ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Hiperlipidemi ve periodontitis arasında bir ilişki var mı? [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 15-24 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.91300

Hiperlipidemi ve periodontitis arasında bir ilişki var mı?

H. Selin Yıldırım1, Gülin Tulu Katı2, Ömer Birkan Ağralı1, Ülkü Noyan2, Leyla Kuru1, Bahar Kuru3
1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
2Özel Muaynehanede Periodontolog, İstanbul, Türkiye.
3Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hiperlipidemi ve periodontal hastalık arasındaki herhangi bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmada toplam 160 kişi metabolik durumlarına göre hiperlipidemik grup (n = 97) ve normolipidemik grup (n = 63) olarak iki gruba ayrıldı. Plak indeksi, gingival indeksi, sondalamada kanama (SK), sondalama derinliği (SD), klinik ataşman seviyesi (KAS) ve CPITN skorları ölçüldü. Rutin yapılan sistemik incelemelerden trigliserid (TG), total kolestrol (TK), low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) ve high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) düzeyleri belirlendi. Günlük fırçalama alışkanlıkları, arayüz temizliği, beslenme alışkanlıkları, alkol tüketimi ve fiziksel aktivite de anket formuna kaydedildi.
BULGULAR: Hiperlipidemik grubun ortalama SK (%), SD, KAS, CPITN skorları normolipidemik gruba göre daha yüksek bulundu (p<0,05). TG; TK, LDL-C, KAS ile pozitif ve HDL-C, CPITN ile negatif ilişki gösterdi (p<0,05). TK ve TG, LDL-C, HDL-C, SK, SD, KAS, BMI arasında pozitif korelasyonlar tespit edildi (p<0,05). LDL-C ile SD, KAS arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0,05). Tüm periodontal parametreler arasında pozitif korelasyonlar tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, hiperlipidemili hastaların, normolipidemik hastalara kıyasla daha yüksek periodontal parametre değerlerine sahip olduğunu ve periodontal hastalığa daha yatkın olduklarını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: HDL kolesterol, hiperlipidemi, LDL kolesterol, periodontal hastalık, trigliserid

Is there a relationship between hyperlipidemia and periodontitis?

H. Selin Yıldırım1, Gülin Tulu Katı2, Ömer Birkan Ağralı1, Ülkü Noyan2, Leyla Kuru1, Bahar Kuru3
1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Marmara University, Istanbul
2Periodontist in Private Practice, Istanbul.
3Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of present study is to investigate any relationship between hyperlipidemia and periodontal disease.
METHODS: In this cross sectional study, a total of 160 individuals were divided into two groups based on their metabolic status: hyperlipidemic group (n= 97) and normolipidemic group (n= 63). Plaque index, gingival index, bleeding on probing (BOP), probing depth (PD), clinical attachment level (CAL) and CPITN scores were measured. Triglyceride (TG), total cholesterol (TC), low density lipoprotein- cholesterol (LDL-C) and high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) levels had been determined during previously routine systemic examinations. Daily brushing habits, interdental cleaning, dietary habits, alcohol consumption and physical activity were also recorded.
RESULTS: The mean BOP (%), PD, CAL, CPITN scores of the hyperlipidemic group were higher than the normolipidemic group (P< 0.05). TG showed positive association with TC, LDL-C, CAL, and negative association with HDL-C, CPITN (P< 0.05). Positive correlations were detected between TC and TG, LDL-C, HDL-C, BOP, PD, CAL, BMI (P< 0.05). LDL-C was positively correlated with PD, CAL (P< 0.05). Positive correlations were detected among all periodontal parameters as expected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings suggest that patients with hyperlipidemia manifested higher values of periodontal parameters compared to normalipidemic individuals and are more prone to periodontal disease.

Keywords: HDL cholesterol, hyperlipidemia, LDL cholesterol, periodontal disease, triglyceride.

H. Selin Yıldırım, Gülin Tulu Katı, Ömer Birkan Ağralı, Ülkü Noyan, Leyla Kuru, Bahar Kuru. Is there a relationship between hyperlipidemia and periodontitis?. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 15-24

Sorumlu Yazar: Ömer Birkan Ağralı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale