ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Periodontitisle ilişkili sistemik inflamatuvar yük ve ileride oluşabilecek kardiyovasküler olay riski arasında korelasyon var mı? Ön bulgular [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 7-14 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.84803

Periodontitisle ilişkili sistemik inflamatuvar yük ve ileride oluşabilecek kardiyovasküler olay riski arasında korelasyon var mı? Ön bulgular

Zuhal Yetkin Ay1, Başak Temelli1, Fatih Aksoy2, Özgür Koşkan3, Ercan Varol2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Periodontitis (P) ve koroner arter hastalığı (KAH) arasındaki ilişkinin doğrudan bir bir ilişki mi yoksa “neden- sonuç” ilişkisi mi olduğunu belirlemek, bu iki inflamatuvar hastalığın multifaktöriyel doğasından ötürü zordur. Bu çalışmanın amacı periodontitis ile ilişkili sistemik inflamatuvar yüklenme ile ileride oluşabilecek kardiyovasküler olay riski ile bir korelasyonu olduğu hipotezini test etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 30-75 arasında değişen, KAH şüphesiyle koroner anjiyografi uygulanacak olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar şu dört alt gruba ayrıldı: Grup 1: KAH (+) P (+) (n=20), Grup 2: KAH (+) P (-) (n=20), Grup 3: KAH (-)P (+) (n=21), Grup 4: KAH (-) P (-) (n=16). Klinik periodontal parametreler ve periodontal inflame yüzey alanı (PİYA) kayıtları alındı. Gruplar arası farkların belirlenmesinde parametrik olan (Varyans analizi ve Tukey) ve olmayan (Kruskall- Wallis ve Bonferonni-Dunn) testleri; korelasyonların incelenmesinde ise Pearson korelasyon analiz testi kullanıldı (p<0,05).
BULGULAR: Framingham Risk Skoru (FRS) KAH (-) gruplarda (Grup 3 ve 4) tüm periodontal parametrelerle ve PİYA ile anlamlı pozitif, diş sayısı ile anlamlı negatif korelasyonlar sergilerken (p<0,05); tüm grupta (Grup 1-4, N=77) sadece diş sayısı ile anlamlı negatif korelasyon gösterdi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda belirlenen PİYA, diş sayısı ve FRS arasındaki korelasyonlar ileri çalışmalarda detayla araştırılmalıdır. Daha geniş bir popülasyonda ortak risk faktörlerinin de uyumlanmasıyla yapılacak olan çalışmalar periodontitis ile ilişkili sistemik inflamatuvar yük ve ileride oluşabilecek KAH riski arasındaki ilişkiyi daha net belirleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, koroner arter hastalığı, inflamasyon, Framingham Risk Skoru

Is there a correlation between the periodontitis-related systemic inflammatory burden and future cardiovascular events’ risk? A preliminary report

Zuhal Yetkin Ay1, Başak Temelli1, Fatih Aksoy2, Özgür Koşkan3, Ercan Varol2
1Süleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Isparta
2Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Isparta
3Süleyman Demirel University, Faculty of Agriculture, Department of Biometry, Isparta

INTRODUCTION: To define a direct relationship or “cause-effect” relationship between the periodontitis and coronary artery disease (CAD) is hard due to the multifactorial nature of both inflammatory diseases. This study was aimed to test the hypothesis whether periodontitis related systemic inflammatory burden have a correlation with the future cardiovascular events.
METHODS: Patients who undergo for coronary angiography with suspicion of coronary artery disease (CAD) between the ages 30-75 were included. The participants were divided into four groups: Group 1: CAD (+) P (+) (n=20), Group 2: CAD (+) P (-) (n=20), Group 3: CAD (-) P (+) (n=21), Group 4: CAD (-) P (-) (n=16). Clinical periodontal parameters and the periodontal inflamed surface area (PISA) were recorded. The parametric (analysis of variance, Tukey test) and non-parametric (Kruskall-Wallis and Bonferonni-Dunn) tests were used to determine the differences among the groups. The correlations between the parameters were tested with Pearson correlation analysis (p<0.05).
RESULTS: FRS has shown significant positive correlations with all periodontal parameters, PISA, and significant negative number of teeth in CAD (-) groups (p<0.05). The number of teeth in the whole group has shown a negative correlation with FRS (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The correlations between PISA, number of teeth and FRS deserves further attention. The relationship between future CAD risk and periodontitis-related systemic inflammatory burden might be clarified in future studies with a careful adjustment of the shared risk factors in a larger study population.

Keywords: Periodontitis, coronary artery disease, inflammation, Framingham Risk Score

Zuhal Yetkin Ay, Başak Temelli, Fatih Aksoy, Özgür Koşkan, Ercan Varol. Is there a correlation between the periodontitis-related systemic inflammatory burden and future cardiovascular events’ risk? A preliminary report. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 7-14

Sorumlu Yazar: Zuhal Yetkin Ay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale