ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Farklı rotary sistemlerin post-core ile restore edilmiş dişlerin kırılma direnci üzerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 43-50 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.97269

Farklı rotary sistemlerin post-core ile restore edilmiş dişlerin kırılma direnci üzerine etkisi

Oğuzhan Görler1, Recai Zan2, Demet Altunbaş2, Melih Ülgey1
1Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Sivas,
2Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Sivas,

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, One Shape New Generation (OSNG; MicroMega, Besancon, Fransa), ProTaper Gold (PTG; Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre) ve K3XF (SybronEndo) enstrümantasyon sistemlerinin post-core materyallerin yerleştirildiği köklerin kırılma direnci üzerine etkisi karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Altmış insan tek köklü mandibular premolar diş rastgele olarak 3 gruba ayrıldı (n=20). Aynı uzunluk ve kalınlıklarda standardize edilen kökler, One-Shape New Generation (OSNG), ProTaper Gold (PTG) and K3XF aletleri kullanılarak prepare edildi. Prepare edilen kök kanalları AH-26 kullanılarak dolduruldu. Daha sonra, post-core materyalleri kök kanallarına yerleştirildi ve kompozit ile restore edildi. Daha sonra örnekler, kökleri kırmak için gereken kuvvetin belirlenmesi amacıyla vertikal yüke maruz bırakıldı. Veriler, tek yönlü ANOVA ve Tukey’in post-hoc testleri kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: OSNG grubu, diğer tüm gruplarla kıyaslandığında istatistiksel olarak daha yüksek kırılma direnci dereceleri sağlamıştır (P<0,05). PTG grubu, K3XF grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek kırılma direnci değerleri göstermiştir (P<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın koşulları altında, tüm enstrümantasyon sistemleri farklı kırılma direnci değerleri ile ilişkilendirilmiştir. OSNG enstrümanları kök dentininin en yüksek direnç derecesine neden olmuştur. Farklı enstrümantasyon sistemleri ile kök kanal preparasyonu, protezlerin uzun süreli kullanımı açısından daha dayanıklı bir altyapı elde etmenin etkili aşamalardan biri olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Döner sistemler, post-core, kırılma direnci

Effect of different rotary systems on fracture resistance of post-core reconstructed teeth

Oğuzhan Görler1, Recai Zan2, Demet Altunbaş2, Melih Ülgey1
1Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: The present study compared the effect of One- Shape New Generation (OSNG; MicroMega, Besancon, France), ProTaper Gold (PTG; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) and K3XF (SybronEndo) instrumentation systems on fracture resistance of roots in which post-core materials were placed.
METHODS: Sixty extracted human single-rooted mandibular premolar teeth were randomly assigned to 3 groups (n=20). The root canals that standardized in the same length and thicknesses were instrumented using the One- Shape New Generation (OSNG), ProTaper Gold (PTG) and K3XF instruments. The prepared root canals were filled with using AH-26. Then, the post-core materials were placed into the root canals and restored with composite. The specimens were then exposed to a load to determine the force required to fracture the roots. The data were statistically analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc tests.
RESULTS: The OSNG group demonstrated statistically significantly higher degrees of fracture resistance compared to all other groups (P<0.05). The PTG group indicated significantly higher fracture resistance values than K3XF group (P<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Under the conditions of this study, all instrumentation systems were associated with different fracture resistance values. OSNG instruments caused the highest degree of root dentin resistance. The root canal preparation with different instrumentation systems were seen as one of the effective stages to obtain a more durable substructure in terms of long term using of prosthesis.

Keywords: Rotary systems, post-core, fracture resistance

Oğuzhan Görler, Recai Zan, Demet Altunbaş, Melih Ülgey. Effect of different rotary systems on fracture resistance of post-core reconstructed teeth. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 43-50

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Görler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale