ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Oküler protezlerde iris renginin oluşturulmasinda kullanilan yöntemlerin subjektif olarak değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 21-28 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.04796

Oküler protezlerde iris renginin oluşturulmasinda kullanilan yöntemlerin subjektif olarak değerlendirilmesi

Makbule Heval Şahan1, Tuğrul Saygı2, Engin Aras3, Övül Kümbüloğlu1
1Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İzmir
2DentGroup Diş Kliniği, İstanbul
3Toronto Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D., Toronto

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz küresi kaybını restore eden oküler protezler, hastanın fiziksel ve psikolojik sağlığının devam ettirilmesi ve sosyal uyumu için önemlidir. Sağlıklı gözün iris rengine benzer renkte iris oluşturularak hazırlanan estetik bir protez gözünü kaybetmiş olan hastanın toplumda kabul edilirliğini artırır. Bu çalışmada, iris renklendirilmesinde kullanılan dijital görüntüleme ve boyama yöntemleri 3 gözlemci tarafından subjektif olarak karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Oküler protez yapımı için Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne başvuran 36 hastaya etik kurul onayı alındıktan sonra ikişer adet oküler protez yapıldı. İrisleri renklendirmek için boyama ve dijital yöntemler kullanıldı. Boyama yönteminde zemin olarak 26 hastada resim kağıdı, 10 hastada ise asetat kağıdı kullanıldı. Protetik işlemler tamamlandıktan sonra renk karşılaştırılması için subjektif değerlendirilmeler yapıldı. Subjektif değerlendirmede, görsel renk değerlendirme cetveli kullanıldı. Oküler protezler, 3 gözlemci tarafından birbirinden bağımsız olarak, doğal göze yakınlık durumu açısından değerlendirildi. Elde edilen veriler SPSS 10.0 for Windows (1999 SPPS Inc., USA) (Statistical Package of Social Sciences) istatistik programında incelenmiştir.
BULGULAR: Gözlemcilerin boyama yönteminde kullanılan asetat ve resim kağıdı kullanılarak hazırlanan oküler protezleri için elde edilen verilere göre farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi. (p<0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gözlemci gruplarından elde edilen verilere göre, boyama yönteminin sağlıklı irisi taklit etmede dijital görüntülemeden daha iyi bir yöntem olduğu saptanmıştır. Kesin yargılar için daha çok sayıda hasta ve uzun dönem klinik takip gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oküler protez, iris rengi, subjektif değerlendirme

The subjective evaluation of the methods used in the formation of iris color in ocular prostheses

Makbule Heval Şahan1, Tuğrul Saygı2, Engin Aras3, Övül Kümbüloğlu1
1Department of Prosthodontics, Ege University, Izmir, Turkey
2Dentgroup Dental Clinic, Istanbul, Turkey
3Department of Prosthodontics, Toronto University, Toronto On, Canada

INTRODUCTION: Prostheses, restoring the ocular loss of patients are vitally important for the physical and psychological health management of the patient. An esthetic ocular prosthesis carrying an iris similar to the contralateral eye of the patient increases the patient’s tolerance to the prosthesis and society’s tolerance to the patient. In the present in vivo study, digital imaging and manuel painting methods used in iris coloration process are assessed by 3 observers.
METHODS: 36 patients were referred to the Department of Prosthodontics, Ege University School of Dentistry with a loss of eye. The study was performed in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. Each of them was made two different ocular prosthesis. In the iris coloring process, painting and digital methods were used. In the painting methods, for the 26 patient, painting paper was used as the base paper and acetate paper was used in the remaining 10 patient. Subjective assessments were conducted for color comparison after prosthetic procedures were completed. In the subjective assessment, a visual color evaluation scale was used. Ocular prostheses were evaluated in regards to their similarity to the natural eye randomly by 3 observers. Data were analyzed through SPSS 10.0 for Windows (1999 SPPS Inc., USA) (Statistical Package of Social Sciences).
RESULTS: The difference between the painting methods using painting paper and acetate were observed to be statistically significant according to the observers. (p<0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this subjective evaluation, manuel painting technique was found to be a better method than digital imaging for the simulation of the healthy iris. More patients and long-term clinical follow-up are needed for definitive judgments.

Keywords: Ocular prostheses, iris coloring, subjective assessment

Makbule Heval Şahan, Tuğrul Saygı, Engin Aras, Övül Kümbüloğlu. The subjective evaluation of the methods used in the formation of iris color in ocular prostheses. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 21-28

Sorumlu Yazar: Makbule Heval Şahan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale