ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimliği öğrencilerinin radyoanatomi bilgilerinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 31-36 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.49140

Diş hekimliği öğrencilerinin radyoanatomi bilgilerinin değerlendirilmesi

Dilhan İlgüy1, Mehmet İlgüy2, Zehra Semanur Dölekoğlu1, Nilüfer Ersan1, Erdoğan Fişekçioğlu1
1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş hekimleri, dental radyografiler üzerindeki normal anatomik yapıları belirleyebilmeli ve teknik hatalara bağlı görüntü distorsiyonları ve artefaktları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Diş hekimliği öğrencilerinin öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi müfredatın geliştirilmesi için eğitimcilere bilgi sağlayabilmektedir. Bu çalışmada diş hekimliği öğrencilerinin panoramik ve periapikal radyografilerle ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diş hekimliği 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri (n=129) ile yüksek lisans öğrencilerinin (n=23) yer aldığı bu çalışmada 10 farklı anatomik yapının işaretlendiği 10 adet periapikal radyografi ve 26 farklı anatomik yapının işaretlendiği 5 adet panoramik radyografi kullanılmıştır. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri için 12 hasta konumlandırma hatası, 3 yabancı cisim varlığı ve 4 teknik hata gözlenen panoramik radyografiler çalışmaya dahil edilmiştir.
BULGULAR: Anatomik bilgi düzeyi konusunda sınıflar arasında istatistik açıdan anlamlı farklar gözlenmiş, 3. sınıf öğrencileri en yüksek skoru elde etmişlerdir (%90; p<0.01). Yüksek lisans öğrencilerinin panoramik film hatalarını ve yabancı cisimleri doğru bir şekilde belirleme konusundaki başarı yüzdesi %5,26 ile %63,16 arasında değişmektedir. Yabancı cisim belirlenmesi konusundaki sorular en yüksek yüzdeyle cevaplanmıştır (gözlük: %95.7; küpe: %91.3; dil hızması %87).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dental radyoloji eğitiminin 5. sınıf müfredatına entegre edilmesinin, diş hekimliği öğrencilerinin panoramik ve periapikal radyografilerle ilgili bilgilerinin daha kalıcı olmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği eğitimi, anatomik noktalar, panoramik radyografi hataları, periapikal radyografi.

Evaluation of radiological anatomy knowledge among dental students

Dilhan İlgüy1, Mehmet İlgüy2, Zehra Semanur Dölekoğlu1, Nilüfer Ersan1, Erdoğan Fişekçioğlu1
1Yeditepe University, Faculty of Dentistry Department of Dentomaxillofacial Radiology, Istanbul
2Okan University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Istanbul

INTRODUCTION: The dentists should identify the normal anatomic structures on dental radiographs and know about image distortion characteristics of technical errors and projection artifacts. Strategies must be developed by authorities in order to implement this attitude into regular curriculum of dental faculties. Assessment of the learning outcomes of dental students may give information to help dental educators improve their curriculum. The aim of this study was to assess the retention of knowledge of dental students on the panoramic and periapical radiographs.
METHODS: Undergraduate students from the third up to the fifth year (n=129) and postgraduate students (n=23) took part in the study. The test consisted of 10 questions accompanied by 10 periapical radiographs that demonstrated labeled anatomical structures, and 5 panoramic radiographs consisting of 26 anatomical structures with one or more labels. For the postgraduate students, 12 patient positioning errors, 3 foreign body detection and 4 technical errors were additionally questioned.
RESULTS: A statistically significant correlation was found between the classes and the overall performance on anatomical knowledge, with the 3rd year students receiving the highest score (90%, p<0.01). Postgraduate students’ ability to recognize panoramic film faults and foreign bodies correctly ranged from 5.26% to 63.16%. The questions about the foreign body identification were answered with the highest percentage (eyeglasses 95.7%; ghost image of earrings 91.3%; tongue piercing 87%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Integration of dental radiology lecture to the fifth year curriculum may be helpful for the retention of knowledge of dental students on the panoramic and periapical radiographs.

Keywords: Dental radiology education, anatomic landmarks, panoramic technique errors, periapical radiography.

Dilhan İlgüy, Mehmet İlgüy, Zehra Semanur Dölekoğlu, Nilüfer Ersan, Erdoğan Fişekçioğlu. Evaluation of radiological anatomy knowledge among dental students. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 31-36

Sorumlu Yazar: Nilüfer Ersan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale