ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Rekürrent aftöz stomatitli hastalarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 91-96 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.63308

Rekürrent aftöz stomatitli hastalarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Esma Kürklü Gürleyen1, Kadriye Peker2, Gülsüm Ak1
1İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, rekürrent aftöz stomatitli (RAS) hastalarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve belirleyenlerinin tespit edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmanın örneklemini RAS tanısı konulan gönüllü 85 hasta oluşturmaktadır. Veriler sosyo- demografik, davranışsal, klinik değişkenler ile Ağız Sağlığı Etki Ölçeği (OHIP-14)’nin yer aldığı anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Ülserlerin klinik özelliklerinin değerlendirilmesinde Ülser Şiddeti Skorlaması (USS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, Mann-Whitney U test, Spearman korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada 35’i kadın (%41,2), 50’si erkek (%58,8), ortalama yaşı 39,17±14,29 olan toplam 85 hasta yer almaktadır. Cinsiyet (p=0,001) ve medeni durum (p=0.044) açısından OHIP-14’ün psikolojik rahatsızlık alt ölçeğinde anlamlı fark bulunmuştur. Çalışma durumu, eğitim, sigara ve alkol kullanımı açısından OHIP-14 toplam puan ve alt ölçek puanlarında anlamlı fark saptanmamıştır. İkili analizlerde, OHIP-14 toplam puanı ile aile öyküsü, ülser süresi, sıklığı, ağrı düzeyi, toplam USS skoru ve hastalık süresi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Çok değişkenli regresyon analizinde; USS toplam puanı (ß=0.635; p<0,001), ağız sağlığı algısı (ß=0.285; p<0,05) ve medeni durum (ß=0.232; p<0.05) yaşam kalitesindeki toplam varyansın %25’ini açıklayan en önemli belirleyen olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Minör RAS’lı hastalarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin en önemli belirleyeni olarak USS, ağız sağlığı algısı ve medeni durum bulunmuştur. Rutin klinik uygulamalarda OHIP-14’ün, ağız sağlığı algısı, sosyo-demografik özellikler ve USS’nin sübjektif sağlığın ölçümlenmesinde birlikte kullanılması fayda sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rekürrent aftöz stomatit, ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi, ülser şiddeti, sosyo-demografik, davranışsal

The evaluation of oral health related quality of life in patients with recurrent aphthous stomatitis

Esma Kürklü Gürleyen1, Kadriye Peker2, Gülsüm Ak1
1Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral Surgery, Istanbul
2Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Basic Science, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of the study was to assess the oral health-related quality of life in patients with recurrent aphthous stomatitis (RAS) and to determine its predictors.
METHODS: The study sample of this cross-sectional study was 85 volunteers with RAS. Data was collected via a questionnaire including socio-demographic, behavioral and ulcer characteristics and Oral Health Impact Profile 14 (OHIP-14). Ulcer characteristics was evaluated by using Ulcer Severity Score (USS). Data analysis was performed by using descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Spearman correlation coefficients and the multiple linear regression.
RESULTS: A total of 85 patients of whom 35 were females (%41.2), 50 were males (%58.8) with a mean age of 39.17±14.29 years were enrolled. Regarding the psychological discomfort domain of OHIP-14 gender and marital status were statistically significant. There was no statistical significance in OHIP- 14 total score and its domain scores in terms of working status, education, tobacco and alcohol consumption. In bivariate analyses, significant differences were found among OHIP-14 total score and family history, ulcer duration, frequency, level of pain, total USS and disease duration. In the multivariate analysis, total USS, self-perceived oral health and marital status were found to be the most important predictors, accounting for 25 % of the variance in the OHIP-14 scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most important predictors of oral health quality of life in patients with minor RAS are total USS, patients’ perceived oral health and marital status. The use of OHIP-14 together with the self-perceived oral health, socio-demographic characteristics and USS will provide benefit to assess patients’ subjective oral health in routine clinical practice.

Keywords: Recurrent aphthous stomatitis, oral health related quality of life, ulcer severity, socio-demographic, behavioral.

Esma Kürklü Gürleyen, Kadriye Peker, Gülsüm Ak. The evaluation of oral health related quality of life in patients with recurrent aphthous stomatitis. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 91-96

Sorumlu Yazar: Kadriye Peker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale