ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş Hekimliği’nde Lokal Anestezi Eğitimine ve Anestezi İleti Modelinin Verimliliğine Yönelik Öğrenci Fikirlerinin Analizi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 204-212 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.53325

Diş Hekimliği’nde Lokal Anestezi Eğitimine ve Anestezi İleti Modelinin Verimliliğine Yönelik Öğrenci Fikirlerinin Analizi

Ayşegül Erten Tayşi1, Mert Tayşi2, Pınar Ercal3, Ümmügülsüm Coşkun1, Uğur Alp Dinç1, Nuray Yilmaz Altıntaş1, Soner Şişmanoğlu4
1Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul
3Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Hekimliği A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı fantom model olarak Anestezi İletim Modeli üzerinde verilen eğitimin etkililiğini ve diş hekimliği öğrencilerinin lokal anestezi eğitimine olan talep ve algılarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, hasta başında en az 1 kez lokal anestezi uygulaması gerçekleştirmiş olan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine manuel olarak cevaplandırdıkları 14 soruluk anket yapılmış ve toplam 123 tam yanıt alınmıştır. Fantom model üzerinde çalışan ve çalışmayan gruplar için değişkenlere yönelik yüzde dağılımları incelenmiştir. Grup farklılıkları analizinde 2 grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney-U testi, 3 ve üzeri grup karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis test kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak alınmıştır.
BULGULAR: Fantom model üzerinde çalışan öğrenciler istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde pratik açıdan daha yeterli eğitildiklerini düşünmektedir (p = 0.036). Fantom model üzerinde çalışan ve çalışmayan öğrencilerin hasta başında ilk anestezilerini yaptıkları andaki korku seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p = 0.070). Fantom model üzerinde çalışan öğrenciler kendilerine en az güvendikleri anestezi tekniği olarak tüber anesteziyi belirtirken, fantom model üzerinde çalışmayan öğrenciler için bu teknik inferior alveolar sinir anestezi olmuştur. Öğrenciler hasta başında anestezi uygulamaya başladıklarında kendilerini en çok yetersiz hissettikleri alanları sırasıyla anatomi, komplikasyon yönetimi, farmakoloji, hasta iletişimi ve yasal yönler olarak belirtmiştir. Fantom model üzerinde çalışmayan öğrenciler kendilerini yasal yönlerden istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha yetersiz hissetmektedir (p = 0.034).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eğitimde öğrenci görüşlerini öğrenmek dersin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Fantom model üzerinde çalışmanın öğrencilerin başarısına olan katkısı bilinmese de öğrencilerin eğitim algılarına pozitif yönde etki ettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: lokal anestezi eğitimi, fantom model kullanımı, lisans kliniği, anestezi iletim modeli

Evaluation of Students’ Opinion on Local Anesthesia Education and Efficiency of Conduction Anesthesia Model in Dentistry

Ayşegül Erten Tayşi1, Mert Tayşi2, Pınar Ercal3, Ümmügülsüm Coşkun1, Uğur Alp Dinç1, Nuray Yilmaz Altıntaş1, Soner Şişmanoğlu4
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Altinbas University, Istanbul, Turkey
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul University- Cerrahpasa, Istanbul, Turkey
3Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Northern Cyprus, Turkey
4Department of Restorative Dentistry, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the effectiveness of training on the Conduction Anesthesia Model, and to evaluate dental students’ demand for and perception of local anesthesia education.
METHODS: A 14-item questionnaire was manually administered to the students who had performed local anesthesia at least once. In all, 123 complete answers were obtained. The percentage distributions of the variables were examined for groups that trained and did not train with mannequin models. To analyze group differences, the Mann-Whitney U test was used for comparing two groups; the Kruskal-Wallis test was used for comparing three or more groups. The significance level was set at p < 0.05.
RESULTS: Students who trained with mannequin models considered themselves significantly more effectively educated (p = 0.036). Considering the anxiety levels of students towards their first experience performing anesthesia, no statistically significant differences were found between the groups (p = 0.070). The students who used mannequin models indicated they felt the least confident in performing tuber anesthesia, while the other group said the same about inferior alveolar nerve anesthesia. The areas in which students performing dental anesthesia for the first time were most likely to feel inadequate were anatomy, complication management, pharmacology, patient communication, and legal considerations. Students who did not perform dental anesthesia on mannequin models felt significantly less qualified with regard to legal considerations (p = 0.034).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is crucial that we listen to dental students in order to better understand what must be done to improve dental education. Although the contribution of training on mannequin models to the success of students is unknown, training models seem to positively affect students’ perceptions of education.

Keywords: local anesthesia education, mannequin model training, undergraduate clinic, conduction anesthesia model

Ayşegül Erten Tayşi, Mert Tayşi, Pınar Ercal, Ümmügülsüm Coşkun, Uğur Alp Dinç, Nuray Yilmaz Altıntaş, Soner Şişmanoğlu. Evaluation of Students’ Opinion on Local Anesthesia Education and Efficiency of Conduction Anesthesia Model in Dentistry. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 204-212

Sorumlu Yazar: Ayşegül Erten Tayşi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale