ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ağız kanseri konusundaki YouTube videolarının değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 102-107 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.38278

Ağız kanseri konusundaki YouTube videolarının değerlendirilmesi

Nuray Bağcı, Kübra Taka, İlkay Peker
Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı YouTube’da Türkçe olarak bulunan ‘ağız kanseri’ konulu videoların içeriğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YouTube videolarında ‘ağız kanseri’ kelimesi ile Türkçe olarak arama yapıldı ve iki araştırmacı tarafından tüm videolar incelendi. Videoların süresi, tarihi, görüntülenme, beğenme, beğenmeme sayıları ve yüklenme kaynakları kaydedildi. Videoların içeriğini değerlendirmek için ağız kanseri ile ilgili bazı kriterlerden yararlanıldı. Bu kriterlerin varlığına göre videolar arasında dört farklı yararlılık grubu oluşturuldu. Sürekli değişkenler Kruskall Wallis testi kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Toplam 375 video bulundu. Bunların içerisinden bir kısmı çeşitli nedenlerle dışlandığı için 84’ü çalışmaya dahil edildi. Videoların süreleri 0,21-58,5 dakika, tarihleri ise 2011-2019 yılları arasında olduğu görüldü. Videoların yararlılık gruplarına göre dağılımı %6’sı yararlı değil, %55,9’u düşük düzeyde yararlı, %36,1’i orta düzeyde yaralı ve %6’sı yüksek düzeyde yararlı şeklindedir Videoların yüklenme kaynağına göre dağılımında, % 46,4’ü TV kanalları veya haber ajansları, % 41,7’si sağlık personeli veya kurumu ve % 11,9’u bireysel veya diğer kullanıcılar tarafından yüklendiği gözlendi. Video süresi, görüntülenme, beğenme ve beğenmeme ortalama sayıları ile yararlılık grubu ve yüklenme kaynağı arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: YouTube’da yer alan videoların çoğunluğu az yararlıdır. Sağlık profesyonelleri, Youtube’a bilgilendirici videolar yükleyerek kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmasına katkı sağlayabilirler.

Anahtar Kelimeler: Ağız kanseri, video, YouTube

Evaluation of YouTube videos on oral cancer

Nuray Bağcı, Kübra Taka, İlkay Peker
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Gazi University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the content of videos on "oral cancer" in Turkish on YouTube.
METHODS: YouTube videos were searched with the word 'oral cancer' in Turkish and all videos were examined by two researchers. Duration, date, likes, dislikes and upload sources of the videos were recorded. Some criteria related to oral cancer were used to evaluate the content of the videos. According to the existence of these criteria, four different usefulness groups were created between the videos. Continuous variables were analyzed using the Kruskal Wallis test. Statistical significance level was accepted as p <0.05.
RESULTS: There were found 375 videos. 84 of them were included in the study since some of them were excluded for various reasons. It was found the duration of the videos between 0.21-58.5 minutes and the dates between 2011-2019. The distribution of the videos by usefulness groups is 6% useless, 55.9% less level useful, 36.1% moderate level useful, and 6% high level useful. It was observed that were uploaded 46.4% by TV channels or news agencies, 41.7% by healthcare professionals or institutions, and 11.9% by individual or other users in the distribution of the videos by source of upload. There was no statistically significant difference between average of the video duration, views, likes and dislikes with usefulness group and source of upload.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of the videos are less useful on YouTube. Healthcare professionals can contribute informative users by uploading informative videos to Youtube.

Keywords: Oral cancer, video, YouTube

Nuray Bağcı, Kübra Taka, İlkay Peker. Evaluation of YouTube videos on oral cancer. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 102-107

Sorumlu Yazar: Nuray Bağcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale