ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Periodontal Durum ve COVID-19 Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 30-34 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.54765

Periodontal Durum ve COVID-19 Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Arife Sabancı, Vesile Elif Toy
İnönü Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi dünya sağlık sistemlerini büyük ölçüde etkiledi. Periodontal hastalık, ağız boşluğunun en sık görülen inflamatuar hastalıklarından biridir. COVID-19 ile periodontal hastalık arasındaki ortak risk faktörleri ve ortak patojenik yollar olmasından dolayı periodontal hastalık COVID-19 için bir risk faktörü olabilir. Bu çalışmada, periodontal durum ile COVID-19 arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya COVID-19 geçiren 185 hasta dahil edildi. Medikal ve dental anamnez alındı ve hastaların COVID-19 semptomları sorgulandı. Klinik periodontal durumu belirlemek için periodontal indeks (plak indeksi, gingival indeks, sondalama derinliği, klinik ataçman kaybı) ölçümleri yapıldı. Hastalar sağlıklı, gingivitis ve periodontitis olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Katılımcıların 108’i kadın, 77’si erkekti ve yaş ortalaması 36,03±12,74 idi. Katılımcıların %13’ü periodontal olarak sağlıklı iken, %46,5’inde gingivitis, %9,2’sinde azalmış periodonsiyumda gingivitis ve %31,4’ünde periodontitis tanısı mevcuttu. Sağlıklı grubun asemptomatik olma oranı (%62,5), gingivitis (%35) ve periodontitis (%36,2) gruplarından anlamlı şekilde yüksekti (p<0,05). Semptomatik ve asemptomatik gruplarda periodontal hastalık ve sistemik faktör varlığı birlikte değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız, periodontal hastalığın, COVID-19 enfeksiyonundan önce ve sonra pandemi sonuçlarını iyileştirmek için önlenebilir bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Periodontal hastalık, Semptom

The Association Between Periodontal Status and COVID-19

Arife Sabancı, Vesile Elif Toy
Department of Periodontology, Inonu University, Malatya, Turkey.

INTRODUCTION: The coronavirus disease (COVID-19) pandemic greatly affected world's healthcare systems. Periodontal disease is one of the most common inflammatory diseases of the oral cavity. Periodontal disease may be a risk factor for COVID-19, since they have common risk factors and pathogenic pathways. In this study, it was aimed to determine the relationship between periodontal status and COVID-19.
METHODS: One hundred and eighty five patients who had COVID-19 were included in this study. After medical and dental anamnesis, COVID-19 symptoms were questioned. Periodontal index (plaque index, gingival index, probing depth, clinical attachment loss) measurements were performed in order to identify the clinical periodontal status. The patients were classified as healthy, gingivitis and periodontitis.
RESULTS: One hundred and eight of the participants were female, and 77 were men, with a mean age of 36.03±12.74. While 13% of the patients were periodontally healthy, 46.5% were diagnosed as gingivitis, 9.2% as gingivitis with reduced periodontium and 31.4% were periodontitis. The ratio of being asymptomatic of the healthy group (62.5%) was significantly higher than the groups with gingivitis (35%) and periodontitis (36.2%) (p<0.05). When periodontal disease and the presence of systemic factors were assessed together in symptomatic and asymptomatic groups, no statistically significant difference was observed between the groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that periodontal disease may be a preventable risk factor to improve the outcomes of the pandemic before and after COVID-19 infection.

Keywords: COVID-19, Periodontal disease, Symptom

Arife Sabancı, Vesile Elif Toy. The Association Between Periodontal Status and COVID-19. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 30-34

Sorumlu Yazar: Arife Sabancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale