ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Supernumere dişler ne sıklıkta görülürler? Retrospektif radyografik pilot çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 85-89 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.93585

Supernumere dişler ne sıklıkta görülürler? Retrospektif radyografik pilot çalışma

Fatih Cabbar1, Muammer Çağrı Burdurlu1, Çınar Kulle1, Berk Tolonay1, Akanay Çopuroğlu2, Ata Mert Yasa2, Rukiye Ceren Beker2, Özge Şen2, Sait Emre Kalaycıoğlu2, Can Karakurt2, Süeda Doğrusöz2, Büşra Kara2
1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, her bir hastanın panoramik radyografisini inceleyerek, süpernümere dişleri olan hastaların sıklığını ve klinik özelliklerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Üniversite Diş Hastanesi hastalarının toplam 30066 panoramik radyografisi dahil edildi. Her hasta, süpernümere dişler için miktarına, dişlenme tipine, lokalizasyonlarına ve morfolojilerine göre sınıflandırıldı. Hastaların demografik verileri de kaydedilerek birlikte değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların %45'i erkek, %54'ü kadındı ve yaş ortalaması 39,32±18,71 idi. Supernümere dişleri olan 163 hasta vardı (%0,056). Süpernumer dişler için erkek / kadın oranı 1,33: 1 idi. Erkeklerde kadınlardan anlamlı derecede daha fazla bulundu (p <0,05). Maxillanın mandibuladan %59 daha sık etkilendiği görüldü. Supernümere olan 163 dişten ek morfoloji en sık %39,5 idi. 30 yaşın altındaki hastalarda diğer yaş gruplarına göre daha fazla supernümere diş vardı (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada supernümere dişlerin çoğunluğu 30 yaşın altındaki erkeklerde görüldü, en sık maksillada ve suplemental morfolojide izlendi.

Anahtar Kelimeler: Süpernumere diş, radyolojik inceleme, retrospektif çalışma.

Supernumerary teeth, how often do we meet them? A pilot retrospective and radiographical study

Fatih Cabbar1, Muammer Çağrı Burdurlu1, Çınar Kulle1, Berk Tolonay1, Akanay Çopuroğlu2, Ata Mert Yasa2, Rukiye Ceren Beker2, Özge Şen2, Sait Emre Kalaycıoğlu2, Can Karakurt2, Süeda Doğrusöz2, Büşra Kara2
1Yeditepe Univercity Faculty Of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul, Turkey
2Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the frequency and clinic charecteristics of patients with supernumerary teeth by examining each patient’s panoramic radiography.
METHODS: A total of 30066 panoramic radiographies of the University Dental Hospital patients were included in the study. Each patient was classified according to the quantities, dentition characteristics, locations, and morphologies for their supernumerary teeth. Demographic data of the patients were also recorded.
RESULTS: Of the patients participated in the study, 45% were male and 54% were female, with the mean age of 39.32±18.71. There were 163 patients with supernumerary teeth (0.056%). Male/female ratio for supernumere teeth was 1.33: 1. Males were significantly more than in females (p<0.05). Maxilla was more frequently affected than mandibula by 59%. Of the 163 supernumarary teeth, supplemental morphology was the most frequent by 39.5%. There were significantly more supernumerary teeth observed under the age of 30 years than other age groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of supernumerary teeth in this study were present in males under the age of 30 years, had supplemental morphology, and were located in the maxilla.

Keywords: Supernumerary teeth, Radiographical examination, Retrospective study

Fatih Cabbar, Muammer Çağrı Burdurlu, Çınar Kulle, Berk Tolonay, Akanay Çopuroğlu, Ata Mert Yasa, Rukiye Ceren Beker, Özge Şen, Sait Emre Kalaycıoğlu, Can Karakurt, Süeda Doğrusöz, Büşra Kara. Supernumerary teeth, how often do we meet them? A pilot retrospective and radiographical study. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 85-89

Sorumlu Yazar: Fatih Cabbar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale