ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Farklı yaş grubundaki bireylerin fizyolojik diş mobilitelerinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 86-90 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.22043

Farklı yaş grubundaki bireylerin fizyolojik diş mobilitelerinin değerlendirilmesi

Osman Fatih Arpağ1, Muhammet Atılgan1, Caner Öztürk2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Hatay
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Hatay

GİRİŞ ve AMAÇ: Fizyolojik diş mobilitesi, puberte ve menstruasyon sürecindeki hormonal aktivitelerden dolayı olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmadaki amacımız puberte ve adolesan dönemdeki bireylerin fizyolojik diş mobilitelerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza dâhil edilen 160 birey 9-14 yaş ve 18-25 yaş arası kadın ve erkek olmak üzere 4 farklı gruba ayrıldı. Bütün bireylerden plak indeksi, gingival indeks, cep derinliği ve Periotest ölçümleri elde edildi. Adolesan kadınlar için menstruasyon döngüsünün foliküler, ovulasyon ve luteal fazında ölçümler tekrar edildi. Periotest ölçümleri için 11, 21, 31 ve 41 numaraları dişler seçildi. Ölçümler her bir diş için üç kez tekrar edildi.
BULGULAR: Tüm bireylerde dişlerden elde edilen ortalama Periotest değerleri fizyolojik mobilite sınırları içerisindeydi. Puberte ve adolesan grupları arasında plak indeksi, gingival indeks ve cep derinliği açısından istatistiksel bir fark gözlenmedi. (P=1.000) 11 ve 21 nolu dişlerin Periotest değerlerinin adolesan erkeklerde, adolesan kadın ve puberte dönemindeki erkeklere kıyasla düşük olduğu saptandı. (p<0.05) Puberte dönemindeki erkek ve kadın bireyler arasında ise mobilite değerleri açısından istatistiksel açıdan bir fark yoktu (p>0.05). Menstruasyon döngüsündeki bireylerin bireysel diş mobilitesinin üç fazda da benzer olduğu gözlendi (p>0.05). Yaş ve bireysel diş mobilitesi arasında negatif bir korelasyon saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Farklı süreçlerde gelişen hormonal aktivitelerin bireysel diş mobilitesi üzerinde kesin olarak etkili olduğu söylenemez. Yaş ilerledikçe dişlerin hareketliliğinde azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fizyolojik diş mobilitesi, Periotest cihazı, hormonal aktivite

Evaluation of physiological tooth mobility in different age groups

Osman Fatih Arpağ1, Muhammet Atılgan1, Caner Öztürk2
1Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Hatay, Turkey
2Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Hatay, Turkey

INTRODUCTION: Physiological tooth mobility is influenced by hormonal fluctuations in puberty and menstruation. Our aim in this study is to measure physiological tooth mobility in puberty and adolescent groups.
METHODS: A total of 160 participants were included in this study. Female and male individuals in the 9-14 and 18-25 age group were divided into 4 different groups equally. Plaque index, gingival index, pocket depth and Periotest measurements were obtained from all individuals. For adolescent women, measurements were repeated in the follicular, ovulation and luteal phase of the menstrual cycle. Teeth numbers 11, 21, 31 and 41 were selected for the period tests. Measurements were repeated three times for each tooth.
RESULTS: The Periotest values of the teeth in all individuals were in limits of physiological mobility. No statistical difference was observed between puberty and adolescent groups in terms of plaque index, gingival index and pocket depth. (P = 1.000) Periotest values of teeth 11 and 21 were lower in adolescent men than in adolescent women and men in puberty. (p <0.05) There was no statistically significant difference between male and female individuals in puberty in terms of mobility values (p> 0.05). Individual tooth mobility was observed to be similar in all three phases of the menstrual cycle (p> 0.05). A negative correlation was found between age and tooth mobility (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It cannot be said that there is an association between tooth mobility and hormonal activities in different periods. As age progresses, a decrease in the mobility of teeth occurs.

Keywords: Physiological tooth mobility, Periotest device, hormonal activity

Osman Fatih Arpağ, Muhammet Atılgan, Caner Öztürk. Evaluation of physiological tooth mobility in different age groups. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 86-90

Sorumlu Yazar: Osman Fatih Arpağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale