ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ortognatik cerrahi hastalarında farklı hareket miktarlarının profil estetiği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 36-42 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.34735

Ortognatik cerrahi hastalarında farklı hareket miktarlarının profil estetiği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Serpil Çokakoğlu1, Ufuk Taşdemir2, Burcu Gürsoytrak3, Hasan Onur Şimşek3, Umut Demetoglu3, Canan Aksu Kızıldağ1
1Pamukkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi A.D., Denizli
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi A.D., Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Ortognatik cerrahi uygulanan hastalarda farklı hareket miktarları sonucunda öngörülen profilin, estetik açıdan değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı ortognatik cerrahi teknikler kullanılarak tedavileri tamamlanan 7 hastaya ait preoperatif ve postoperatif latarel sefalometrik radyografilerden iki boyutlu siyah profil silüet görüntüleri hazırlanmıştır. Ayrıca planlanan çene hareketlerinden sagittal yönde 2 mm daha az veya 2 mm daha fazla olacak şekilde preoperatif radyograflardan yeni profil silüet görüntüleri oluşturulmuştur. Ortodontist, çene cerrahı, diş hekimi ve hasta yakınlarından oluşan farklı grup katılımcılardan çenelerin farklı hareket miktarları neticesinde elde edilen profil silüet görüntülerini estetik açıdan skorlamaları istenmiştir. Her bir grupta 25 birey olacak şekilde hazırlanan anket 100 katılımcı tarafından doldurulmuştur.
BULGULAR: Tüm gruplarda en az estetik bulunan profil her bir hasta için ameliyat öncesi olmuştur. En estetik bulunan profil tek çene operasyon uygulanan hastalarda post-operatif, çift çene operasyon uygulanan hastalarda ise daha az maksiller ilerletme ile birlikte daha fazla mandibular geriletme sonucunda öngörülen olmuştur. Mandibula kaynaklı hafif prognati varlığında uygulanan tek çene mandibular fazla geriletme, diş hekimleri tarafından çene cerrahları ve hasta yakınlarına göre daha estetik bulunmuştur. Mandibular retrognati gözlenen artmış alt yüz yüksekliğine sahip vakada daha fazla mandibular ilerletme ortodontistler tarafından anlamlı derecede daha yüksek oranda en az estetik şeklinde skorlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortodontist, çene cerrahı ve hasta yakınları estetik açıdan birbirleriyle büyük oranda uyumlu görüş bildirmişlerdir. Prognati gözlenen vakalarda daha fazla mandibuler geri itimin bir alternatif olabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Estetik, ortognatik cerrahi, profil

Evaluation of the effect of different amounts of movement on profile aesthetics in orthognathic surgery patients

Serpil Çokakoğlu1, Ufuk Taşdemir2, Burcu Gürsoytrak3, Hasan Onur Şimşek3, Umut Demetoglu3, Canan Aksu Kızıldağ1
1Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department of Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to esthetically evaluate the predicted profile of patients undergoing orthognathic surgery as a result of different amounts of jaw movement.
METHODS: Two-dimensional black profile silhouettes were prepared from preoperative and postoperative latarel cephalometric radiographs of 7 patients whose treatments were completed using different surgical techniques. Additionally, new profile silhouettes were created from preoperative radiographs with 2 mm less or 2 mm more in the sagittal than the planned movements. The different participants including orthodontist, maxillofacial surgeon, dentist and laypersons were asked to score the profile silhouettes in terms of aesthetics. The prepared questionnaire was filled by 100 participants, with 25 individuals in each group.
RESULTS: The least aesthetic profile in all groups was preoperative for each patient. The most aesthetic profile was the postoperative in patients who underwent a single chin operation, while the predicted profile as a result of more mandibular set-back with less maxillary advancement in patients with double chin operation. Single-jaw mandibular over-setback in the presence of mild prognathia originating from the mandible has been found to be more aesthetic by dentists compared to maxillofacial surgeons and laypersons. More mandibular advancement was scored by orthodontists significantly higher as the least aesthetics in the patient with increased lower face height with mandibular retrognathia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Orthodontists, maxillofacial surgeons and laypersons reported a highly compatible opinion with each other in terms of aesthetics. It is thought that mandibular more setback may be an alternative in prognathia cases.

Keywords: Aesthetics, orthognathic surgery, profile

Serpil Çokakoğlu, Ufuk Taşdemir, Burcu Gürsoytrak, Hasan Onur Şimşek, Umut Demetoglu, Canan Aksu Kızıldağ. Evaluation of the effect of different amounts of movement on profile aesthetics in orthognathic surgery patients. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 36-42

Sorumlu Yazar: Serpil Çokakoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale