ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Farklı kanal şekillendirme sistemlerinin kök dentin kırılma dayanımı üzerine etkileri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 9-14 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.61482

Farklı kanal şekillendirme sistemlerinin kök dentin kırılma dayanımı üzerine etkileri

Recai Zan, Eda Gürsu
Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kök kanal şekillendirilmesi sırasında kullanılan ProTaper Next, WaveOne Gold ve One Shape New Generation döner alet sistemlerinin kök dentin kırılma direnci üzerindeki etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Seksen adet çekilmiş insan alt premolar dişi rastgele 4 gruba ayrıldı (n=20). Kök kanalları el aletleri, OSNG, PTN ve WOG rotary sistemleri ile enstrümante edildi. Elements Free Obturasyon sistemi ile doldurulan kök kanallarına üniversal test cihazı ile 1 mm/dk kuvvet uygulandı. Kırık oluşumuna uygulanan maksimum kuvvet Newton cinsinden ayrı ayrı kaydedilmiştir.
BULGULAR: WOG ile OSNG grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P>.05). PTN grubu, OSNG ve WOG gruplarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha düşük kök dentin kırılma direnci değerleri gösterdi (P<.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kök dentin direnci ile ilgili olarak, WOG sistemi kök kanal tedavileri sırasında kök dentin kırılma direnci açısından daha güvenli bir sistem olarak tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kırılma Direnci, Döner eğe sistemleri, Elements Free Obturasyon Sistemi

Effects of different canal shaping systems on root dentin fracture strength

Recai Zan, Eda Gürsu
Sivas Cumhuriyet University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Sivas, TURKEY

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the effects of ProTaper Next, WaveOne Gold, and One Shape New Generation rotary instrument systems used on root dentin fracture resistance during root canal preparation.
METHODS: Eighty extracted human lower premolar teeth were randomly divided into 4 groups (n=20). The root canals were instrumented with hand instruments, OSNG, PTN and WOG rotary systems. The root canals that were filled with Elements Free Obturation System were subjected to force (1 mm/min) with a universal tester. The maximum force applied to fracture formation was recorded in Newtons separately.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the WOG and the OSNG groups (P>.05). The PTN group showed statistically lower root dentin fracture resistance values comparing the OSNG and the WOG groups (P<.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regarding the root dentin resistance, the WOG system may be preferred as safer system in terms of root dentin fracture resistance during root canal treatments. For the diagnosis and treatment of TMDs, patients are referred to the clinic for, mostly by orthodontists and otolaryngologists.

Keywords: Fracture Resistance, Rotary file systems, Elements Free Obturation System

Recai Zan, Eda Gürsu. Effects of different canal shaping systems on root dentin fracture strength. Yeditepe J Dent. 2022; 18(3): 9-14

Sorumlu Yazar: Recai Zan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale