ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ameloblastoma ve odontojenik keratokistlerin radyolojik özelliklerinin karşılaştırılması: Retrospektif bir çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 43-49 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.89421

Ameloblastoma ve odontojenik keratokistlerin radyolojik özelliklerinin karşılaştırılması: Retrospektif bir çalışma

Berkay Tokuç1, Enver Alper Sinanoğlu2, Fatih Mehmet Coşkunses1
1Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ameloblastoma (AB) ve odontojenik keratokist (OKK) olgularının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi eşliğinde radyolojik özelliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2020 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvurmuş, histopatolojik olarak ameloblastoma veya keratokist tanısı almış olguların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Lezyonların lokalizasyonu, radyolojik görünümü, komşu dişlerde kök rezorpsiyonu ve deplasman varlığı, gömülü diş ile ilişkisi, kortikal kemikte ekspansiyon ve perforasyon varlığı, tedavi biçimi ve rekürrens oranları kayıt ve analiz edilmiştir.
BULGULAR: 10 AB ve 13 OKK olgusu değerlendirilmiştir. AB grubundaki hastaların yaş ortalaması 39,5 (16-64 arasında) iken, OKK grubundaki hastaların yaş ortalaması 42,3 (21-68 arasında) olarak tespit edilmiştir. AB olgularının %90’ının, OKK olgularının ise %84’ünün mandibula posterior bölgede lokalize olduğu gözlenmiştir. AB’nin istatistiksel anlamlı olacak şekilde OKK’ye göre daha fazla kök rezorpsiyonuna, diş deplasmanına ve kortikal kemik ekspansiyonuna ve perforasyonuna sebep olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla; p=0,002, p=0,006, p=0,005, p=0,007). Ancak, lezyonların radyolojik görünümü, gömülü diş ile ilişkisi ve rekürrens oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birbirine benzer radyolojik özellikler gösteren bu iki patolojik oluşumun ön tanı sürecinde ayrımının yapılması zor olabilmektedir. AB ve OKK’nin çevre kemik ve dentisyonda meydana getirdiği değişiklerin bilinmesi; yaklaşım ve tedavi sürecinin yönlendirilmesi açısından klinisyene yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ameloblastoma, maksillofasiyal lezyonlar, odontojenik kist, odontojenik keratokist, odontojenik tümör, rekürrens.

Comparison of radiological features of ameloblastoma and odontogenic keratocyst: A Retrospective Study

Berkay Tokuç1, Enver Alper Sinanoğlu2, Fatih Mehmet Coşkunses1
1Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Faculty Of Dentsitry, Kocaeli University, Kocaeli
2Department Of Oral And Maxillofacial Radiology, Faculty Of Dentsitry, Kocaeli University, Kocaeli

INTRODUCTION: The aim of the presented study was to compare the radiological feautures of ameloblastoma (AB) and odontogenic keratocyst (OKC) cases by using cone-beam computed tomography.
METHODS: The data of patients with a histopathological diagnosis of ameloblastoma and keratocyst between 2014 and 2020 were retrieved from the archives of Kocaeli University Faculty of Dentistry, and investigated retrospectively. The localization, radiological appearance, presence of root resorption and tooth displacement, association with impacted tooth, presence of cortical bone expansion and perforation, treatment method and recurrence rates were recorded and analyzed.
RESULTS: 10 ABs and 13 OKCs were retrieved. The mean age of the patients in AB group was 39.5 (ranging from 16 to 64), while the mean age of the patients in the OKC group was 42.3 (ranging from 21 to 68). 90% and 84% of all AB and OKC cases were localized in the posterior region of the mandible, respectively. Root resorption, tooth displacement, bone expansion and perforation were significantly greater in ABs compared to OKCs (p = 0.002, p = 0.006, p = 0.005, p = 0.007, respectively). However, no statistically significant difference was found between lesions in terms of radiological appearance, association with impacted tooth and recurrence rate (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Differentiation of these lesions which exhibit similar radiological characteristics can be challenging. A thorough knowledge of AB and OKC with respect their effects on the surrounding bone and dentition will help the clinician for management and planning of the treatment procedure.

Keywords: Ameloblastoma, maxillofacial lesions, odontogenic cyst, odontogenic keratocyst, odontogenic tumor, recurrence

Berkay Tokuç, Enver Alper Sinanoğlu, Fatih Mehmet Coşkunses. Comparison of radiological features of ameloblastoma and odontogenic keratocyst: A Retrospective Study. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 43-49

Sorumlu Yazar: Fatih Mehmet Coşkunses, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale