ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi hekimlerinin aydınlatılmış onam hakkındaki algı ve tutumları [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 123-127 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.87004

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi hekimlerinin aydınlatılmış onam hakkındaki algı ve tutumları

Gülsün Akay1, Melih Özdede2, Özge Karadağ3
1Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ankara
2Pamukkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Denizli
3Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (ADÇR) hekimlerinin diş hekimliği radyoloji uygulamaları açısından aydınlatılmış onam hakkındaki algı ve tutumlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ülkemizdeki ADÇR bölümlerinde çalışan araştırma görevlileri, uzman diş hekimleri ve öğretim üyeleri, elektronik posta yoluyla anket çalışmasına davet edildi. Katılımcılar, demografik bilgilerini (yaş, cinsiyet, mesleki tecrübe, unvan, çalışılan kurum) ve aydınlatılmış onam ile ilgili soruları cevapladı. Ankete katılanların, anket soruları hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesinde Pearson ki-kare ve Fisher’ın tam olasılık testleri kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 34 erkek (%35,1) ve 63 kadın (%64,9) hekim dâhil olmuştur. Katılımcıların %87,6’sı dental radyoloji kliniklerinde aydınlatılmış onam alınması gerektiğini belirtmiş, %72,2’sinin işlem öncesinde onam aldığı tespit edilmiştir. Hekimlerin %61,9’u, hastalara radyasyon hakkında bilgi vermediğini ifade etmiştir. Aydınlatılmış onam alınmasına gerek olmadığını düşünen erkek katılımcılarının oranının, kadınlara göre yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Üniversitede çalışan katılımcıların büyük çoğunluğu (%79,2) hastalardan onam alırken, özel kurumda ve Ağız, Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı onam aldığını belirtmişlerdir (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, ülkemizde çalışan ADÇR hekimlerinin çoğunun, dental radyografi işlemleri öncesinde aydınlatılmış onam aldığını ve bu konuda sorumluluklarının olduğunu düşündüklerini göstermiştir. Bununla birlikte, hekimlerin büyük bölümünün hastalara radyasyon hakkında bilgi vermedikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aydınlatılmış onam, dental radyoloji, diş hekimliği, profesyonel etik

The perceptions and attitudes of Dentomaxillofacial radiologists towards informed consent

Gülsün Akay1, Melih Özdede2, Özge Karadağ3
1Department Of Oral And Maxillofacial Radiology, Gazi University, Faculty Of Dentistry, Ankara, Turkey
2Department of Oral And Maxillofacial Radiology, Pamukkale University, Faculty of Dentistry, Denizli, Turkey
3Hacettepe University Faculty of Science, Department of Statistics, Ankara

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the perceptions and attitudes of dentomaxillofacial radiology (DMFR) specialists about informed consent in terms of dental radiology applications.
METHODS: Research assistants, specialists, and lecturers working in dentomaxillofacial radiology departments in our country were invited to the study via e-mail. The participants answered their demographic information (age, gender, professional experience, title, institution), and questions about informed consent. The Pearson chi-square and Fisher's exact tests were used to evaluating the opinions of the participants about the survey questions.
RESULTS: Thirty-four male (35.1%) and 63 female (64.9%) dentists were included in the study. Most of the participants (87.6%) stated that informed consent should be obtained in dental radiology clinics, and 72.2% of them were found to have obtained consent. More than half of the surveyors (61.9%) indicated that they did not give patients information about radiation. The rate of male participants who thought that they did not need informed consent was found to be higher than females (p<0.05). While the majority of the participants (79.2%) working in the university received consent from the patients, approximately half of the surveyors working in the private institutions or the public hospitals stated that they received informed consent (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that most of the DMFR physicians working in our country received informed consent and stated that they had responsibilities in this regard before dental radiography procedures. However, it was found that the majority of the surveyors did not inform patients about radiation.

Keywords: Informed consent, dental radiology, dentistry, professional ethics

Gülsün Akay, Melih Özdede, Özge Karadağ. The perceptions and attitudes of Dentomaxillofacial radiologists towards informed consent. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 123-127

Sorumlu Yazar: Gülsün Akay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale