ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Gingivitis ve periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedavinin algılanan ağrı düzeyleri üzerine etkilerinin cinsiyetlere göre karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 116-122 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.31932

Gingivitis ve periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedavinin algılanan ağrı düzeyleri üzerine etkilerinin cinsiyetlere göre karşılaştırılması

Fatma Uçan Yarkaç, Dilek Özkan Şen, Elif Öncü
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahi olmayan periodontal tedavi hastalarda ağrıyla birlikte anksiyete ve strese neden olabilir. Hastaların ağrıyı ifade ediş şekilleri ve bireylerin ağrı algıları cinsiyetler arasında farklılık gösterir. Bu çalışmanın amacı, cerrahi olmayan periodontal tedavinin kadın ve erkek bireylerdeki ağrı algısı düzeyleri üzerine etkilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 45’i kadın, 34’ü erkek toplam 79 birey dahil edildi. Bireylerin periodontal durumları plak indeks (Pİ), gingival indeks (Gİ), sondalamada kanama (SK) ve sondalanabilir cep derinliği (SCD) ölçümleriyle belirlendi. Hastaların anksiyete ve korku düzeyleri Modifiye Dental Anksiyete Skalası (MDAS) ve Dental Anksiyete ve Korku indeksi (IDAF-4C) ile ölçüldü. Cerrahi olmayan periodontal tedavi öncesi ve sonrası 1, 3 ve 7. günlerde hastaların ağrı algıları görsel analog skala ile belirlendi.
BULGULAR: Kadın ve erkek bireylerdeki periodontal teşhiş, Gİ, Pİ, SKİ ve SCD ölçümleri kıyaslandığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05). MDAS ve IDAF-4C değerlendirildiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p<0,05). Kadın bireyler erkek bireylere kıyasla daha yüksek anksiyete skorlarına sahipti (p<0,05). Cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrası ağrı algısı skorları her iki grupta benzer şekilde 1. gün artış gösterirken, 3 ve 7. günlerde ağrı algısında anlamlı bir azalma olduğu gözlendi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda kadınların anksiyete seviyelerinin daha yüksek olduğu ve cerrahi olmayan periodontal tedavinin kadın ve erkek bireylerde benzer bir ağrıya neden olduğu söylenebilir. Cinsiyet dental anksiyete üzerine önemli bir faktörken, ağrı algısını üzerine etkili bir faktör değildir. Cerrahi olmayan periodontal tedavilerde kadın bireylerin daha yüksek anksiyeteye sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Periodontal tedavi, ağrı, anksiyete, cinsiyet

Comparison of the effects of non-surgical periodontal treatment on perceived pain levels in gingivitis and periodontitis patients by gender

Fatma Uçan Yarkaç, Dilek Özkan Şen, Elif Öncü
Department Of Periodontology, Necmettin Erbakan Univercity Faculty Of Dentistry, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Non-surgical periodontal therapy (NPT) can cause anxiety and stress as well as pain in patients. The patients' perception and definition of pain differ between genders. The aim of this study was to evaluate the effects of NPT on pain perception levels in male and female patients.
METHODS: A total of 79 patients, 45 female and 34 male were included in the study. The periodontal status was determined by plaque index (PI), gingival index (GI), bleeding on probing (BoP), and probing pocket depth (PPD) measurements. Anxiety and fear levels of patients were measured with the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) and Dental Anxiety and Fear index (IDAF-4C). Patients’ pain perceptions were determined with visual analog scale on pre- and post-treatment 1, 3 and 7. days
RESULTS: No significant differences in the periodontal diagnosis, PI, GI, BoP and PPD measurements between the groups ÖZGÜN ARAŞTIRMA 117 7tepeklinik (p>0.05). There were significant differences in MDAS and IDAF-4C scores between the groups (p<0.05). Female had higher dental anxiety scores compared to male (p<0.05). After NPT, pain scores increased on 1. day, while there was a significant reduction in pain scores on 3 and 7 days in all groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of this study, it can be said that women have higher anxiety levels and non-surgical periodontal therapy causes similar pain in men and women. While gender is an important factor on dental anxiety, it is not an effective factor on pain perception. In NPTs, it should be taken into consideration that female patients have higher anxiety.

Keywords: Periodontal therapy, pain, anxiety, gender

Fatma Uçan Yarkaç, Dilek Özkan Şen, Elif Öncü. Comparison of the effects of non-surgical periodontal treatment on perceived pain levels in gingivitis and periodontitis patients by gender. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 116-122

Sorumlu Yazar: Dilek Özkan Şen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale