ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda temporomandibular eklem tutulumu ve ağız diş sağlığı bulguları [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 73-79 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.55265

Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda temporomandibular eklem tutulumu ve ağız diş sağlığı bulguları

Figen Eren Giray1, Başak Durmuş1, Ferhan Ertuğral2, Müferet Ergüven3, İlknur Tanboğa1
1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., İstanbul
2Serbest Uzman Dişhekimi, İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D., Çocuk Romatoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, İstanbul'daki büyük bir eğitim-araştırma hastanesine gelen ve JIA teşhisi konmuş çocuk hastaların ağız ve diş sağlığı durumlarını ve TME tutulumlarını değerlendirmek ve yaş ile cinsiyet eşleşmesi yapılmış sağlıklı çocuklar ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada, JIA teşhisi konmuş 35 çocuk hasta ile yaş ve cinsiyet eşleşmesi yapılmış 35 sağlıklı çocuk dahil edilmiştir. Yapılan muayenede demografik verilerin yanında çürük indeksi (DMFT ve dmft), TME bulguları (disfonksiyon, ağrı, ses, kısıtlı hareket), yüz karakteristikleri (mikrognati, retrognati, anterior open-bite) ve ilaç tedavileri kaydedilmiştir. Oral hijyen, 3 standart epidemiyolojik indeks (gingival index, plak indeksi ve oral temizlik indeksi) ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışma yaşları 6 ile 16 arasında değişmekte olan, 28’i (%40) erkek ve 42’si (%60) kız olmak üzere toplam 70 çocuk üzerinde yapılmıştır. Çocukların yaş ortalaması 10,28±3,49 yıldır. JIA grubu ile kontrol grubu arasında çürük açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. JIA grubunda kontrol grubuna göre yüksek oranda ağrı, ses ve kısıtlı hareket gözlenmiş, ancak aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. JIA grubunun gingival indeks düzeyi, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar, JIA’ nın multidisipliner yönetiminde düzenli ağız-diş sağlığı hizmetinin rolünü vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Jüvenil idiyopatik artrit, ağız-diş sağlığı, temporomandibular eklem

Oral health and temporomandibular joint involvement of patient with juvenile idiopathic arthritis

Figen Eren Giray1, Başak Durmuş1, Ferhan Ertuğral2, Müferet Ergüven3, İlknur Tanboğa1
1Marmara University, School of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Istanbul, Turkey
2Private Practice, Istanbul, Turkey
3Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital, Department Of Child Health And Diseases, Department Of Pediatric Rheumatology, Istanbul / Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the oral health conditions and TMJ involvement of the children diagnosed with JIA attending an education and research hospital in Istanbul and to compare them with age and gender matched healthy controls.
METHODS: The study included 35 children diagnosed with JIA and 35 age- and sex-matched healthy controls. In addition to demographic data, dental caries index (DMFT and DMFT), TMJ abnormalities (dysfunction, pain, voice, restricted movement), facial characteristics (micrognathia, retrognathia, anterior open bite) and used drug were recorded. Oral hygiene was assessed with 3 standard epidemiological indices (gingival index, plaque index and oral hygiene index).
RESULTS: The study was conducted on 70 children, aged between 6 to 16, 28 (%40) male and 42 (%60) female. The mean age of the children was 10.28 ± 3.49 years. There was no statistically significant difference between the JIA group and the control group in terms of caries. According to the control group, JIA group showed higher rates of pain, voice and restricted movement, but the differences between the groups were not found statistically significant. The gingival index level of the JIA group was found statistically significantly higher than the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results emphasize the role of regular oral and dental health care in the multidisciplinary management of JIA.

Keywords: Juvenile idiopathic arthritis, oral health, temporomandibular joint

Figen Eren Giray, Başak Durmuş, Ferhan Ertuğral, Müferet Ergüven, İlknur Tanboğa. Oral health and temporomandibular joint involvement of patient with juvenile idiopathic arthritis. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 73-79

Sorumlu Yazar: Figen Eren Giray, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale