ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Üç farklı nikel-titanyum sistemin çoklu kullanımları sonrası döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 15-21 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.09326

Üç farklı nikel-titanyum sistemin çoklu kullanımları sonrası döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılması

Hilal Uslu1, Faruk Haznedaroğlu2
1İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, üç farklı nikel-titanyum sistemin akrilik bloklarda çoklu kullanımları sonrası döngüsel yorgunluk dirençlerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada üç farklı nikel-titanyum sistemi döngüsel yorgunluk direnci yönünden karşılaştırılmıştır [Revo- S (Micro-Mega, Besancon, France) 25/06, ProTaper Gold (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK) 25/08 ve Hyflex CM (Coltène/Whaledent, Altstätten, İsviçre) 25/06]. Her birinden 12’şer adet örneğin kullanıldığı üç grup oluşturulmuştur. Bu örnekler ile öncelikle 60° kanal eğimine ve 18 mm kanal uzunluğuna sahip akrilik bloklarda üçer kez kök kanal şekillendirilmesi yapılmıştır. Tüm sistemler üretici firmaların önerdiği hız ve tork değerlerinde kullanılmıştır. Daha sonra da bu aletler döngüsel yorgunluk testine tabi tutulmuştur. Aletler eğim açısı 60°, eğim yarıçapı 5 mm ve uzunluğu 18 mm olan paslanmaz çelik yapay kanallarda kırık oluşana kadar çalıştırılmıştır. Her bir örnek için kırılma anındaki değerler kaydedilerek değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada değerlendirilen üç sistemin arasında kırılma zamanı değerleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (p<0,05). Buna göre en yüksek değeri kırılma direncini Hyflex CM sergilerken, bunu ProTaper Gold takip etmiş, en yetersiz sonuçlar ise Revo-S grubunda elde edilmiştir. Sistemler arasında kırık parça uzunluğu yönünden ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çoklu kullanım sonrası döngüsel yorgunluk testinde değerlendirilen sistemlerden, ısıl işlem uygulamasına tabi tutulmuş Hyflex CM ve ProTaper Gold sistemleri, geleneksel nikel- titanyum alaşımından üretilmiş Revo-S sisteminden daha yüksek kırılma direnci göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Nikel-titanyum, Döngüsel yorgunluk, Isıl işlem

Cyclic fatigue resistance of three different nickel-titanium systems after simulated clinical use

Hilal Uslu1, Faruk Haznedaroğlu2
1Istanbul University, Institute of Graduate Studies in Health Sciences, Istanbul, Türkiye
2Departmant of Endodonti, Istanbul University, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the cyclic fatigue resistance of three different nickel-titanium systems after multiple uses in acrylic blocks.
METHODS: In the study, three different nickel-titanium systems were compared in terms of cyclic fatigue resistance [Revo-S (Micro-Mega, Besancon, France) 25/06, ProTaper Gold (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK) 25/08, and Hyflex CM (Coltène/Whaledent, Altstätten, Swiss) 25/06]. Three groups were formed in which 12 samples each were used. Acrylic blocks with an angle of curvature of 60° and a canal length of 18 mm were instrumented three times. All systems were used at the speed and torque values recommended by the manufacturers. Afterwards, these instruments were subjected to a cyclic fatigue test. The instruments were operated until fracture occurred in stainless steel artificial channels with an angle of curvature of 60°, a radius of curvature of 5 mm, and a length of 18 mm. For each sample, the values at the time to fracture were recorded and evaluated.
RESULTS: It was observed that there was a statistically significant difference between the three systems evaluated in the study in terms of time to fracture values (p<0.05). Thus, Hyflex CM exhibited the highest fracture resistance, followed by ProTaper Gold, and the lowest results were obtained in the Revo-S group. There was no statistically significant difference between the systems in terms of fractured fragment length (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Among the systems evaluated in the cyclic fatigue test after multiple uses, the heat-treated Hyflex CM and ProTaper Gold systems exhibited higher time-to-fracture values than the Revo-S syst

Keywords: Nickel-titanium, Cyclic fatigue, Heat treated

Hilal Uslu, Faruk Haznedaroğlu. Cyclic fatigue resistance of three different nickel-titanium systems after simulated clinical use. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 15-21

Sorumlu Yazar: Hilal Uslu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale