ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Kıymetsiz metal alaşımlarında artık metal kullanım yüzdesinin metal-seramik bağlantısına olan etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 51-54 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.69885

Kıymetsiz metal alaşımlarında artık metal kullanım yüzdesinin metal-seramik bağlantısına olan etkisi

Ayşe Gözde Türk
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.d. Bornova İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Metal seramik restorasyonların uzun dönem başarısı metal seramik bağlantısına bağlıdır. Ekonomik sebeplerle, metal destekli restorasyonlarda genellikle artık metalin tekrar kullanımı yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Co-Cr alaşımlarda artık metal kullanım yüzdelerinin metal-seramik bağlantısına olan etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yeni ve bir kez dökülmüş metallerin farklı yüzde kombinasyonları kullanılmış, her grupta 10 adet olmak üzere, toplamda 50 adet metal-seramik örnek elde edilmiştir. Beş mm yükseklik, 5 mm çapındaki metal disklerden guruplar sırasıyla, %100 yeni metal (G1), %75 yeni-%25 artık metal (G2), %50 yeni-%50 artık metal (G3), %25 yeni-%75 artık metal (G4), %100 artık metal (G5) kullanımıyla oluşturulmuştur. Opak ve dentin seramikleri 4 mm yükseklik, 4 mm çapında olacak şekilde metal örnekler üzerine pişirilmiştir. Örneklere 5-55 °C aralığında, 20 sn bekleme, 10 sn banyolar arası transfer ve 5000 siklüs olacak şekilde termal yaşlandırma yapılmıştır. Metal-seramik örneklere makaslama bağ dayanım testi 0.5 mm/dk çapraz hızla uygulanmıştır. Kırık tipleri ışık mikroskobu ile 20 büyütmede incelenmiştir. Elde edilen verilere Tek Yönlü Varyans ve Tukey testleri ile istatistiksel analiz uygulanmıştır (p=0,05).
BULGULAR: Gurupların ortalama makaslama bağ dayanımları sırasıyla; G1=80,67 MPa, G2=85,69 MPa, G3=81,25 MPa, G4=80,46 MPa, ve G5=81,74 MPa olarak bulunmuştur. Gurupların bağ dayanım değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.005). Kırık tipleri tüm guruplar için kohezivdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın kısıtlamaları dahilinde, farklı oranlarla yeni metal ve bir kez dökülmüş artık metal içeren kıymetsiz alaşımlarının bağ dayanımları benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Kıymetsiz metal alaşımı, bağ dayanımı, artık metal

Effect of recasting percentage of base metal alloys on the metal-ceramic bond strength

Ayşe Gözde Türk
Ege University, School of Dentistry, Department of Prosthodontics, Izmir

INTRODUCTION: Long-term success of metal ceramic restorations depends on metal ceramic bond. Recasting has been generally used for casted dental restorations in laboratories for economic reasons. This study was conducted to assess the effect of recasting percentage of Co-Cr alloys on the bond strength of metal-ceramic.
METHODS: Different percentage combinations of new and once casted alloy were used to manufacture a total of fifty metal-ceramic samples for five groups (n=10). Metal discs (5 mm high-5 mm in diameter) were casted from 100% new alloy (G1), 75% new-25% once casted alloy (G2), 50% new-50% once casted alloy (G3), 25% new-75% once casted alloy (G4), 100% once casted alloy (G5). Opaque and dentin ceramics (4 mm high-4 mm in diameter) were fired on the metal samples. Metal-ceramic samples were thermo cycled (5-55 °C, 5000 cycles), with a dwell time of 20 s and a 10 s transfer time. The shear bond strength test was performed in a universal testing machine (Shimadzu) with a crosshead speed of 0.5 mm/min. Failure types were examined with a streomicroscope (X20). The data were analyzed with one-way ANOVA and the Tukey HSD test (p=0.05).
RESULTS: The mean bond strengths (MPa) were; 80.67 for G1, 85.69 for G2, 81.25 for G3, 80.46 for G4, and 81.74 for G5. No significant difference was found between the groups (p>0.005). Cohesive failure types were seen for all groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Different percentages of new alloy and once casted alloy had similar bond strength values.

Keywords: Recasting, base metal alloy, bond-strength

Ayşe Gözde Türk. Effect of recasting percentage of base metal alloys on the metal-ceramic bond strength. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 51-54

Sorumlu Yazar: Ayşe Gözde Türk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale