ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ağız İçi Tarayıcıların Ağız Dışı Yumuşak Dokuları Taramadaki Geçerliliğinin Değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 62-67 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.50455

Ağız İçi Tarayıcıların Ağız Dışı Yumuşak Dokuları Taramadaki Geçerliliğinin Değerlendirilmesi

Ebru Demet Çifter
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Trios3 ve iTero ağız içi tarayıcılarının yüz protezi ölçülerinde kullanılmak üzere ağız dışı yumuşak dokuları taramadaki geçerliliğinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Cosmesil M511 silikon elastomer kullanılarak hazırlanan 10 farklı kulak modeli iTero (Align Technology) ve Trios3 (3Shape) ağız içi tarayıcılarla taranmıştır. Referans tarayıcı olarak Solution X C500 tarayıcı kullanılmıştır. STL formatında elde edilen verilerin Geomagic Control X (3D Systems) yazılımda üç boyutlu yüzey analizleri tamamlanmıştır. 20 μm tolerans sınırı içerisinde kalan toplam yüzey alanı, ortalama sapma, en yüksek sapma alanlarının istatistiksel analizlerde Shapiro – Wilk normallik testi ile değişkenlerin dağılımına bakılmış, normal dağılım gösteren değişkenlerin ölçüm karşılaştırmalarında eşlendirilmiş t testi, ölçümlerin güvenliğini belirlemede sınıf içi korelasyon katsayısı %95 GA kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir
BULGULAR: iTero grubunun en yüksek sapma değerleri Trios3 grubu en yüksek sapma değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,002). iTero grubunun ortalama sapma değerleri Trios3 grubu ortalama sapma değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,049). iTero grubunun 20 μm tolerans içinde kalan alan yüzdesi Trios3 grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,0001). iTero grubunun 20 μm tolerans aralığı dışında kalan alan yüzdesi Trios3 grubu ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölçümlerin iç tutarlılıklarının değerlendirilmesi sonucunda Trios3 ve iTero tarayıcılarının kesinlik değerlendirmeleri ağız dışı yumuşak dokuları taramada yeterli bulunmuştur. Referans cihazla karşılaştırıldığında Trios3 tarayıcısı ile yapılan ölçümlerin doğruluk oranı iTero tarayıcısının doğruluk değerlerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ağız içi tarayıcı, Yüz protezi, Dijital ölçü, Geçerlilik

Evaluation of the Accuracy of Intraoral Scanners in Extraoral Soft Tissue Scanning

Ebru Demet Çifter
İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the accuracy of Trios3 and iTero intraoral scanners for scanning extraoral soft tissues for use in facial prosthesis impressions.
METHODS: 10 different ear models prepared using Cosmesil M511 silicone elastomer were scanned with intraoral scanners iTero and Trios3. Solution X C500 scanner was used as the reference scanner. Three-dimensional surface analysis of the data obtained was completed in Geomagic Control X software. Ratio of area deviating less than 20 µm, average deviation, and the highest deviation points were evaluated statistically. The distribution of the variables was examined using the Shapiro-Wilk normality test. Paired t-test was used for measurement comparisons of normally distributed variables. In-class correlation coefficient 95% CI was used to determine the safety of the measurements. The results were evaluated at the significance level of p<0.05.
RESULTS: The highest deviation values of the iTero group were statistically significantly higher than the highest deviation values of the Trios3 group (p=0.002). The mean deviation values of the iTero group were found to be statistically significantly higher than the mean deviation values of the Trios3 group (p=0.049). The percentage of area within 20 μm tolerance of the iTero group was statistically significantly lower than Trios3 group (p=0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The precision evaluations of the Trios3 and iTero scanners were found to be sufficient for scanning extraoral soft tissues. Compared to the reference device, the accuracy of the measurements made with the Trios3 scanner was found to be significantly higher than the accuracy of the iTero scanner.

Keywords: Intraoral scanner, Facial prosthesis, Digital impression, Accuracy

Ebru Demet Çifter. Evaluation of the Accuracy of Intraoral Scanners in Extraoral Soft Tissue Scanning. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 62-67

Sorumlu Yazar: Ebru Demet Çifter, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale