ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Farklı teknikler kullanılarak fiberle güçlendirilen kompozit rezinlerin makaslama bağlanma dayanımının değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 91-96 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.59489

Farklı teknikler kullanılarak fiberle güçlendirilen kompozit rezinlerin makaslama bağlanma dayanımının değerlendirilmesi

Burcu Oğlakçı1, Duygu Tuncer2, Derya Merve Halaçoğlu3, Neslihan Arhun4
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, İstanbul
2Özel Klinik, Mustafa Kemal mah.2129 sok. 1/3 Çankaya, Ankara
3Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, İstanbul
4Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, fiberle güçlendirilen kompozit rezinlerin dentine olan makaslama bağlanma dayanımını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 30 adet anonimize sağlam insan molar dişi kullanılmıştır. Dişlerin bukkal ve lingual yüzeyleri, düzgün bir dentin yüzeyi elde etmek için 120- ve 600- gritlik silikon karbid kağıtlarla standart smear tabakası elde etmek için su soğutması altında aşındırılmıştır. Ardından, fosforik asit ve adeziv sistem uygulanmıştır. Örnekler, kullanılan fiberin ve kompozit rezinin tipine göre rastgele 5 gruba ayrılmıştır (n=12). Grup FZ+PF: mikrohibrit kompozit rezin+polietilen fiber; Grup FZ: mikrohibrit kompozit; Grup EP: kısa fiberle güçlendirilen kompozit; Grup SR+PF: akışkan bulk fill kompozit+polietilen fiber; Grup SR: akışkan bulk fill kompozit. Kompozit rezinler, 3 mm çap ve 4 mm yükseklikte silindir şekilde silikon kalıplar kullanılarak bağlanmıştır. Örnekler, 24 saat distile suda bekletilmiş ve ardından 1mm/dk piston başlığı hızında universal test cihazı kullanılarak makaslama bağlanma dayanım testi uygulanmıştır. Kırık yüzeylerin başarısızlık analizi, 15x büyütmede stereomikroskopla incelenmiştir. Veriler, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanılarak değerlendirilmiştir (p<0,05).
BULGULAR: Grup SR (akışkan bulk fill kompozit), Grup SR+PF (akışkan bulk fill kompozit+polietilen fiber)’e kıyasla istatistiksel olarak daha yüksek makaslama bağlanma dayanımı göstermiştir(p<0,05). Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak makaslama bağlanma dayanımı açısından fark görülmemiştir( p>0,05). Grup FZ (mikrohibrit kompozit), Grup EP (kısa fiberle güçlendirilen kompozit) ve Grup SR (akışkan bulk fill kompozit) karma tip başarısızlık gösterirken; Grup FZ+PF (mikrohibrit kompozit+polietilen fiber) ve Grup SR+PF (akışkan bulk fill kompozit+ polietilen fiber) adeziv tip başarısızlık göstermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akışkan bulk fill kompozit rezinin makaslama bağlanma dayanım değerleri, polietilen fiberle güçlendirilen akışkan bulk fill kompozitlere kıyasla daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Dentin, fiber, kompozit rezin, makaslama bağlanma dayanımı

The evaluation of shear bond strength of resin composite with different reinforcement techniques

Burcu Oğlakçı1, Duygu Tuncer2, Derya Merve Halaçoğlu3, Neslihan Arhun4
1Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, İstanbul
2Private Dental Clinic,Mustafa Kemal mah. 2129 sok. 1/3 Çankaya, Ankara
3Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, İstanbul
4Başkent University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, Ankara

INTRODUCTION: Aim of this study was to evaluate the effect of different fiber-reinforced resin composites on the shear bond strength to dentine.
METHODS: 30 anonymized sound human molar teeth’s teeth were used. Buccal and lingual surfaces were ground with 120- and 600-grit silicon carbide paper to obtain standard smear layers on dentine under water cooling. Then, phosphoric acid and adhesive system were applied. Specimens were randomly divided into 5 groups according to the type of fiber and resin composites used (n=12): Group FZ+PF: microhybrid resin composite+polyethylene fiber; Group FZ: microhybrid composite; Group EP: short fiber-reinforced composite; Group SR+PF: flowable bulk-fill composite+polyethylene fiber; Group SR: flowable bulk-fill composite. Resin composites were bonded using cylinder-shaped silicone mold (diameter: 3 mm, height: 4 mm). The specimens were stored in distilled water for 24 h and subjected to shear bond strength test at a crosshead speed of 1 mm/ min using universal testing machine. Debonded surfaces were observed with a steremicroscope under 15x magnification to determine mode of failure. Data were statistically analyzed with one-way variance analysis and Tukey test(p<0.05).
RESULTS: Group SR (flowable bulk-fill composite) showed statistically higher shear bond strength than Group SR+PF (flowable bulk-fill composite+polyethylene fiber) (p<0,05). There were no significant differences in shear bond strength among other groups(p>0,05). Group FZ (microhybrid composite), Group EP (short fiber-reinforced composite) and Group SR (flowable bulk-fill composite) showed predominantly mixed failures while Group FZ+PF(microhybrid resin composite+polyethylene fiber) and Group SR+PF (flowable bulk-fill composite+ polyethylene fiber) showed adhesive failures patterns.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Flowable bulk-fill composites showed higher shear bond strength than the ones reinforced with polyethylene fiber.

Keywords: Dentine, fiber, composite resin, shear bond strength

Burcu Oğlakçı, Duygu Tuncer, Derya Merve Halaçoğlu, Neslihan Arhun. The evaluation of shear bond strength of resin composite with different reinforcement techniques. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 91-96

Sorumlu Yazar: Burcu Oğlakçı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale