniques on organic tissue dissolution efficacy of sodium hypochlorite irrigation solution: EndoActivator / Eddystrength

Orkun Uslu1, Gülsüm Kutlu Basmacı1, Güher Barut2, Faruk Haznedaroglu3
1İstanbul University, Institute of Graduate Studies in Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Endodontics, Yeditepe University, İstanbul, Turkey
3Department of Endodontics, İstanbul University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study to compare and evaluate the effect of two different sonic activation systems on the organic tissue dissolution efficacy of sodium hypochlorite.
METHODS: Bovine muscle tissue samples were used to evaluate the tissue dissolution efficiency of sodium hypochlorite. The weight of each tissue sample was standardized as 50±2 mg. A total of 25 tissue samples were used. Two groups were designed according to the activation method of 5.25% NaOCl applied on the tissue samples in the study. In Group 1, EndoActivator (n=10) (Dentsply-Maillefer, Baillagues, Switzerland); in Group 2, Eddy system (n=10) (VDW GmbH, Munich, Germany) was used. 5.25% NaOCl without activation method was used as the control group (n=5). Each tissue sample was weighed after the procedure and the values were recorded. The data obtained in the study were evaluated using post hoc Tukey and post hoc Tamhane tests.
RESULTS: It is seen that the organic tissue dissolution values of Group 1 and Group 2 are statistically significantly higher than the organic tissue dissolution value of the control group (p=0.00). Although the organic tissue dissolution value of the Eddy group was higher than the EndoActivor group, there was no statistically significant difference between the groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limits of this study, the use of sonic activation techniques increased the tissue dissolving efficiency of sodium hypochlorite.

Keywords: EndoActivator, Eddy, sodium hypochlorite, sonic, tissue dissolving

Orkun Uslu, Gülsüm Kutlu Basmacı, Güher Barut, Faruk Haznedaroglu. Effect of two different sonic activation techniques on organic tissue dissolution efficacy of sodium hypochlorite irrigation solution: EndoActivator / Eddystrength. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 15-19

Sorumlu Yazar: Orkun Uslu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale