ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Endodontik tedavi sonrası periapikal reaktif kemiğin fraktal boyut analizi ile değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 4-9 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.70893

Endodontik tedavi sonrası periapikal reaktif kemiğin fraktal boyut analizi ile değerlendirilmesi

Fatma Furuncuoğlu1, İsmail Gümüşsoy2
1Sakarya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A. D., Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A. D., Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmanın amacı; periapikal lezyonlu dişlerin kök kanal tedavisi (KKT) öncesi ve sonrası uzun dönem takipleri sonucu değişen fraktal boyut (FB) değerlerini karşılaştırarak iyileşme dönemindeki kemik remodelasyonunun FB’a etkisini değerlendirmektir. Bu amaçla, KKT uygulanan hastaların pre-op ve post-op panoramik radyografileri üzerinde FB analizi yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sistemik ya da periodontal problemi olmayan, asemptomatik apikal periodontitis ya da fistülü bulunan, 2 mm’den büyük 5 mm’den küçük, sınırları belirgin periapikal lezyonların söz konusu olduğu kök kanal tedavileri tamamlanmış 20 vaka çalışmaya dahil edilmiştir. Tedavi öncesi ve tedaviden 1 yıl sonra alınan panoramikler üzerinde ilgili diş bölgesinde White and Rudolph tarafından tasarlanan yöntem ile FB analizi gerçekleştirildi.
BULGULAR: FB sonucu elde edilen tedavi öncesi ortalama FB değeri 1,4054, KKT’den 1 yıl sonra alınan takip radyografilerinden elde edilen ortalama FB değeri 1,3660 idi. KKT öncesi ve sonrasında hastalardan alınan panoramik radyografilerde apikal lezyonun komşuluğundaki trabeküler kemiğin mikro yapısı FB metoduyla değerlendirilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Periapikal iyileşmenin takibinde FB analizinin faydalı bir yöntem olduğu söylenebilir ancak üç boyutlu görüntüleme kullanılarak yeni çalışmaların yapılması daha faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fraktal, kök kanal tedavisi, panoramik radyografi.

Assessment of periapical reactive bone after the endodontic treatment by using fractal dimension analysis

Fatma Furuncuoğlu1, İsmail Gümüşsoy2
1Department of Endodontics, Sakarya University, Fakulty of Dentistry, Sakarya, Turkey
2Department of Oral and Maksillafacial Radiology, Sakarya University, Fakulty of Dentistry, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: The present retrospective analysis aims to assess the effect of bone remodeling in the healing period on FD by comparing the fractal dimensions (FD) of teeth, which have periapical lesion, before root canal treatment (RCT) and after long-term follow-up. For this purpose, FD analysis was performed on the pre-op and post-op panoramic radiographs of RCT patients.
METHODS: 20 cases having no systemic or periodontal problem, having asymptomatic apical periodontitis or fistula, having dimension between 2mm and 5mm, having well-circumscribed periapical lesions, and having completed root canal treatment were involved in the study. FD analysis on the teeth by using pre-treatment panoramic radiographs and those taken 1 year after the treatment was performed using the method developed by White and Rudolph.
RESULTS: The pretreatment value determined using FD was 1.4054, whereas the value obtained from radiographs taken 1 year after RCT was 1.3660. The micro structure of trabecular bone adjacent to the periapical lesion was analyzed with FD method by using panoramic radiographs taken and after RCT and the results were found to be statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be stated that FD analysis is a useful method in monitoring the periapical healing and further studies using 3D imaging would be more beneficial.

Keywords: Fractal, root canal treatment, panoramic radiography.

Fatma Furuncuoğlu, İsmail Gümüşsoy. Assessment of periapical reactive bone after the endodontic treatment by using fractal dimension analysis. Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 4-9

Sorumlu Yazar: Fatma Furuncuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale