ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Cam iyonomer esaslı güncel restoratif materyallerin sağlam dentine olan bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 108-115 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.41961

Cam iyonomer esaslı güncel restoratif materyallerin sağlam dentine olan bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi

Merve Yılmaz Güneş1, Hakan Göktürk2, Emine Şirin Karaarslan3
1Sivas Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Sivas
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Bolu
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı cam iyonomer esaslı dolgu materyallerinin farklı adeziv sistemler kullanılarak termalsiklusla yaşlandırma sonrası sağlam dentine olan makaslama bağlanma dayanımlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çürük, çatlak ve kırığa sahip olmayan 120 adet insan daimi 3. molar dişinin okluzal mineleri su soğutması altında elmas separe ile kesildi ve dentin yüzeyi açığa çıkarıldı. Cam iyonomer esaslı dört restoratif materyal; Cam Karbomer (GCP Dental, vianen, The Netherlands), Equia Forte (GC Corporation, Tokyo, Japan), Giomer (Beautifil-II, Shofu Inc., Kyoto, Japan), Photac-Fil Quick (3M, ESPE, USA) silindirik şeffaf kalıplar (4 mm çap × 4 mm yükseklik) yardımıyla dentine adeziv uygulanmaksızın, iki aşamalı bir self etch (Clearfil SE Bond) adeziv ve etch&rinse (Adper Single Bond) adeziv ile dentine yüzey ön işlemi yapıldıktan sonra uygulandı. 10 000 termal döngüyle yapay olarak yaşlandırılan örneklerin üniversal test cihazı kullanarak, makaslama bağlanma dayanımı değerleri belirlendi.
BULGULAR: Bağlanma dayanımına ait değişkenlerden cam iyonomer esaslı restoratif materyallerin farklılığı bağlanma dayanımını anlamlı olarak etkilemiştir (p <0,05). Çalışmada en yüksek bağlanma dayanımı değeri giomer+self etch adeziv (13,64±5,81 MPa) grubuna, en düşük değer Cam Karbomer+ etch&rinse adeziv (1,49±0,71 MPa) grubuna aittir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Farklı adeziv sistemlerin YVCIS, Giomer, RMCIS’ın dentine bağlanma dayanımını geliştirdiği, Cam karbomer üzerinde olumlu etkisi olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Cam karbomer siman, YVCIS, Giomer, RMCIS, bağlanma dayanımı

Evaluation of shear bond strengths of glass ionomerbased restorative materıals to sound dentine

Merve Yılmaz Güneş1, Hakan Göktürk2, Emine Şirin Karaarslan3
1Oral And Dental Health Center Hospital, Sivas
2Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty Of Dentistry, Department Of Endodonti, Bolu
3Tokat Gaziosmanpasa University Faculty Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry, Tokat

INTRODUCTION: The aim of our study was to evaluate the shear bond strengths of the glass ionomer-based filler materials to the strong dentin by using different adhesive systems after thermocycling.
METHODS: The occlusal enamels of 120 human permanent third molar teeth without caries, cracks and fractures were cut with diamond separe under water cooling. Four glass ionomer based restorative materials: Glass Carbomer (GCP Dental, vianen, The Netherlands), Equia Forte (GC Corporation, Tokyo, Japan), Giomer (Beautifil-II, Shofu Inc., Kyoto, Japan), Photac-Fil Quick (3M, ESPE, USA) were applied to the prepared dentin surfaces after the dentine surface pretreatment with a two-step self-etch (Clearfil SE Bond) adhesive, etch&rinse (Adper Single Bond) adhesive, and without dentine adhesive. Then, the specimens were artificially aged with 10. 000 thermal cycles. Shear bond strength values were determined by using the universal testing device.
RESULTS: The difference of glass ionomer based restorative materials significantly affected the bond strength values (p <0.05). While the highest bond strength value was showed in the Giomer + self-etch bond group (13.64 ± 5.81 MPa) and the lowest value was observed in the Carbomer + etch&rinse bond group (1,49 ± 0,71 MPa).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be concluded that different adhesive systems improve the bond strength of YVCIS, Giomer, RMCIS, but do not have a positive effect on Glass Carbomer.

Keywords: Glass carbomer cement, HVGIC, Giomer, RMCIS, bond strength

Merve Yılmaz Güneş, Hakan Göktürk, Emine Şirin Karaarslan. Evaluation of shear bond strengths of glass ionomerbased restorative materıals to sound dentine. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 108-115

Sorumlu Yazar: Emine Şirin Karaarslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale