ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş Hekimliği Öğrencilerinin Klinik Eğitimlerinde Meydana Gelen Mesleki Yaralanmalarının Araştırılması: Bir Anket Çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 10-14 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.93546

Diş Hekimliği Öğrencilerinin Klinik Eğitimlerinde Meydana Gelen Mesleki Yaralanmalarının Araştırılması: Bir Anket Çalışması

Özden Melis Durmaz Yılmaz1, Ravza Eraslan1, Duygu Kılıç2
1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada diş hekimliği fakültesinde klinik eğitimi alan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eğitimleri sırasında maruz kaldıkları mesleki yaralanmaların araştırılması amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın çalışma evrenini, Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden 231 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 223 katılımcıya 34 sorudan oluşan çevrim içi anket formu uygulanmıştır. Çalışmada Ki-kare ve Fisher’s Exact testleri kullanıldı. Önem düzeyi p<0,05 olarak belirlendi.
BULGULAR: 4. sınıfların %45,4’ünün, 5. sınıfların %64,8’inin vermiş olduğu ciltte kesilme delinme tarzı yaraların oluşması cevabı sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olarak bulunmuştur (p=0,001). Öğrencilerin HBV aşısını klinikte çalışmaya başlamadan önce yaptırma durumlarının dağılımları arasında sınıflara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,001). 4. sınıfların %42,3'ü, 5. sınıfların %91,2'si Hepatit B aşısını klinikte çalışmaya başlamadan önce yaptırmıştır. Sınıflara göre HBV aşısı ile ilgili prosedür hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünme durumlarının dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: 4. ve 5. sınıftaki öğrencilerde perkütan yaralanmaların perkütan olmayan yaralanmalara göre daha çok yaşandığı görülmüştür. HBV aşısı ile ilgili koruyuculuk ve klinik öncesi aşı yaptırma durumu açısından çoğu öğrencinin tutarlı yanıtlar verdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Mesleki yaralanma, Diş hekimliği

Investigation of Occupational Injuries Occurring In Clinical Education of Dental Students: A Survey Study

Özden Melis Durmaz Yılmaz1, Ravza Eraslan1, Duygu Kılıç2
1Department of Prosthodontics, Erciyes University Faculty of Dentistry, Kayseri,Türkiye
2Department of Periodontology, Erciyes University Faculty of Dentistry, Kayseri,Türkiye

INTRODUCTION: The study aimed to investigate the occupational injuries that 4th and 5th-year students who received clinical internship training in the faculty of dentistry were exposed to during their education.
METHODS: The study group of the research consists of 231 students from the 4th and 5th years students studying at the Faculty of Dentistry. An online questionnaire consisting of 34 questions was applied to 223 participants who agreed to participate in the study. Chi-square and Fisher's Exact tests were used in the study. Significance level was determined p<0.05.
RESULTS: The response of 45.4% of the 4th years, 64.8% of the 5th years was found to be a statistically significant difference between the classes (p=0.001). A statistically significant difference was found between the distribution of students' HBV vaccination status before they started working in the clinic, according to classes (p=0.001). 42.3% of 4th year students, 91.2% of 5th year students had Hepatitis B vaccine before they started working in the clinic. A statistically significant difference was found between the distributions of the states of thinking that they had sufficient knowledge about the HBV vaccine procedure according to the classes (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that percutaneous injuries were more common than non-percutaneous injuries in 4th and 5th years students. It was observed that most students gave consistent answers in terms of HBV vaccine protection and preclinical vaccination status.

Keywords: Education, Occupational injuries, Dentistry

Özden Melis Durmaz Yılmaz, Ravza Eraslan, Duygu Kılıç. Investigation of Occupational Injuries Occurring In Clinical Education of Dental Students: A Survey Study. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 10-14

Sorumlu Yazar: Özden Melis Durmaz Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale