ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Mandibular total dişsizlik vakalarında preoperatif dental implant planlamasında panoramik radyografi ve 3 boyutlu dental volumetrik tomografinin karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 37-42 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.02419

Mandibular total dişsizlik vakalarında preoperatif dental implant planlamasında panoramik radyografi ve 3 boyutlu dental volumetrik tomografinin karşılaştırılması

Onur Atalı, Sertaç Aktop
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş hekimlerinin hastalarına alt çene implant destekli total protez yapımından önce intraoral fotoğraf, alçı model ve iki boyutlu panoramik radyografilerden (OPTG) yararlanıp yaptıkları implant planlamalarındaki implant boy ve kalınlık uygulama kararları ile sadece 3 Boyutlu Dental Volumetrik Tomografi (3B DVT) yaptıkları inceleme sonucu tercih ettikleri implant boy ve kalınlık kararlarındaki farklılıklar karşılaştırılacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üç diş hekimliği uzmanlık öğrencisine alt çene 33 ve 43 numaralı dişler bölgesine implant uygulayarak implant destekli total protez yapabilmek amacıyla hastaların intraoral fotoğrafları, alçı modelleri ve OPTG’leri verilerek; sonrasında ise hastaların sadece 3B DVT’leri verilerek dijital ortamda implant tedavi planlaması yapmaları istenmiştir. Hastaların yapılan önceki ölçümleri ile sonraki ölçümleri arasındaki farklılıklar, bütünüyle ve çalışmaya katılımcı olarak iştirak eden hekimler (katılımcılar) ayrı ayrı tutularak istatistiksel olarak incelenmiştir.
BULGULAR: OPTG kayıtları, alçı modeller ve intraoral fotoğraflar ile yaptıkları değerlendirmeler ile 3B DVT kayıtları ile yaptıkları değerlendirmeler tümden ve katılımcılar ayrı ayrı karşılaştırıldığında implant uzunlukları ve kalınlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir (p<0,05 anlamlılık düzeyi).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mandibula anterior bölgedeki bölgedeki implant uygulamalarında 3B DVT radyografilerinden yararlanılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Dental implant, dental volümetrik tomografi, implant uzunluğu, implant planlaması, OPTG

Comparison of panoramic radiography and 3 dimensional dental volumetric tomography of mandibular fully edentulous patients for preoperative dental implant planning

Onur Atalı, Sertaç Aktop
Marmara University Faculty Of Dentistry Department Of Oral & Maxillofacial Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To detect and compare decision differences in implant length and diameter application in implant planning, which dentists make full use of intraoral photography, plaster model and two-dimensional panoramic radiographs (OPTG), and review only in 3D Dental Volumetric Tomography (3D DVT); on mandibular implant supported overdentures.
METHODS: Three dentistry specialist students asked to perform implant treatment planning in intraoral photographs of patients, model casts and OPTG’s and a digital environment with only 3D DVT’s; for mandibular implant supported overdentures at the 33th and 44th teeth regions. Differences between previous measurements and subsequent measurements of patients were statistically examined, as all participating physicians separately one by one and in the study as a whole.
RESULTS: There is a statistically significant difference between implant lengths and thicknesses when evaluating OPTG records, model casts and intraoral photographs data with 3D DVT records as a whole, and comparing participants individually (p<0.05 significance level).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to use 3D DVT radiographs for implant applications in the mandibular anterior region.

Keywords: dental implant, dental volumetric tomography, implant length, implant planning, OPTG

Onur Atalı, Sertaç Aktop. Comparison of panoramic radiography and 3 dimensional dental volumetric tomography of mandibular fully edentulous patients for preoperative dental implant planning. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 37-42

Sorumlu Yazar: Onur Atalı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale