ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Sigara içen ve içmeyenlerde ağız içi sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 5-10

Sigara içen ve içmeyenlerde ağız içi sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması

İlker Keskiner1, Ahmet Aydoğdu2, Ayça Ersoy Kaleli1, Mahmut Sümer3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Sigara içenlerde ağız sıcaklığındaki artışlar patolojik durumlara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı sigara içen ve içmeyen bireylerde ağzın farklı bölgelerindeki sıcaklık değerlerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya sistemik ve periodontal olarak sağlıklı 18-30 yaş arası 60 erkek birey dahil edildi. Bireyler sigara içmeyen, az sigara içen ve çok sigara içen olarak gruplandırıldı. Sıcaklık ölçümleri alt ve üst çenede santral ve 1. molar dişlerin vestibül yüzeylerinde yapışık dişetinden, yanak mukozasından, dilaltından, santral ve molar dişlerin palatinal yüzeylerinde serbest dişeti kenarından yaklaşık 5 mm mesafedeki çiğneyici mukozadan yapıldı. Hesaplamalarda aynı bölgeden yapılan 3 ölçümün ortalaması alındı. Sıcaklık ölçümlerinde dijital kızılötesi termometre kullanıldı.
Bulgular: Sigara içen ve içmeyen bireylerin ağız içi sıcaklık ölçümleri arasında tüm bölgelerde istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmadı (p>0,05). Sigara içenlerde palatinal ve vestibul ölçüm noktaları arasında anlamlı fark görülmedi (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızın sınırları dahilinde sigara kullanımının ağız içi sıcaklık değerlerini etkilemediği görüldü. Ağız içi sıcaklık ölçümleri sıklıkla değerlendirilmemekle beraber klinik teşhiste kullanım alanı olabilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ağız sıcaklığı, infrared termometre, sigara.

The comparison of oral temperature measurements in smokers and non-smokers

İlker Keskiner1, Ahmet Aydoğdu2, Ayça Ersoy Kaleli1, Mahmut Sümer3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Aim: The increases in oral temperature in smokers may lead to pathological conditions. The aim of present study was to compare the temperature differences in different parts of the mouth in smoker and non-smoker subjects.
Materials and methods: Sixty systemically and periodontally healthy male subjects aged between 18-30 years old were chosen for the present study. Subjects were grouped as non-smokers, light smokers and heavy smokers. Temperature measurements were performed in vestibular side of mandible and maxilla on attached gingiva at central and first molars as well as buccal mucosa, sublingual area and chewing mucosa approximately 5 mm to the edge of the free gingiva on palatal region of centrals and molars. Mean value of 3 measurements recorded on the same regions was calculated. Digital infrared thermometer was used to measure temperature differences.
Results: No statistically significant difference was seen in oral temperature between smoker and non-smoker subjects in all regions (p>0.05). No significant difference was found between palatal and vestibule measurement points in smokers (p>0.05). Conclusions: Within the limitations of the study smoking did not affect oral temperature values. Oral temperature measurement is not used frequently, however, has a potential to be used in clinical diagnosis.

Keywords: Infrared thermometer, oral temperature, smoking.

İlker Keskiner, Ahmet Aydoğdu, Ayça Ersoy Kaleli, Mahmut Sümer. The comparison of oral temperature measurements in smokers and non-smokers. Yeditepe J Dent. 2015; 11(1): 5-10

Sorumlu Yazar: İlker Keskiner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale