ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Alt gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi sonrası lökosit ve trombositten zengin fibrinin (L-PRF) postoperatif komlikasyonlar üzerine etkisinin araştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 11-16

Alt gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi sonrası lökosit ve trombositten zengin fibrinin (L-PRF) postoperatif komlikasyonlar üzerine etkisinin araştırılması

Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, İpek Kaçar, Emine Öğüt
Istanbul Medipol University, School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Amaç: Bu çalışmanın amacı, alt gömülü yirmi yaş cerrahisi sonrası çekim soketlerine yerleştirilen lökosit ve trombositten zengin fibrinin (L-PRF) etkilerinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: En az bir adet alt gömülü yirmi yaş dişi çekilecek olan kırk hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1’de (n=20) cerrahi çekim soketine hastadan alınan kanla elde edilen L-PRF yerleştirilirken, Grup 2’de (n=20) çekim soketi boş bırakıldı. Her iki grupta cerrahi bölge primer olarak kapatıldı. Bütün hastalar postoperatif ağrı, şişlik, maksimum ağız açıklığı, alveolit, uyku düzeni, günlük yaşam, konuşma, yemek yeme ve iş gücü kaybı açısından değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grup arasında postoperatif ağrı açısından bir fark bulunmadı (p>0.05). Benzer şekilde, gruplar arası postoperatif ödem (p>0.05) ve trismus (p>0.05) açısından da bir fark tespit edilmedi. Hiçbir hastada alveolit gelişmedi. Hastanın günlük aktivitelerini içeren yemek yeme, konuşma, uyku düzeni, iş gücü kaybı ve genel günlük yaşam değerlendirildiğinde, iki grup arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05).
Sonuç: Alt gömülü yirmi yaş dişlerinin çekim soketine L-PRF yerleştirilmesinin erken postoperatif komplikasyonlara ve hastanın günlük aktiviteleri üzerine etkili olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: L-PRF, yirmi yaş dişi cerrahisi, komplikasyonlar.

Evaluation of leukocyte-platelet rich fibrin (L-PRF) on postoperative complications following mandibular impacted third molar surgery

Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, İpek Kaçar, Emine Öğüt
Istanbul Medipol University, School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Aim: The aim of this study is to evaluate the outcomes of leukocyte- platelet rich fibrin (L-PRF) inserted in the extraction sockets following mandibular impacted third molar surgery. Materials and Methods: Forty patients who required at least one surgical removal of impacted mandibular third molar were evaluated. In Group I (n=20); L-PRF obtained from withdrawing blood from the patients was inserted in the extraction sockets whereas in Group II (n=20), extraction socket was left empty. Surgical wound was primarily closed in both groups. All the patients were assessed regarding postoperative pain, edema, maximum mouth opening (trismus), alveolar osteitis, sleeping, daily activities, speaking, eating and loss of work.
Results: There was not a significant difference considering pain between the groups postoperatively (p>0.05). Similarly, there was not a significant difference considering facial edema (p>0.05) and trismus (p>0.05) postoperatively between the groups as well. None of the patients developed alveolar osteitis in either group. Comparison of daily activities including eating, speaking, sleeping, missed work and daily routine did not yield any significant difference (p>0.05).
Conclusion: Application of L-PRF in the extraction sockets of impacted mandibular third molars did not influence the early postoperative complications and daily activities after tooth removal.

Keywords: L-PRF, third molar surgery, complications.

Gökhan Gürler, Çağrı Delilbaşı, İpek Kaçar, Emine Öğüt. Evaluation of leukocyte-platelet rich fibrin (L-PRF) on postoperative complications following mandibular impacted third molar surgery. Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 11-16

Sorumlu Yazar: Çağrı Delilbaşı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale