ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Youtube™ inferior alveolar sinir blok anestezisi için yararlı bir eğitim kaynağı mıdır? [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 50-54 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.09581

Youtube™ inferior alveolar sinir blok anestezisi için yararlı bir eğitim kaynağı mıdır?

Esra Demir1, Ümmügülsüm Coşkun2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul
2Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Youtube™ klinik uygulamalar yapmadan önce sıklıkla ziyaret edilen popüler bir sosyal medya platformudur. Bu çalışma, inferior alveolar sinir blok anestezisi ile ilgili Youtube™ video içeriklerinin kalitesi ve izleyenlerin verdiği etkileşimi değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Youtube™ uygulamasında “inferior alveolar nerve block anesthesia” ve “mandibular nerve anesthesia” anahtar kelimeleri aratıldı. İlişkili videolarda her iki anahtar kelime için ilk 60 video değerlendirildi. Her video için yüklenme tarihinden sonra geçen süre, görüntülenme sayısı, videonun süresi, beğeni sayısı, beğenilmeme sayısı kaydedildi. Video popülerliğinin değerlendirilmesi için etkileşim indeksi ve video güç indeksleri hesaplandı. Video yararlılığının değerlendirilmesi için inferior alveolar blok anestezisi ilişkili bilgiler tablosu oluşturuldu. Videolar aldıkları skorlara göre 0 = yararsız, 1-5 = çok az yararlı, 6-10 = orta derecede yararlı, 11-15 = çok yararlı, 16-20 = maksimum yararlı olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Videoların %17’si çok az yararlı (Grup 2, n= 5), %46’sı orta derecede yararlı (Grup 3; n=14), %37’si çok yararlı (Grup 4; n=11) bulundu. Yararsız (Grup 1) ve maksimum yararlı (Grup 5) gruplara ait video bulunmadı. Yararlılık skor grupları ve video süresi, görüntülenme, beğeni ve beğenilmeme sayısı, video güç ve etkileşim indeksleri ve görüntülenme oranı değişkenliklerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnferior alveolar sinir blok anestezisi ile ilgili Youtube™ videolarının içerik olarak yarar sağladığı fakat maksimum yararlılık için daha hassas ve detaylı bilgi içeren videolara ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mandibular sinir, dental anestezi, eğitimsel teknoloji, inferior alveolar sinir blok anestezi, Youtube

Is the Youtube™ a useful educational source for inferior alveolar nerve block anesthesia

Esra Demir1, Ümmügülsüm Coşkun2
1Bezmialem Vakif University, School Of Dentistry, Department Of Periodontology, Istanbul
2Altınbaş University, School Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: YouTube™ is a popular social media platform used to prepare for clinical practice. There are no published studies evaluating the quality of videos describing mandibular anesthesia on the YouTubeTM platform. The aim of this study was to evaluate the quality of YouTube™ video content and the interaction of the viewers regarding inferior alveolar nerve block anesthesia.
METHODS: Two researchers conducted a systematic search on YouTube by using the keywords of “inferior alveolar nerve block anesthesia” and “mandibular nerve anesthesia”. The time elapsed after the upload date, the number of views, and the numbers of like and dislike were recorded for each video. The interaction index and video power index were calculated to assess the popularity of each video. A usefulness scoring table was formed to decide the quality of information that the video given. The videos were evaluated as not useful, slightly useful, moderate useful, very useful, maximal useful.
RESULTS: A total of 17% of the videos were found to be slightly useful (Group 2, n= 5), 46% of videos were belonged moderately beneficial group (Group 3; n=14) and 37% of them were found to be very useful (Group 4, n= 11). When the duration of videos, number of views, likes, and dislikes, video power index, viewing rate, and interaction index variables were compared, no statistically significant difference was found between usefulness score groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: YouTube™ videos on inferior alveolar nerve block anesthesia were beneficial in terms of contents, but more precise and detailed videos were needed to obtain maximum benefit.

Keywords: Mandibular nerve, dental anesthesia, educational technology, inferior alveolar nerve block, YouTube

Esra Demir, Ümmügülsüm Coşkun. Is the Youtube™ a useful educational source for inferior alveolar nerve block anesthesia. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 50-54

Sorumlu Yazar: Esra Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale