ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
7tepe Klinik Dergisi - Yeditepe J Dent: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2015
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Sigara içen ve içmeyenlerde ağız içi sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması
The comparison of oral temperature measurements in smokers and non-smokers
İlker Keskiner, Ahmet Aydoğdu, Ayça Ersoy Kaleli, Mahmut Sümer
Sayfalar 5 - 10
Amaç: Sigara içenlerde ağız sıcaklığındaki artışlar patolojik durumlara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı sigara içen ve içmeyen bireylerde ağzın farklı bölgelerindeki sıcaklık değerlerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya sistemik ve periodontal olarak sağlıklı 18-30 yaş arası 60 erkek birey dahil edildi. Bireyler sigara içmeyen, az sigara içen ve çok sigara içen olarak gruplandırıldı. Sıcaklık ölçümleri alt ve üst çenede santral ve 1. molar dişlerin vestibül yüzeylerinde yapışık dişetinden, yanak mukozasından, dilaltından, santral ve molar dişlerin palatinal yüzeylerinde serbest dişeti kenarından yaklaşık 5 mm mesafedeki çiğneyici mukozadan yapıldı. Hesaplamalarda aynı bölgeden yapılan 3 ölçümün ortalaması alındı. Sıcaklık ölçümlerinde dijital kızılötesi termometre kullanıldı.
Bulgular: Sigara içen ve içmeyen bireylerin ağız içi sıcaklık ölçümleri arasında tüm bölgelerde istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmadı (p>0,05). Sigara içenlerde palatinal ve vestibul ölçüm noktaları arasında anlamlı fark görülmedi (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızın sınırları dahilinde sigara kullanımının ağız içi sıcaklık değerlerini etkilemediği görüldü. Ağız içi sıcaklık ölçümleri sıklıkla değerlendirilmemekle beraber klinik teşhiste kullanım alanı olabilecek bir yöntemdir.
Aim: The increases in oral temperature in smokers may lead to pathological conditions. The aim of present study was to compare the temperature differences in different parts of the mouth in smoker and non-smoker subjects.
Materials and methods: Sixty systemically and periodontally healthy male subjects aged between 18-30 years old were chosen for the present study. Subjects were grouped as non-smokers, light smokers and heavy smokers. Temperature measurements were performed in vestibular side of mandible and maxilla on attached gingiva at central and first molars as well as buccal mucosa, sublingual area and chewing mucosa approximately 5 mm to the edge of the free gingiva on palatal region of centrals and molars. Mean value of 3 measurements recorded on the same regions was calculated. Digital infrared thermometer was used to measure temperature differences.
Results: No statistically significant difference was seen in oral temperature between smoker and non-smoker subjects in all regions (p>0.05). No significant difference was found between palatal and vestibule measurement points in smokers (p>0.05). Conclusions: Within the limitations of the study smoking did not affect oral temperature values. Oral temperature measurement is not used frequently, however, has a potential to be used in clinical diagnosis.

2.
Alt gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi sonrası lökosit ve trombositten zengin fibrinin (L-PRF) postoperatif komlikasyonlar üzerine etkisinin araştırılması
Evaluation of leukocyte-platelet rich fibrin (L-PRF) on postoperative complications following mandibular impacted third molar surgery
Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, İpek Kaçar, Emine Öğüt
Sayfalar 11 - 16
Amaç: Bu çalışmanın amacı, alt gömülü yirmi yaş cerrahisi sonrası çekim soketlerine yerleştirilen lökosit ve trombositten zengin fibrinin (L-PRF) etkilerinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: En az bir adet alt gömülü yirmi yaş dişi çekilecek olan kırk hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1’de (n=20) cerrahi çekim soketine hastadan alınan kanla elde edilen L-PRF yerleştirilirken, Grup 2’de (n=20) çekim soketi boş bırakıldı. Her iki grupta cerrahi bölge primer olarak kapatıldı. Bütün hastalar postoperatif ağrı, şişlik, maksimum ağız açıklığı, alveolit, uyku düzeni, günlük yaşam, konuşma, yemek yeme ve iş gücü kaybı açısından değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grup arasında postoperatif ağrı açısından bir fark bulunmadı (p>0.05). Benzer şekilde, gruplar arası postoperatif ödem (p>0.05) ve trismus (p>0.05) açısından da bir fark tespit edilmedi. Hiçbir hastada alveolit gelişmedi. Hastanın günlük aktivitelerini içeren yemek yeme, konuşma, uyku düzeni, iş gücü kaybı ve genel günlük yaşam değerlendirildiğinde, iki grup arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05).
Sonuç: Alt gömülü yirmi yaş dişlerinin çekim soketine L-PRF yerleştirilmesinin erken postoperatif komplikasyonlara ve hastanın günlük aktiviteleri üzerine etkili olmadığı görüldü.
Aim: The aim of this study is to evaluate the outcomes of leukocyte- platelet rich fibrin (L-PRF) inserted in the extraction sockets following mandibular impacted third molar surgery. Materials and Methods: Forty patients who required at least one surgical removal of impacted mandibular third molar were evaluated. In Group I (n=20); L-PRF obtained from withdrawing blood from the patients was inserted in the extraction sockets whereas in Group II (n=20), extraction socket was left empty. Surgical wound was primarily closed in both groups. All the patients were assessed regarding postoperative pain, edema, maximum mouth opening (trismus), alveolar osteitis, sleeping, daily activities, speaking, eating and loss of work.
Results: There was not a significant difference considering pain between the groups postoperatively (p>0.05). Similarly, there was not a significant difference considering facial edema (p>0.05) and trismus (p>0.05) postoperatively between the groups as well. None of the patients developed alveolar osteitis in either group. Comparison of daily activities including eating, speaking, sleeping, missed work and daily routine did not yield any significant difference (p>0.05).
Conclusion: Application of L-PRF in the extraction sockets of impacted mandibular third molars did not influence the early postoperative complications and daily activities after tooth removal.

DERLEME
3.
CAD/CAM ile şekillendirilen protetik restorasyonlarda komplikasyonlar
Complications of CAD/CAM guided prosthetic restorations
Gülfem Ergün, Ayse Seda Ataol
Sayfalar 17 - 30
Günümüzde, sabit ve hareketli protezler, dayanaklar, implantlar, implant destekli protezler ve ortodontik apareyler gibi farklı tip protetik restorasyonlar için bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) sistemlerinin kullanımına artan bir ilgi mevcuttur. Özellikle protetik restorasyonlar için CAD/CAM sistemlerin kullanımı rutin kullanıma girmiştir. Bu nedenle, CAD/ CAM ile şekillendirilen restorasyonların klinik kullanımlarına ile ilgili komplikasyonlara ilişkin veriler önem taşımaktadır. CAD/ CAM restorasyonlarda; biyolojik, teknik ve estetik gibi farklı komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu derlemenin amacı CAD/CAM ile şekillendirilen protetik restorasyonların farklı komplikasyonlarını rapor etmektir. Anahtar Kelimler: Bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim, protetik restorasyonlar, komplikasyonlar.
Nowadays, there is a greater interest in the computer-assisted design/computer-assisted manufacturing (CAD/CAM) systems for different type of prosthetic restorations as fixed and removable prosthesis, abutments, implants, implant supported prosthesis and orthodontic apparatus. Especially for prosthetic restorations, the usage of CAD/CAM systems are entered into routine use. Therefore, the data associated with the complications related with the clinical use of CAD/CAM guided restorations are important. Different complications such as biological, technical and esthetic could occur with CAD/CAM restorations. The aim of this review is to report the different complications of CAD/CAM guided prosthetic restorations. Keywords: Computer-assisted design/computer-assisted manufacturing, prosthetic restorations, complications.

4.
Self-etch adeziv sistemlerde bağlanma
Bonding of self-etching adhesive systems
Burak Gümüştaş
Sayfalar 31 - 36
Günümüzde dişhekimliğindeki gelişmeler sonucu, uygulama zamanını ve aşamalarını azaltmak, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla daha kolaylaştırılmış ve az basamaklı sistemler üretilmiştir. Bağlayıcı sistemlerin tutuculukları reçine monomerlerin diş dokularına infiltre olmasıyla ortaya çıkan hibrid tabaka ile gerçekleşir. Self-etch adeziv sistemlerin bağlantı özellikleri restorasyonların klinik kullanım ömürlerini etkileyen önemli faktörlerdir.
Currently, with the developments in dentistry, adhesive systems such as self-etching adhesives are required less time by reducing the number of application steps and technique sensitivity. The mechanism of adhesion is based on the mechanical interlocking within the formation of hybrid layer. The adhesive properties of self etch systems are important factors affecting the clinical use of the restoration.

OLGU RAPORU
5.
Büyük santral dev hücreli granülomanın yumuşak doku ve sert doku ogmentasyonu ile rekonstriksiyonu
Reconstruction of a large central giant cell granuloma with combined soft and hard tissue augmentation procedures
Erol Cansız, Ayşenur Uzun, Berkem Atalay, Sabri Cemil İşler, Taylan Can
Sayfalar 37 - 42
Santral dev hücreli granuloma, benign karakterli ancak lokal- agresif seyir gösteren intraosseöz, nonodontojenik bir lezyondur. Lezyonun agresif tipte olması, tedavi sonrası rekürens oranını arttırmakta ve tedavide geniş rezeksiyon yaklaşımının tercih edilmesine neden olmaktadır. Bu makalede, dekstrüktif bir santral dev hücreli granuloma olgusunun yumuşak doku genişletici, iliak kemik grefti, dental implant ve serbest diş eti grefti ile rehabilitasyonu sunulmuştur. Çene kemiğinde agresif olarak ilerleyen geniş lezyonların tedavisinde, lezyonun eksizyonu ile rekürrens oranının azaltılması ve oluşan defektin estetik ve fonksiyonel olarak rekonstrüksiyonu önem taşımaktadır. Bu raporda, lokal agresif seyir gösteren santral dev hücreli granülom olgusunda, yumuşak ve sert doku ogmentasyon prosedürlerinin başarısı vurgulanmaktadır.
The central giant cell granuloma is a nonodontogenic, intraosseos lesion accounting for fewer than 7% of all benign tumours of the jaws. The aggressive types of the lesions have a tendency to recur after excision and require wide resection. Resection of the mandibular lesions may result in oral function deficiency and aesthetic or psychological problems. In this article, the reconstruction of a case with destructive giant-cell granuloma with tissue expander, iliac bone graft, dental implant and free gingival graft is presented. It is crucial to totally eliminate the aggressive lesion and reconstruct the bone defect for acceptable aesthetic and functional results. The present case emphasizes the success of soft and hard tissue augmentation procedures in the management of a large aggressive benign tumour.

6.
Travmatik maksiller santral kesici diş kaybının multidisipliner tedavisi ve üç yıllık takibi: Bir olgu sunumu
Multidisciplinary management of traumatic maxillary central incisor loss and three year follow-up
Özlem Acar, Zahire Şahinoğlu, Ufuk Ateş
Sayfalar 43 - 48
İmplant uygulamaları diş dokusunun korunmasına olanak sağlaması nedeniyle koruyucu bir tedavidir; ancak özellikle anterior bölgede uzun dönem estetik sonuçların tahmin edilebilirliği şüphelidir. Tamamlanmış bir iskeletsel büyüme, implant destekli restorasyonun infraokluzyonda kalmaması için yeterli olmayabilir. Bu vaka raporu travma nedeniyle anterior diş eksikliği bulunan hastanın multidisipliner tedavisini anlatmaktadır. Tedavi ortodontik yer açma ile başlamış, iskeletsel büyümenin tamamlanması ve kesiciler arasında sağlanan başarılı stabilite sonrasında implant destekli kron yapılması ile tamamlanmıştır. Üç yıllık takip periyodu sonrasında implant destekli kron ve komşuluğundaki dişte insizal kenar uyumsuzluğu ve labial dişetinde incelme gözlenmiştir. İmplant tedavisi diş dokusunun korunmasını sağlamaktadır. Ancak, büyüme gelişimin tamamlanmasından sonra da gözlenebilen çok hafif büyüme bu tedavinin uzun dönem estetik sonuçlarının devamlılığını etkileyebilir.
Although implant placement is a conservative therapy with the advantages of tooth preservation; long-term esthetic outcomes may not be always predictable especially at the anterior area. Completed skeletal maturation may not be a sufficient to avoid infraocclusion of the implant-supported restoration. This case report describe multidisciplinary treatment of a patient with missing anterior tooth. Treatment was started with orthodontic space opening and continued with implant therapy. Implant was placed after skeletal maturation completion and being sure good inter-incisor stability. After three years of follow-up period, discrepancy in the incisal edge length has been occurred and labial soft tissue over the implant has become thinner. Implant treatment possess the advantages of tooth preservation, however the long term outcomes of this treatment protocol may not be stabile due to ongoing subtle growth.

7.
Mandibulada osteom: 2 olgu sunumu
Osteoma of the mandible: Two case reports
Sırmahan Çakarer, Ayşenur Uzun, Başak Keskin, Servet Akyıldız, Cengizhan Keskin
Sayfalar 49 - 52
Osteom nadir görülen; santral (endosteal), periferal(periostal) veya iskelet sistemi dışında yerleşim gösterebilen olgunlaşmış kemikten oluşan benign neoplazmalardır. Osteomlar soliter ya da multipl kitleler halinde görünebilirler ve genellikle asemptomatiktirler. Kraniyofasiyal kemiklerde daha az gözlenirler. Teşhis klinik, radyolojik ve histopatolojik özellikler göz önüne alınarak ortaya konabilmektedir. Yazarlar mandibulada yerleşim gösteren iki olgunun teşhis ve tedavisini mevcut literatür dahilinde sunmaktadır.
Osteoma is an uncommon benign neoplasm composed of mature bone which may located centrally (endosteal), peripherally (periosteal) or extraskeletally. Osteomas can be solitary or multiple masses, and they are generally asymptomatic. They rarely occurring in craniofacial bones. The diagnosis is based on clinical, radiological and histopathological features. The authors report the diagnosis and the management of two cases of osteoma within the current literature.

LookUs & Online Makale