ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimliği öğrencilerinin pedodonti kliniğine ilişkin metaforik algıları [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 67-72 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.41636

Diş hekimliği öğrencilerinin pedodonti kliniğine ilişkin metaforik algıları

Burak Buldur, Çiğdem Çukurcu, Özge Nur Güvendi, Mevlüt Kayabaşı, Merve Nur Aydın
Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Metaforlar, insanların belirli bir olguya ilişkin algılarının daha detaylı bir şekilde betimlenmesinde kullanılan güçlü araçlardır. Bu araştırmanın amacı, diş hekimliği öğrencilerinin pedodonti bölümüne ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubu kolaylama örnekleme ile seçilen 441 diş hekimliği fakültesi öğrencisinden oluştu. Katılımcılara, "Pedodonti Kliniği....... gibidir, çünkü............." ifadesi doldurtuldu. Pedodonti bölümüne ilişkin üretilen metaforların hangi kavramsal kategoriler altında toplandığı, bu kavramsal kategoriler arasında katılımcıların cinsiyet ve sınıflarına (preklinik veya klinik) göre anlamlı farklılık olup olmadığı incelendi. Araştırmada nitel ve nicel veri toplama tekniklerinin birarada kullanıldığı karma metod kullanıldı.
BULGULAR: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerinin pedodonti bölümüne ilişkin ürettiği metaforlar 4 kavramsal kategoriye ayrıldı. Bunlar: 1) Eğitici bir yer, 2) Korkutucu bir yer, 3) Tedavi edici bir yer, ve 4) Oyun alanı gibi bir yer olarak pedodonti bölümü. Cinsiyet yönünden gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>.05). Sınıf seviyesine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<.05). Klinik öğrencileri daha çok eğitici ve tedavi edici kategorilerinde yüksek dağılım gösterirken, preklinik öğrencileri ise korkutucu ve oyun alanı kategorilerinde yüksek dağılım gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Metafor analizi ile yapılan bu çalışmanın diş hekimliği öğrencilerinin algılarının belirlenmesinde faydalı bir ölçüm aracı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Algılama, Diş Hekimliği Öğrencileri, Metafor, Pedodonti Kliniği

Metaphorical perceptions of dental students towards pediatric dentistry clinic

Burak Buldur, Çiğdem Çukurcu, Özge Nur Güvendi, Mevlüt Kayabaşı, Merve Nur Aydın
Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Sivas

INTRODUCTION: Metaphors are strong tools used in describing the perceptions of people about a certain phenomenon in detail. The aim of this study was to determine the perceptions of dental students towards pediatric dentistry clinic (PDC) through metaphors.
METHODS: The study group consisted of 441 dental students (DS) who were selected by convenience sampling method. The participants were asked to fill in gaps in the statement “PDC is like ………, because ………”. The conceptual categories under which the metaphors produced about PDC were investigated and also examined whether there were any significant differences between these conceptual categories in terms of the genders and grades (preclinical or clinical) of the participants. The mixed method including the quantitative and qualitative data collection techniques was used for statistical analysis.
RESULTS: DS produced 320 valid metaphors under a total of 17 sample metaphors that best reflect all of them. The metaphors were collected under 4 conceptual categories which are; PDC is like; 1) an educative place; 2) a curative place; 3) a playground place; and 4) a scary place. No statistically significant differences were found between the groups in terms of gender (p>0.05). A statistically significant difference was found between the groups in terms of grades (p<0.05). While clinical dental students showed a heavy distribution in educative and curative categories, preclinical dental students showed a distribution mostly in scary and playground category.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Metaphor analysis was seen as a beneficial measurement tool in determining the perceptions of the dental students.

Keywords: Dental students, Metaphor, Pediatric dentistry clinic, Perceptions

Burak Buldur, Çiğdem Çukurcu, Özge Nur Güvendi, Mevlüt Kayabaşı, Merve Nur Aydın. Metaphorical perceptions of dental students towards pediatric dentistry clinic. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 67-72

Sorumlu Yazar: Burak Buldur, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale