ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş Hekimlerinin Ortodontik Retansiyon Konusunda Bilgilerinin Değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 56-63 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.99815

Diş Hekimlerinin Ortodontik Retansiyon Konusunda Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Berza Şen Yılmaz1, Eren Işıldak2, Deniz Yenidünya3, Ezgi Sunal Aktürk1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., İstanbul, Türkiye
2Serbest Diş Hekimi, Dentgroup Maslak, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti A.D., İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı ortodonti uzmanı olmayan diş hekimlerinin pekiştirme tedavisi hakkında bilgi birikiminin ve kırılmış/kopmuş retansiyon aygıtlarına yönelik klinik yaklaşımının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yirmi çoktan veya çoklu seçmeli sorudan oluşan anket, çalıştığı klinikte tam zamanlı ortodonti uzmanı görev yapmayan ve ortodontist olmayan diş hekimlerine dijital ortamda gönderilmiştir.
BULGULAR: Ankete katılan 202 hekimin çoğunluğu (%55) ortodontik pekiştirme sürecine yönelik yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğünü belirtmiştir. Hekimlerin %80,2’si lisans eğitiminde ortodontik retansiyon ile ilgili eğitimin arttırılması gerektiğini belirtmiştir. Katılımcıların %70,8’i en sık karşılaştıkları retansiyon aygıtının lingual retainer olduğunu ve büyük çoğunluğu (%92,6) ise meslek hayatları boyunca en az bir kez kırık sabit retansiyon aygıtı ile karşılaştıklarını belirtmiştir. Hekimlerin %48’i kırılmış sabit retainer olduğunu tespit ettiğinde hastayı ortodonti uzmanına yönlendirdiğini, %32,2’si kırık aygıtı yenilediğini veya tamir ettiğini, %12,4’ü ise sabit retainerı çıkarttığını bildirmiştir. Hekimlerin %41,6’sı kırılmış bir hareketli retansiyon aygıtı tespit ettiklerinde hastaları ortodontistine yönlendirdiği, %21,8’i ise aygıtı yenilediği veya tamir ettiği bilgisini vermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Retansiyon apareylerindeki problemlerin onarımında hekimlerin çoğu kendini yeterli görmediğini ve bu konuya yönelik lisans eğitim içeriğinin artırılması gerektiğini bildirmiştir. Ortodontik retansiyon ile ilgili sorumluluk sınırlarının kanunen belirlenmesi ve lisans eğitimindeki retansiyon bilgileri ve uygulamalarının yeterliliğinin gözden geçirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ortodontik retansiyon, Retansiyon aygıtları, Lingual retainer

Evaluation of Dentist’s Knowledge about Orthodontic Retention

Berza Şen Yılmaz1, Eren Işıldak2, Deniz Yenidünya3, Ezgi Sunal Aktürk1
1Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Istanbul, Türkiye
2Freelance Dentist, Dentgroup Maslak, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakif University Institute of Health Sciences, Department of Orthodontics, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: To evaluate the knowledge of dentists about retention and clinical management pattern to broken retention devices.
METHODS: A questionnaire of 20 multi-select or multiple choice questions was sent digitally to dentists who are not qualified as orthodontist and working without full-time orthodontist collaboration.
RESULTS: The majority (55%) of the 202 dentists who participated in the survey stated that they do not consider having sufficient knowledge about the orthodontic retention procedures. 80.2% of the dentists stated that education on orthodontic retention should be increased in undergraduate education content. 92.6% of the participants stated that they had encountered a broken fixed retainer at least once during their professional life with the most popular answer: lingual retainer (70.8%). 48% of the dentists reported that when they detected a broken fixed retainer, they referred the patient to an orthodontist, and 12.4% removed the fixed retainer. 41.6% of the dentists reported that they referred patients to their orthodontist when they detected a broken removable retention device, and 21.8% reported that they replaced or repaired the device.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of the dentists reported that they do not consider themselves having sufficient knowledge in facing problems concerning the retention appliances and that the content of undergraduate education on this subject should be increased. It may be recommended to determine the legal limits of responsibility regarding orthodontic retention and to review the sufficiency of theorical and practical retention acquirements during undergraduate education.

Keywords: Orthodontics, Orthodontic retention, Retention procedures, Lingual retainer

Berza Şen Yılmaz, Eren Işıldak, Deniz Yenidünya, Ezgi Sunal Aktürk. Evaluation of Dentist’s Knowledge about Orthodontic Retention. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 56-63

Sorumlu Yazar: Ezgi Sunal Aktürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale