ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Protetik diş tedavisi uzmanlarının COVID-19 bulaşına yönelik tutum ve farkındalık düzeyleri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 62-67 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.79037

Protetik diş tedavisi uzmanlarının COVID-19 bulaşına yönelik tutum ve farkındalık düzeyleri

Merve Benli
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, protetik diş tedavisi uzmanlarının COVID-19 (Koronavirüs Hastalığı 2019) bulaşına yönelik farkındalık ve tutumlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya üç farklı ülkeden (Türkiye, Fransa, İtalya) protetik diş tedavisi uzmanları katılmıştır. Elektronik anket sisteminin kullanıldığı çalışma Temmuz 2020’de gerçekleştirilmiş olup, tüm soruların cevaplandığı anketler çalışmaya dahil edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS V23 programı ve ki-kare testinden yararlanılmıştır (p<0,05).
BULGULAR: Katılımcıların %39,8’i erkek, %60,2’si kadındır (29,2±7,3 yıl) (N=425). COVID-19 bulaşı açısından en riskli seçilen klinik branş protetik diş tedavisi iken, en riskli dental uygulamalar; diş kesimi, diş taşı temizliği, pulpa ekstirpasyonu ve dolgu işlemi olarak belirlenmiştir (p>0,05). Seçilmiş yüzeyler (plastik, paslanmaz çelik, karton/kağıt ve bakır) ile aerosole yönelik virüs canlılık süresi değerlendiriminde gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Katılımcıların yarısından fazlası ise, güncel koruyucu ekipman kullanımında olumlu bir tutum sergilemişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada değerlendirilen parametreler açısından gruplar benzer tutum ve farkındalık düzeyi göstermişlerdir. Ancak, COVID-19 bulaşının ve sürecinin kontrol edilebilmesi adına protetik diş tedavisi uzmanlarının bilgi ve farkındalıklarının güncellenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, protetik diş tedavisi, COVID-19, diş bakımı.

Attitudes and awareness levels of prosthodontists for COVID-19 transmission

Merve Benli
Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Istanbul University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the awareness and attitudes of prosthodontists towards the transmission of COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
METHODS: Prosthodontists in the three different countries (Turkey, France, Italy) participated in the study. The study in which the electronic survey system was used was carried out in July 2020, and the surveys in which all questions were answered were included in the study. SPSS V23 program and chi-square test were used in the analysis of the obtained data (p<0.05).
RESULTS: 39.8% of the participants were male and 60.2% were female (29.2 ± 7.3 years) (N = 425). While the most risky clinical branch in terms of COVID-19 transmission is prosthodontics, the most risky dental practices are; tooth preparation, scaling and root planning, pulpectomy and filling process (p> 0.05). There was no significant difference between the groups in the evaluation of the virus viability for the aerosol with selected surfaces (plastic, stainless steel, cardboard / paper and copper) (p> 0.05). More than half of the participants displayed a positive attitude in the use of current protective equipment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The groups showed a similar attitude and level of awareness in terms of the parameters evaluated in the study. However, in order to control the COVID-19 transmission and process, the knowledge and awareness of prosthodontists need to be updated.

Keywords: Coronavirus, prosthodontics, COVID-19, dental care.

Merve Benli. Attitudes and awareness levels of prosthodontists for COVID-19 transmission. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 62-67

Sorumlu Yazar: Merve Benli, Türkiye
LookUs & Online Makale