ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
YouTube videolarının dental implant içeriği hastalara faydalı mı? [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 35-42 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.99266

YouTube videolarının dental implant içeriği hastalara faydalı mı?

Gonca Duygu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hastalar için bilgi kaynağı olan dental implant konulu YouTube videoların içeriğinin, yararlılığının, güvenilirliğinin ve kalitesinin analiz edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dental implant için 3 farklı anahtar kelime olan “diş implantı”, “çene implantı” ve “implant tedavisi” ile 3 grup oluşturuldu. Her grup için ilk 60 video izlendi. Videoların toplam izlenme sayısı, video süresi, “beğenme”, yüklenme sonrası geçen gün, yükleme kaynağı ve izlenme oranı kaydedildi. Yüklenme kaynağı, hedef kitle ve bilgiyi verene göre videolar sınıflandırıldı. Videoların içeriklerine göre oluşturulan yararlılık skoru, video içeriği zayıf (0-2 puan), orta (3-5 puan) ve iyi (6-8 puan) olarak kategorize edildi. Güvenilirlik açısından DISCERN değeri 0 ile 5 puan arasında, kalite açısından GQS değeri 1 ile 5 arasında puanlandı.
BULGULAR: Diş implantı grubunda 44, çene implantında 33 ve implant tedavisinde 32 olmak üzere toplamda 109 video değerlendirildi. Tüm videolar için yararlılık skoru ortalama değeri 3,34 olarak, DISCERN skoru ortalama değeri 1,93 olarak, GQS skoru ortalama değeri ise 2,44 olarak kaydedildi. Yararlılık skoru kategorilerine göre video sürelerinin ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu gözlendi (p=0,033).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları dental implant ile ilgili videoların %50,4'ünün düşük kalite puanına sahip olduğunu göstermiştir. YouTube'un bilgi kaynağı olarak kullanılmasının uygun olmadığı sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Diş implantı, Çene implantı, İmplant tedavisi, YouTube

Is dental implant content of YouTube videos beneficial to patients?

Gonca Duygu
Tekirdag Namık Kemal University Faculty Of Dentistry, Oral And Maxillofacial Surgery Department, Tekirdağ, Türkiye

INTRODUCTION: The objective of the present study is to analyze the content, usefulness, reliability, and quality of YouTube videos on dental implants, which are source of information for patients.
METHODS: Three groups were created with three different keywords for dental implants: "dental implant", "jaw implant", and "implant treatment". The first 60 videos were viewed on each group. The total number of views of the videos, video duration, “likes”, day after upload, upload source, and viewing rate were recorded. The videos were classified according to upload source, the target audience, and the informant. The usefulness scores of the videos were poor (0-2), moderate (3-5), and excellent (6-8). The DISCERN value was scored between 0 and 5 points for reliability, and the GQS value was scored between 1 and 5 for quality.
RESULTS: A total of 109 videos were evaluated, 44 in the dental implant group, 33 in the chin implant, and 32 in the implant treatment. The mean usefulness score was 3.34, the DISCERN score mean value was 1.93, and the mean GQS score was 2.44 for all videos. It was observed that there was a statistically significant difference between the mean values of the video durations according to the usefulness score (p=0.033).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study indicated that 50.4% of dental implant related videos had a low quality score. It can be concluded that the use of YouTube as a source of information is inappropriate.

Keywords: Dental implant, Jaw implant, Implant treatment, YouTube

Gonca Duygu. Is dental implant content of YouTube videos beneficial to patients?. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 35-42

Sorumlu Yazar: Gonca Duygu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale