ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
AH Plus’ın geleneksel yöntem ya da PIPS aktivasyonu ile uygulanan yıkama solüsyonlarıyla muamele edilmiş kök dentini yüzeyini ıslatabilirliği [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 39-44 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.06978

AH Plus’ın geleneksel yöntem ya da PIPS aktivasyonu ile uygulanan yıkama solüsyonlarıyla muamele edilmiş kök dentini yüzeyini ıslatabilirliği

Makbule Bilge Akbulut1, Arslan Terlemez1, Ahmet Burçin Batıbay2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu in vitro çalışmanın amacı; epoksi rezin içerikli kök kanal patının (AH Plus) sodyum hipoklorit (NaOCl), klorheksidin glukonat (CHX), etilendiamintetraasetik asit (EDTA) yıkama solüsyonlarının geleneksel yöntemle ya da foton indüklü fotoakustik dalgalanma (PIPS) aktivasyon tekniğiyle uygulandığı dentin yüzeyini ıslatabilirliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma için 60 adet tek köklü diş hazırlandı ve dişler silikon ölçü maddesi içerisine sabitlendi. Silikon sertleştikten sonra dişler bukkolingual yönde dikey olarak iki parçaya ayrıldı. Bir yarım diş örneği tekrar silikon içerisine yerleştirildi. Örnekler 6 deney grubuna ayrıldı (n=10) ve şu yıkama prosedürleri uygulandı: Grup 1, NaOCl; Grup 2, CHX; Grup 3, EDTA; Grup 4, NaOCl+PIPS; Grup 5, CHX+PIPS; Grup 6, EDTA+ PIPS. İşlem görmeyen diğer yarım diş örneklerinden rastgele seçilen 10 tanesi kontrol grubu olarak kullanıldı ve distile su içerisinde bekletildi. Bir damla kök kanal patı her bir kuru dentin yüzeyine damlatıldı. Kanal patı ve kök dentini arasındaki temas açısı dinamik temas açısı ölçüm cihazıyla belirlendi. Veriler, tek yönlü varyans analizi ile istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Ortalama temas açısı değerleri NaOCl grubunda 60.93°, CHX grubunda 57.77°, EDTA grubunda 64,61° olup deney grupları ve kontrol grubunun temas açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Yıkama solüsyonlarının PIPS ile aktivasyonu AH Plus’ın ıslatma davranışını değiştirmemiştir (p >0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu in vitro çalışmanın sınırları dahilinde yıkama solüsyonunun türü ve uygulama metodu AH Plus’ın ıslatma davranışını etkilememiştir.

Anahtar Kelimeler: AH Plus, ıslatabilirlik, kök kanal yıkama solüsyonları, PIPS, temas açısı

Wettability of AH Plus on root dentin treated with irrigation solutions with conventional methods or PIPS activation

Makbule Bilge Akbulut1, Arslan Terlemez1, Ahmet Burçin Batıbay2
1Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
2Department of Metallurgical & Materials Engineering, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this in vitro study was to evaluate the wetting behavior of epoxy-resin based sealer (AH Plus) on root dentine treated with sodium hypochlorite (NaOCl), chlorhexidine gluconate (CHX) and ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) with conventional methods or photon-induced photoacoustic streaming (PIPS) combination.
METHODS: Sixty single rooted teeth were prepared and fixed in silicone impression material. After setting, teeth were sectioned vertically on buccolingual direction. One half was removed and the other half was placed into the silicone. Then, the samples were divided into 6 groups (n=10) and following irrigation procedures were applied: Group 1, NaOCl; Group 2, CHX; Group 3, EDTA, Group 4, NaOCl+PIPS; Group 5, CHX+PIPS; Group 6, EDTA+PIPS. Untreated halves of randomly selected ten teeth were used as control and incubated in distilled water. One droplet of sealer was placed on each dried sample. Dynamic Contact Angle Analyzer was used to measure contact angle between sealer and root dentin. Data was statistically analyzed using the one-way ANOVA test.
RESULTS: The mean contact angle value was 60.93° in Na- OCl group, 57.77° in CHX group, 64,61° in EDTA group and there was no statistically significant difference between contact angles in experimental groups and control group (p>0,05). PIPS activation of irrigation solutions did not significantly change wetting behavior of AH Plus (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitations of this in vitro study, wetting behavior of AH Plus on dentin, was not affected by the type of the irrigation solution or application technique.

Keywords: AH Plus, wettability, root canal irrigation solutions, PIPS, contact angle

Makbule Bilge Akbulut, Arslan Terlemez, Ahmet Burçin Batıbay. Wettability of AH Plus on root dentin treated with irrigation solutions with conventional methods or PIPS activation. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 39-44

Sorumlu Yazar: Makbule Bilge Akbulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale