ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Temporomandibular rahatsızlık bulgu ve belirtilerine sahip hastaların diş hekimi ve tıp doktorları tarafından özel bir hastanenin orofasiyal ağrı kliniğine yönlendirilme oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 4-8 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.09475

Temporomandibular rahatsızlık bulgu ve belirtilerine sahip hastaların diş hekimi ve tıp doktorları tarafından özel bir hastanenin orofasiyal ağrı kliniğine yönlendirilme oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Burcu Bal, İrem Aksu, Koray Oral
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, diş hekimi ve tıp doktorlarının, tedavi veya danışma amacıyla kendilerine başvuran temporomandibular rahatsızlık bulgu ve belirtilerine sahip hastaları orofasiyal ağrı ve çene eklem rahatsızlıkları kliniğine yönlendirme oranlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak Ocak 2017- Ocak 2021 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Orofasiyal Ağrı ve Çene Eklem Rahatsızlıkları Kliniği’ne başvuran hastaların muayenesinde rutin olarak istenen demografik bilgileri ve kliniğe başvurma şekillerini içeren veriler incelenmiştir. Kliniğe başvurma şekilleri; bir hekim yönlendirmesi ile başvurup başvurmadıkları, bir hekim yönlendirmesi ile başvurdular ise hekimin mesleği (diş hekimi veya tıp doktoru) ve yönlendiren hekimin varsa uzmanlık alanı şeklinde sınıflandırılıp değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 826 hastanın 309'u (%37,4) pratisyen diş hekimleri, 386'i (%46,7) uzman diş hekimleri ve 131'sı (%15,9) çeşitli branşlardaki tıp doktorları tarafından yönlendirilmiştir. Ortodontistlerin kliniğe hasta yönlendirme oranları (%19,3), diş hekimleri hariç diğer tüm branşlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Kulak burun boğaz uzmanlarının kliniğe hasta yönlendirme oranları (%55,7) diğer branşlardaki tıp doktorlarından anlamlı şekilde yüksektir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TMR tanı ve tedavisi için hastalar, uzman diş hekimleri arasında en çok ortodontistler ve uzman tıp doktorları arasında ise en çok kulak burun boğaz doktorları tarafından orofasiyal ağrı ve çene eklem rahatsızlıkları kliniğine yönlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temporomandibular rahatsızlık, sevk oranları, orofasiyal ağrı

Retrospective evaluation of referral rates of patients with temporomandibular disorder signs and symptoms to the orofacial pain clinic of a private hospital by dentists and medical doctors

Burcu Bal, İrem Aksu, Koray Oral
Department of Prosthodontics, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine the referral rate of patients with signs and symptoms of temporoandibular disorders (TMD) to the orofacial pain and temporomandibular disorde clinic by dentists and medical doctors.
METHODS: Data, including demographic information, routinely queried during examination of patients presenting to the Orofacial Pain and TMD Clinic of Yeditepe University Faculty of Dentistry Hospital between January 2017 and January 2021 were retrospectively analysed. Methods of applying to the clinic; whether or not they registered with a referral from a doctor, if they registered with a referral from a doctor, the doctor’s profession (dentist or medical doctor) and the referring doctor's specialty, if any, were indicated.
RESULTS: Of 826 patients, 309 (37.4%) were referred by general dentists, 386 (46.7%) by specialist dentists, and 131 (15.9%) by medical doctors from various specialities. The rate of orthodontists referring patients to the clinic (19.3%) was statistically significantly higher than all other specialties except dentists (p < 0.05). The rate of referral of patients to the clinic by otolaryngologists (55.7%) was significantly higher than medical doctors in other specialties (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the diagnosis and treatment of TMDs, patients are referred to the clinic for, mostly by orthodontists and otolaryngologists.

Keywords: Temporomandibular disorders, referral, orofacial pain

Burcu Bal, İrem Aksu, Koray Oral. Retrospective evaluation of referral rates of patients with temporomandibular disorder signs and symptoms to the orofacial pain clinic of a private hospital by dentists and medical doctors. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 4-8

Sorumlu Yazar: Burcu Bal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale